Faktaboks

Administrasjonssenter
Vevelstad
Fylke
Nordland
Innbyggertall
462 (2022)
Landareal
516 km²
Høyeste fjell
Vistkjerringa, Væstangåmma (1240 moh.)
Innbyggernavn
vevelstadværing
Målform
bokmål

Kommunevåpen

Kart: Vevelstad kommune i Nordland
Vevelstad kommune i Nordland fylke.
Kart: Vevelstad kommune i Nordland
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Austerfjorddalen
Fra Austerfjorddalen
Av /Statskog.
Lisens: CC BY NC 2.0

Vevelstad er en kommune i Nordland fylke, på kysten av Helgeland mellom Sandnessjøen og Brønnøysund. Vevelstad består av fastlandsområdet omkring fjorden Visten (Vistfjorden) med fjelltraktene omkring, samt Hamnøya (16,4 kvadratkilometer) utenfor kysten, atskilt fra fastlandet ved det smale Vevelstadsundet.

Kommunen grenser i nord og øst til Vefsn og i sør til Brønnøy. Vest for skipsleia, som går vest for Hamnøya, ligger Vega i sørvest og Alstahaug i nordvest.

Kommunens administrasjonssenter ligger på Vevelstad.

Natur og geologi

Kommunen er berglendt med en rekke fjell med topper høyere enn 800 meter over havet. Høyest er Vistkjerringa i Visttindan (1239 meter over havet) på kommunegrensen mot Vefsn i sørøst. Langs kysten er det en smal brem med lavt land (strandflate). Bare enkelte steder, som på nordre del av Hamnøya, er strandflaten særlig bred.

Omtrent halvparten av kommunens areal inngår i Lomsdal-Visten nasjonalpark. Visten skjærer seg inn i et landskap med svært sparsom bosetning og har et spesielt rent og klart vann.

Hele Vevelstad ligger innenfor den kaledonske fjellkjedefoldingen (kaledonske orogenese), og berggrunnen er preget av foldingens fremherskende strøkretning sørvest-nordøst. Berggrunnen består hovedsakelig av granitt, men det går et belte av glimmerskifer og glimmergneis nord-sør gjennom kommunen, på tvers av Indre Visten. Slik berggrunn finner en også nord for Stokka lengst nord i kommunen og på fastlandet langs Vevelstadsundet. Det opptrer marmor i fjellet noen steder sør for ytre del av Visten, samt dypbergarten gabbro i fjelltraktene innenfor Andalsvågen og herfra nordover til Stortinden som rager 930 meter over havet.

Verneområder

Lomsdal-Visten nasjonalpark dekker flere kommuner, og strekker seg blant annet inn i Vevelstad. Nasjonalparken ble opprettet i 2009, og går fra fjord til fjell, og viser mangfoldet i Helgelandsnaturen, både hva gjelder fauna, flora og kulturminner.

Laksmarkdalen naturreservat ble opprettet i 1992, for å ivareta vern av større skogområder, blant annet med gran, osp og gråor. Naturreservatet ble i 2009 en del av nasjonalparken.

Strauman landskapsvernområde ligger nesten omsluttet av nasjonalparken, og er opprettet for å gi et samlet vern av dalføret fra fjord til fjell. Landskapsvernområdet går østover fra Innervisten.

Bosetning

Folketallsutvikling - Vevelstad

1990 671
1995 667
2000 592
2005 524
2010 510
2015 510
2020 462
Kilde: SSB

Bosetningen i kommunen er spredt, og kommunen har ingen tettsteder. En stor del av befolkningen er bosatt ved administrasjonssenteret Vevelstad og Forvik, og langs kysten sør for dette. Noe bosetning finner man også i Stokka og Visthus nord for Vistens ytre del. Det er meget tynn bosetning lenger inne i Visten, likeledes rundt Andalsvågen i sør.

Folkemengden i Vevelstad har stort sett gått tilbake siden 1916 da kommunen ble opprettet med 1140 innbyggere. Folkemengden ved inngangen til 2021 viser en tilbakegang med nesten 60 prosent siden kommunen ble opprettet. I tiårsperioden 2011–2021 har folketallet i Vevelstad gått ned med gjennomsnittlig 0,9 prosent årlig mot en vekst på 0,2 prosent i fylket som helhet.

Kart over Vevelstad kommune
Kart over Vevelstad kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

Vevelstad

Vevelstad. Forvik gamle handelssted ved administrasjonssenteret. I bakgrunnen Forvikfjellet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Tidligere var fisket viktigste næring i kommunen, men jordbruket har stadig fått større betydning. Samlet har primærnæringene nesten 29 prosent av arbeidsplassene i Vevelstad (2020), og dette er, etter Flakstad, høyeste andelen i fylket. Melke- og kjøttproduksjon basert på storfehold og sauehold er viktigst. Fisket er relativt beskjedent og har størst betydning på Hamnøya og i Visten. Fiskeri drives dels kombinert med jordbruk. Fiskebåtene er jevnt over små, og fangstene ilandføres stort sett utenfor kommunen. Det drives noe fiskeoppdrett.

Industrien i kommunen er svært beskjeden, og utgjør under fem prosent av de sysselsatte i kommunen. Industribransjene består av tekstil- (notbøteri) og trelast-/trevareindustri. Sistnevnte drives blant annet i kommunens industriutleiebygg på Høyholm.

Kraftbehovet dekkes over samkjøringsnettet av Helgeland Kraftlag A/L. I kommunen er det ved inngangen til 2021 ikke utbygget vannkraftverk, noe som først og fremst skyldes at store deler av kommunen ligger innenfor grensene til Lomsdal-Visten nasjonalpark. Det er imidlertid planlagt utbygging av et kraftverk i kommunen, ved Kilelva, men dette er foreløpig ikke konsesjonstildelt.

Av kommunens bosatte yrkestakere hadde 30,5 prosent arbeid utenfor kommunen (2020), hvorav de fleste pendler til Brønnøy.

Reiseliv og turisme

Kommunen har atskillig turisttrafikk, først og fremst i områdene langs Vevelstadsundet (særlig i området Høyholm-Forvik), i Stokka i nord og i Visten (særlig Visthus, Bønnå ved utløpet av Bønnåga og Aursletta).

Det er hovedsakelig friluftsliv og naturbasert reiseliv som trekker turister til kommunen. Havkajakk, fotturer og vandring i Lomsdal-Visten nasjonalpark er populære aktiviteter.

Samferdsel

Kystriksveien i Nordland, fylkesvei 17, går gjennom kommunen på østsiden av Vevelstadsundet med ferge fra Forvik nordover til Tjøtta, og fra Andalsvågen i sør vestover til Horn i Brønnøy kommune. Forvik har også fergeforbindelse med Stokkasjøen nord for Visten og med Hamnøya, samt med Trolandet/Rødøya, Mindlandet og Tjøtta i Alstahaug. Hurtigbåt trafikkerer de veiløse grendene i Visten.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Vevelstad hører til Nordland politidistrikt, Helgeland tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sør-Helgeland regionråd sammen med Bindal, Brønnøy, Sømna og Vega.

Vevelstad kommune tilsvarer soknet Vevelstad i Sør-Helgeland prosti (Sør-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Vevelstad til Søndre Helgelands fogderi i Nordlands amt.

Delområder og grunnkretser i Vevelstad

For statistiske formål er Vevelstad kommune (per 2020) inndelt i ett delområde med til sammen seks grunnkretser: Hesstun, Brødløs/Høyholm, Vevelstad, Visthus/Stokka, Aursletta/Visten og Svartvasheia.

Historikk og kultur

Kronologi - Vevelstad

1796

Vevelstad kirke innvies

1916

Vevelstad kommune opprettes

2009

Lomsdal-Visten Nasjonalpark åpnes

Vevelstad ble i 1916 opprettet som kommune ved utskilling fra Tjøtta (som i sin tur ble opprettet ved utskilling fra Alstahaug i 1862). Vevelstad hadde 1140 innbyggere ved opprettelsen i 1916, og kommunen fikk i 1920 tillagt et område med ti innbyggere, også det fra Tjøtta. Siden har grensene vært uendret.

Ved Hesstun på Hamnøya finnes et boplassområde fra steinalderen. I Vistnesdalen nord for Forvik er det et helleristningsfelt fra yngre jernalder med blant annet reinsdyr.

Vevelstad Bygdetun, avdeling av Helgeland Museum, ligger rett ved Vevelstad kirke.

Kommunen deltok i kulturløftprosjektet «Skulpturlandskap Nordland», med en skulptur laget av Oddvar I. N. Daren. Skulpturen har navnet «Opus for himmel og jord», og er plassert langs fylkesvei 17, mellom Forvik og Andalsvåg.

Kirker

Vevelstad kirke er en langkirke i laftet tømmer fra 1796, påbygget i 1871. Kirken har 250 sitteplasser.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1992) har på blå bakgrunn tre omvendte svevende sølv sparrer; symboliserer kommunenavnet, V for Vevelstad.

Navnet kommer trolig av norrønt Vifilstaðir, sammensatt av et norrønt mannsnavn Vifill, og stad.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Åsvang, Arnt O.: Vevelstad, 1966–1987, fire bind.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg