Lojalitet, lovlydighet, rettskaffenhet, plikttroskap, undersåttlig troskap.