Metrikk

Metrikk, verslære, er læren om de faktorer som bidrar til de enkelte verselinjers rytmiske oppbygning og til deres sammenheng i versepar eller strofer og sammenknyttingen av strofene ved rim (allitterasjon, assonans, enderim). Den minste rytmiske tidsenhet kalles versefot. Prinsippene for kombinasjon av verseføtter til et vers eller en verselinje kalles versemål. Hele artikkelen