Faktaboks

Administrasjonssenter
Vik
Fylke
Nordland
Innbyggertall
1 981 (2022)
Landareal
192 km²
Høyeste fjell
Lysingen (648 moh.)
Innbyggernavn
sømnværing
Målform
bokmål

Kommunevåpen

Kart: Sømna kommune i Nordland
Sømna kommune i Nordland fylke.
Kart: Sømna kommune i Nordland
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Sømna værradar
Sømna værradar
Sømna værradar
Av .
Sømna

Sømna. Parti av Grøttemsundet på Grøttem, ved kommunesenteret Berg i Sømna på Helgeland. Sett mot grenda Baustad med Baustadfjellet i vest. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Sømna kommune ligger i Nordland fylke, sør på kysten av Helgeland, nesten ved grensen til Trøndelag. Kommunen består av den søndre delen av halvøya Sømna, samt Kvaløya og en rekke andre mindre øyer, holmer og skjær utenfor, samt et mindre område av fastlandet øst for Ursfjorden i øst.

Sømna grenser i nord og øst til Brønnøy og i sørøst til Bindal. I sør går grensen i ytre del av Bindalsfjorden og dens fortsettelse mot nordøst, Ursfjorden.

Tettstedet Vik er administrasjonssenter i Sømna kommune.

Natur og geologi

Den østlige delen av halvøya er berglendt, og i dette området finner en også kommunens høyeste topp, Lysingen, som rager 648 meter over havet. Noen få lave eid fører fra kysten i vest over til Ursfjorden, på tvers av strøkretningen i berggrunnen. I et par av dem er det betydelige myrstrekninger, og størst av disse er Hjelmsetmyran i sør.

I de lavere partiene i vest er det en velutviklet strandflate, og her finner en det meste av dyrkingsjorda og bosetningen.

Berggrunnen i hele kommunen er preget av den kaledonske fjellkjedefoldingen (kaledonske orogenese) som har gitt berggrunnen en strøkretning hovedsakelig sørvest-nordøst. Det er glimmerskifer og glimmergneis i et belte langs den vestre og sentrale delen av Sømna-halvøya med Kvaløya, dypbergarter som granitt og dioritt i østre del av halvøya og dypbergarten gabbro innerst ved Ursfjorden i nord.

Verneområder

Kommunen har seks naturreservat. Størst av disse er Horsvær naturreservat, som ble opprettet i 2002 og dekker i alt mer enn 170 kvadratkilometer. Området ble opprettet som verneområde, for å ivareta et nasjonalt viktig kystområde, med dets tilhørende dyre- og fugleliv.

Et annet naturreservat er Amundsgjerdlia, som har til hovedhensikt å verne om ei sjelden li med alm. Tilsvarende finner man også Teisdalen naturreservat, som har til formål å verne om en frodig og innholdsmessig variert edelløvskog. Sørøst for Vennesund finner man Skårfjellet naturreservat, som også ivaretar vern av skog, nærmere bestemt alm, rognasal og hassel.

Gjerdevatnet naturreservat ved Ånnvika, ivaretar vern av et mindre våtmarksområde.

I tillegg finner man Bøpøla naturreservat, sør for Berg. Dette naturreservatet er etablert for å verne om et viktig våtmarksområde.

Klima

I Sømna finner man en blanding av kystklima og innlandsklima, noe som også er delårsak til at kommunen er en omfattende jordbrukskommune. Dette fører til at svingningene mellom høyeste og laveste målte temperatur kan være ganske stor.

Høyeste målte temperatur siste årene finner man i 2019, da det ble målt 30,6 °C ved målestasjonen på Kvaløyfjellet i Sømna. Ved samme målestasjon ble laveste temperatur målt til –15,5 °C i 2016. Middeltemperaturen ved målestasjonen er 4,8 °C.

Årsnedbøren er i snitt målt til 1459 millimeter, beregnet i perioden 1985 – 2021.

Bosetning

Folketallsutvikling - Sømna

1990 2123
1995 2138
2000 2116
2005 2075
2010 2041
2015 2063
2020 1975
Kilde: SSB

Det meste av kommunens befolkning finner en i vest, samt i eidet mellom Sørbotnet i vest og Brekkosen i øst. Områdene langs Ursfjorden i øst er meget sparsomt bosatt. Ved fylkesvei 17 i vest finner en kommunens to tettsteder: Berg (589 innbyggere i 2021) innenfor Sømnesvågen i nord og administrasjonssenteret Vik (357 innbyggere i 2021) innenfor Vikvågen lenger sør. Samlet tettstedsandel i befolkningen er 47,8 prosent i Sømna mot 71,7 prosent i fylket som helhet.

Folketallet i Sømna har vært relativt stabilt i flere tiår og lå i 2022 åtte prosent lavere enn i 1950 (med dagens grenser). I tiårsperioden 2012–2022 gikk folketallet i kommunen tilbake med gjennomsnittlig rundt 0,3 prosent årlig, mot en vekst på gjennomsnittlig 0,2 prosent årlig i Nordland fylke i denne perioden.

Kart over Sømna kommune
Kart over Sømna kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

Jordbruk er en dominerende næringsvei, og primærnæringene hadde i 2021 rundt 14 prosent av kommunens arbeidsplasser. Sømna er en av de beste jordbrukskommunene i landsdelen. Det dyrkes også litt grønnsaker. Storfehold er imidlertid klart viktigst, og Sømna har flest melkekyr blant kommunene i landsdelen. Også hønseholdet er det største i landsdelen. Gjennomsnittlig bruksstørrelse ligger betydelig over fylket som helhet.

Det var tidligere planteskole på Vik.

Fisket drives mest sør i kommunen og langs Ursfjorden, hovedsakelig i de nære farvann, men er samlet sett nokså beskjedent. Fangsten ilandføres hovedsakelig utenfor kommunen.

Industrien utgjør 10 prosent av arbeidsplassene i kommunen. Inkluderer man bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning kommer andelen opp i nesten 17 prosent. Det betydelige jordbruket avspeiles i industriens sammensetning. Således har næringsmiddelindustrien nesten halvparten av de ansatte i industrien. Dette er blant annet mølle og kornsilo, samt Tine Sømna Meieri på Berg, som er Nord-Norges største meieri med betydelig smør- og osteproduksjon. Her produseres blant annet ostene Norvegia, Østavind og Gräddost.

Den andre store industribransjen er gummi-, plast og mineralsk industri med rundt 40 prosent av de industrisysselsatte.

Sømna har atskillig sommerturisme, og næringen varehandel og overnattings-/serveringsvirksomhet hadde 14 prosent av kommunens arbeidsplasser i 2021.

Av de bosatte yrkesaktive i Sømna hadde 36 prosent arbeid utenfor kommunen (2021), og her er mer enn halvparten i jobb i Brønnøy. Resten er spredt ut på de øvrige Helgelands-kommunene, samt noe offshore og avstandspendling.

Nordnorsk Pensjonistskole ble etablert på Sømna i 1988, og har siden 1991 vært en del av det offentlige nettet av folkehøgskoler. Skolen arrangerer kurs, samlinger og studiereiser, og har som målsetning å «være en møteplass som inspirerer til skaperglede og livsmot, og som gir samhørighet på tvers av ulikheter.»

Reiseliv og turisme

Det er friluftsliv og naturbasert reiseliv som primært trekker turistene til Sømna. I kommunen er det blant annet lagt til rette flere turstier, og det er opprettet muligheter for Geobike – sykling fra attraksjon til attraksjon ved hjelp av GPS-koordinater.

I et ombygd fjøs på Bjøru ligger et gårdsbryggeri som kan besøkes, og ved Vik finner man Sømna bygdetun, som er en avdeling av Helgeland Museum. Bygdetunet har et hovedfokus på bondens og fiskerbondens hverdag i perioden 1800–1950. Tunet består av i alt tolv bygninger.

En snau kilometer sør for Vennesund ferjekai ligger en olavskilde. Kommunen har også flere strender, og på Kvaløya finner man Kystkvinneparken, som ble oppført for å hedre øyas kvinner, blant annet med skulpturer.

Samferdsel

Vennesund
Ferje med avgang fra Vennesund mot Holm
Av .
Lisens: CC BY 3.0

Kystriksveien (tidligere riksvei 17, nå fylkesvei 17) går gjennom kommunen med direkte forbindelse til Brønnøysund i nord, og med ferjeforbindelse sørover, fra Vennesund til Holm i Bindal. Fra fylkesvei 17 går det tre tverrforbindelser over til Ursfjorden i øst (regnet fra nord). Dette er til Homborneset over Brekkeidet, til Ånnvika og til Hjelmset.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Sømna hører til Nordland politidistrikt, Helgeland tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sør-Helgeland regionråd sammen med Bindal, Brønnøy, Vega og Vevelstad.

Sømna kommune tilsvarer soknet Sømna i Sør-Helgeland prosti (Sør-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Sømna til Søndre Helgelands fogderi i Nordlands amt.

Delområder og grunnkretser i Sømna

For statistiske formål er Sømna kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 13 grunnkretser: Øyerne, Sund, Sand, Østre Vik, Midtre Vik, Vestre Vik, Sømhovd, Brekkeidet, Sømnes, Berg/Klakken, Grøtheim, Dalbotn og Frilstad/Hombornes.

Historikk og kultur

Kronologi - Sømna

1876

Sømna kirke innvies

1901

Sømna kommune opprettes

1962

Sømna kommune slås sammen med Brønnøy kommune

1977

Sømna kommune skilles ut som egen kommune

1988

Nordnorsk pensjonistskole etableres

1997

Bøpøla naturreservat opprettes

2000

Amundsgjerdlia naturreservat opprettes

Sømna ble opprettet i 1901 ved utskilling av Brønnøy og i 1962 ble de slått sammen igjen. Fra 1977 er Sømna på nytt egen kommune, men denne gang uten Hongsetbygda øst for Ursfjorden som forble en del av Brønnøy kommune.

Ved Sundspollen er en meget stor gravhaug. Denne er ikke tidfestet, men gårdsnavnene forteller at Sømna har vært bebodd svært langt tilbake. Det finnes også enkelte mindre gravhauger flere steder i kommunen.

Kirker

Sømna kirke i Vik, er en nygotisk langkirke bygget i tre, med korsplan. Kirken stod ferdig i 1876. Kirken har 600 sitteplasser.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1991) har tre sølv kløverblad forent i trepass mot en rød bakgrunn; symboliserer jordbrukets viktige rolle i kommunen.

Navnet kommer antagelig av norrønt Søfn, muligens avledet av sveifa, ‘sveive, svinge’, det vil si et sted hvor man vender fartøyet, eller avledet av svefja, ‘stille, sovne inn’, det vil si et sted der vær og vind stilner.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Mathisen, Tor Qvale (red.): Sømna : gård og slekt, 1987–1997, sju bind

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg