Faktaboks

Administrasjonssenter
Gladstad
Fylke
Nordland
Innbyggertall
1 175 (2022)
Landareal
163 km²
Høyeste fjell
Trollvasstinden (801 moh.)
Innbyggernavn
vegværing
Målform
bokmål
Vegas kommunevåpen
Kart: Vega kommune i Nordland
Vega kommune i Nordland fylke.
Kart: Vega kommune i Nordland
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Fra vestsiden av Vega
Vega er en kommune rik på småøyer med flott skjærgård, her sett nordvestover ovenfor Vegatrappa.
Fra vestsiden av Vega
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Vega, sett fra Brønnøysund
.
Lisens: CC BY SA 4.0

Vega er en kommune i Nordland fylke. Kommunen består av mer enn 6500 øyer, holmer og skjær, og ligger på Helgelandskysten, nordvest for Brønnøysund. De største øyene er Vega (111 kvadratkilometer), Ylvingen (7,6 kvadratkilometer) og Igerøya (6,6 kvadratkilometer). Rundt 80 av øyene har vært bebodd, men i dag er det kun Vega, Omnøy og Ylvingen som har bosetning hele året.

Tettstedet Gladstad, som ligger på Vega øy, er administrasjonssenter i Vega kommune.

Øysamfunnet Vega har siden 2004 vært en del av UNESCO’s verdensarvliste.

Natur og geologi

Øysamfunn nord i Vega
Et av flere idylliske fiskesamfunn uten fast bosetning nord i øyriket.
Øysamfunn nord i Vega
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Midnattsol i Vega kommune
.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Sør og vest på Vega øy, samt øya Søla, domineres av fjellpartier. Her finner man også kommunens høyeste punkt, med Trollvasstinden hvor toppen er drøyt 800 meter over havet.

Resten av kommunen hører til strandflaten, som utgjør et lavtliggende og relativt flatt område nord på øya Vega og i det øvrige øyriket.

Vega har lite naturlig skog, men en del er tilplantet.

Søndre halvdel av øya Vega, samt Ylvingen, Søla og småøyene sør og vest for Vega, består av dypbergarter av kaledonsk opprinnelse, mest granitt. Området lenger nord på Vega og småøyene i nord består av omdannede sedimentære bergarter fra den kaledonske fjellkjeden (kaledonske orogenese), som glimmerskifer/glimmergneis og kalkstein/marmor.

Verneområder

Det er flere naturreservat i kommunen. Eidemsliene naturreservat har overvekt av varmekjær fauna, og den mest sjønære furuskogen i Nord-Norge.

Holandsosen naturreservat består av våtmarksområde med rikt fugleliv. Rundt 150 fuglearter er blitt observert i reservatet, som har småvann og kalkholdig jord.

Lånan naturreservat bevarer flere ulike typer kystnatur, og er et veldig viktig område for mange fuglearter. Blant annet praktiseres fortsatt høsting av egg og dun fra ærfugl her.

Det ligger også flere naturreservat, landskapsvernområder og fuglefredningsområder i kommunen.

Klima

Vega kommune har kystklima. Høyeste registrerte temperatur ble notert 27. juli 2019, med 31,7 °C. Laveste temperatur siste årene ble målt i 1999, da temperaturen var nede i –18,4 °C.

Årsnedbøren i perioden 2011–2020 har i gjennomsnitt ligget på 1280,5 millimeter.

Bosetning

Folketallsutvikling - Vega

1990 1549
1995 1488
2000 1414
2005 1356
2010 1288
2015 1225
2020 1200
Kilde: SSB

Mindre enn 15 av øyene er bebodde, og bare tre øyer har helårs bosetning. I kommunesenteret Gladstad bor i overkant av 300 av kommunens 1200 innbyggere. Dette gir kommunen en tettstedsandel i befolkningen på 26 prosent mot 71 prosent i fylket som helhet.

Vega har hatt en jevn nedgang i folketallet i mer enn hundre år. I 2020 utgjorde befolkningen (med dagens grenser) bare 41 prosent av nivået i 1900. Tilbakegangen har blant annet medført en avfolkning av de fleste fiskeværene på småøyene. I tiårsperioden 2011–2020 gikk folkemengden i Vega tilbake med gjennomsnittlig 0,55 prosent årlig mot en tilbakegang på gjennomsnittlig 0,1 prosent i Helgeland og en vekst på gjennomsnittlig 0,2 prosent i fylket som helhet.

Kart over Vega kommune
Kart over Vega kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

Vegatrappa
Vegatrappa har blitt et populært turistmål. Kommunen har besøk av mer enn 30 000 turister hver sommer.
Vegatrappa
Lisens: CC BY SA 3.0

Fra gammelt av var fiske den dominerende næringsgren. I tillegg var egg- og dunsanking fra ærfugl en viktig binæring. Fremdeles er Vega en typisk primærnæringskommune der 26 prosent av kommunens arbeidsplasser er i jordbruk og fiske mot fem prosent i fylket som helhet. I jordbruket er produksjon av melk og kjøtt viktigst, hovedsakelig basert på storfehold, men med litt svine- og sauehold. De fleste fiskebåtene er små, og det drives for det meste vanlig kystfiske etter torsk, hyse og sei, men en del deltar også i lofotfisket. Det meste av fangsten ilandføres utenfor kommunen. Det drives også en del havbruk i kommunen.

Industrien i Vega er svært beskjeden og omfatter bare tre prosent av arbeidsplassene i kommunen (2019), seks prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Praktisk talt hele industrien er næringsmiddelindustri (fisketilvirkning, blant annet fersk og bearbeidet fisk fra Vega Delikatesser på Igeløy).

En langt større andel av arbeidsplassene har næringen varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet (10,5 prosent 2019). Dette avspeiler turisttrafikkens store – og økende – betydning for kommunen, noe som ikke minst skyldes verdensarvstatusen for Vegaøyene.

Vega har ingen kraftverk. Kraftbehovet dekkes av Helgeland Kraft ved sjøkabel fra fastlandet.

Av kommunens bosatte yrkestakere i 2019 hadde 26 prosent arbeid utenfor kommunen.

Reiseliv og turisme

Kommunen har besøk av mer enn 30 000 turister hver sommer. At øyene har verdensarvstatus trekker til seg reisende fra hele verden, og mange av dem kommer også for å oppleve Vegatrappa – en trapp i tre med cirka 1450 trinn, som tar deg opp til en spektakulær utsikt over verdensarvområdet Vega.

Kommunen har også et vidt spekter av friluftsmuligheter, der både fotturer og kajakkturer er populære aktiviteter. En av de mer spektakulære turene er Ravnfloget via ferrata, med utsikt over deler av Helgelandskysten.

Samferdsel

Igerøy ferjekai
.
Lisens: CC BY SA 4.0

Vega kommune er fordelt på øyer, og derfor kun tilgjengelig via sjøveien. Det går ferje fra Igerøya (som har broforbindelse med Vega) til Tjøtta, samt via Ylvingen til Horn. I tillegg går det hurtigbåtrute fra Brønnøysund via Vega til Sandnessjøen. Mellom de mindre øyene er det lokalbåtruter som opprettholder forbindelsen.

Geiterøya, 28 kilometer vest for øya Vega, ligger Bremstein fyr. Fyret er 27 meter høyt, og er utformet i støpejern. Fyret har siden 1999 vært fredet av Riksantikvaren.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Vega hører til Nordland politidistrikt, Helgeland tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sør-Helgeland regionråd sammen med Bindal, Brønnøy, Sømna og Vevelstad.

Vega kommune tilsvarer soknet Vega i Sør-Helgeland prosti (Sør-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Vega til Søndre Helgelands fogderi i Nordlands amt.

Delområder og grunnkretser

For statistiske formål er Vega kommune (per 2020) inndelt i ett delområde med til sammen elleve grunnkretser: Ylvingen, Igerøy, Kjul, Vika, Åsen/Marker, Gladstad, Hongset, Holand, Valla, Hysvær og Skogsholmen.

Historikk og kultur

Kronologi - Vega

1837

Vega kommune opprettes

1864

Vega kirke innvies

1925

Bremstein fyr står ferdig

1961

Bremstein fyr blir elektrifisert

1965

Skogsholmen krets ble inkludert i Vega (overført fra Tjøtta)

1967

Ylvingen kapell innvies

1971

Skålvær (øygruppe) ble overført fra Vega til Alstadhaug

1971

Bautasteinen «Spåa» ble gjenreist på gravhaug ved Nord-Kjul

1987

Kommunevåpnet blir tegnet og godkjent

2004

Vega blir tatt opp som Verdensarvområde av UNESCO

2005

Dronning Sonja foretok den offisielle åpningen av verdensarvområdet Vega

Vega kommune ble opprettet i 1837, ved innføring av det lokale selvstyret. Kommunegrensene var uendret helt fram til 1965, da Skogsholmen krets i nord, med sine 196 innbyggere, ble overført fra tidligere Tjøtta kommune. Seks år senere ble en liten del av denne kretsen, øygruppen Skålvær med 32 personer, overført fra Vega til Alstadhaug.

På Vega finnes en rekke gravhauger både fra jernalder og steinalder, og bosettingen er meget gammel. I et flyvesandområde ved Moen, midt på Vega, er det funnet en cirka 11 000 år gammel steinalderboplass. Den ligger om lag 80 meter over havet, og er muligens det eldste spor etter mennesker i Nord-Norge. Også ved Ljøsåsen er det funnet steinalderboplasser, og på en gravhaug ved Nord-Kjul står det en bautastein, «Spåa», gjenreist i 1971. Rørøy og Veigsteinen er gamle handelssteder. På Gladstad ligger også Vega Bygdemuseum, en avdeling av Helgeland Museum.

Kirker

Hovedkirken i kommunen er Vega kirke, som ligger i tettstedet Gladstad. Kirken er utformet som en langkirke i tre, og stod ferdig i 1864. Den har kapasitet til 430 personer.

Ylvingen kapell fra 1967 ligger på Ylvingen. Kapellet er utformet som en langkirke, og er bygget i tre. Det har kapasitet til inntil 100 personer.

Egg og dun

Ærfuglhus i utvær
Ærfuglhus holdes fortsatt i hevd på flere av øyene i Vega.
Ærfuglhus i utvær
Lisens: CC BY NC SA 3.0

I mer enn 1000 år har vegaværingene samlet tørket tang, som er brukt til reir for ærfugl, plassert i steinur og under rekved. I tillegg har de sørget for at rovfugler holder seg unna. På denne måten har de sørget for at fuglearten har slått seg til ro på øyene, og man har kunnet høste egg og dun. For å holde bestanden oppe, har det vært viktig at kun halvparten av eggene er plukket.

For flere har eggsanking og samling av edderdun utgjort en god tilleggsinntekt, og man har derfor vært nøye med å legge forholdene for ærfuglene godt til rette på egen eiendom.

Verdensarv

Vega
Fiske har lenge vært den viktigste næringsveien på Vega.

I 2004 ble Vegaøyenes kulturlandskap tatt inn i UNESCO’s verdensarvprogram. UNESCO oppga følgende grunnlag for å ta øygruppen inn i Verdensarven:

Vegaøyene viser hvordan generasjoner av fiskere/bønder gjennom de siste 1500 årene har opprettholdt et livsgrunnlag i et ugjestmildt kystlandskap nær polarsirkelen, bygget på den nå unike tradisjonen med høsting av edderdun, og det feirer også bidragene som kvinnene har gitt til edderdunprosessen.

Den offisielle åpningen av verdensarvområdet ble foretatt av dronning Sonja 20. april 2005.

Navn og kommunevåpen

Søla på Vega
Øya Søla, bilde tatt fra Vega
Søla på Vega
Lisens: CC BY SA 3.0

Kommunevåpenet (godkjent i 1987) har et gull øsekar mot en rød bakgrunn. Motivet er tegnet av Tore Engen fra Ylvingen, og gjenspeiler elementene båt og sjø.

Navnet kommer av norrønt Veiga, av veig, ‘sterk drikk‘, men opprinnelig i den allmenne betydningen ’væske’. Det kan ha sammenheng med at det sentralt og nord på øya Vega er en del myrstrekninger.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Andersen, Ingvar: Vegas historie, 1985–87, 4 b.
  • Næss, Inga E., red.: Vega gjennom 10 000 år, 1999
  • Wika, Haakon O.: Vega bygdebok, 1961–77, 3 b.

Kommentarer (2)

skrev Jon Richardsen

Foreslår å legge inn navnet på kommunesenteret i faktaboksen i starten av artikkelen

svarte Geir Thorsnæs

Takk for påminnelsen. Navnet på kommunesenteret er nå lagt inn.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg