Den opprinnelige vegetasjonen var en blanding av skog- og gressmark. All skog er i dag borte og mesteparten av jorden er kulturmark. Langs kysten er det en del mangrovevegetasjon.