Kroppsspråk er den bodskapen ulike kroppshaldningar, rørsler og andletsuttrykk formidlar til eit anna menneske.

Kroppsspråket utgjer ein vesentleg del av kommunikasjonen vår med andre menneske, sjølv om dette for mange ofte skjer heilt umedvite. Sjølv om ulike personar brukar same ord, kan det samtidige kroppsspråket formidle heilt ulike bodskapar som til dømes aksept, avsky, interesse, om ein er varmt imøtekommande eller kjenner likegyldigheit.

Dersom det er motsetning mellom ord og kroppsspråk skaper dette som regel forvirring og uvisse, eventuelt engstelegheit, hjå den ein kommuniserer med. Omvendt kan kroppsspråk vere ein effektiv måte å understreke gyldigheita til ord og setningar på, og dermed ha kommunikasjonsverdi. Mange politikarar har medvite trena seg opp i kroppsspråk for å kunne formidle eigne synspunkt og meiningar med større tyngd.

Kulturbetinga kroppsspråk

Kroppsspråk varierer frå kultur til kultur. For ein som ikkje er kjent med ein annan kulturs kroppsspråk, kan dette lett skape vanskar. Dels kan ulikt kroppsspråk gjere at ein ikkje blir forstått, eventuelt blir misforstått, trass i korrekt ordval. Dels kan ulikt kroppsspråk gjere at ein sjølv ikkje forstår eller eventuelt misforstår andre. Også innan subkulturar i eit samfunn kan det vere forskjellar i kroppsspråk som kan ha noko å seie for samspel og kommunikasjon med andre.

Sjukdomspåverknad av kroppsspråket

Kroppsspråk kan også påverkast av sjukdommar. Kroppsspråket til ein person med cerebral parese eller annan nevrologisk sjukdom, kor ulike rykkete og uvanlege rørsler kan finnast som ledd i ein samtale, kan vere vanskeleg å forstå før ein har vorte kjent med personen. Ved visse psykiske lidingar, som til dømes schizofreni, kan påverknaden av sentralnervesystemet som denne lidinga medfører, føre til at personen ufrivillig kommuniserer forvirrande for andre. Dette kan skape problem i tillegg til den psykiske lidinga i seg sjølv.

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg