Kristelig Folkeparti

Kristelig folkepartis logo.
KrFs logo
Av .
Lisens: fri

Artikkelstart

Kristelig Folkeparti (KrF) er et kristendemokratisk politisk parti i Norge som ble stiftet i 1933. Kristelig Folkeparti regnes som et ikke-sosialistisk sentrumsparti, bygd på et kristent verdisyn.

Faktaboks

Også kjent som
KrF

Partiet gjorde sitt beste valg noensinne i 1997, da det fikk 13,7 prosent av stemmene og 25 mandaterStortinget. Dessuten fikk KrF regjeringsmakt og Kjell Magne Bondevik som statsminister.

Kontrasten var stor ved stortingvalget i 2021, som langt på vei ble karakterisert som et katastrofevalg for KrF. Med 3,8 prosent oppslutning falt partiet under sperregrensen og fikk innvalgt bare tre representanter (fra Vest-Agder, Rogaland og Hordaland). Det var det dårligste resultatet KrF hadde oppnådd etter andre verdenskrig. Mange tolket valgresultatet som en reaksjon på at partiet i 2019 med knapt flertall vedtok å delta i Solberg-regjeringen sammen med Fremskrittspartiet.

Også stortingsvalget i 2017 var en nedtur for KrF, da partiet bare fikk 4,2 prosent av stemmene og åtte mandater på Stortinget. Dette var det dårligste valgresultatet etter at KrF ble et landsdekkende parti.

Også de to foregående stortingsvalgene, i 2009 og 2013, ga dårlig uttelling for Kristelig Folkeparti. I 2009 fikk det 5,5 prosent av stemmene, og 5,6 prosent fire år etter. Begge ganger oppnådde partiet ti mandater.

Den samme tendensen gjorde seg gjeldende ved lokalvalgene. Mens partiet i kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 oppnådde henholdsvis 5,4 og 5,6 prosent av de avgitte stemmene, var tilsvarende tall i 2019 4,0 og 4,1 prosent.

Etter forhandlinger med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre bestemte Kristelig Folkeparti seg i januar 2019 for å tre inn i Solberg-regjeringen, som dermed ble en parlamentarisk flertallsregjering. Da Frp gikk ut av regjeringen i januar 2020, økte antallet KrF-statsråder fra tre til fire.

Knut Arild Hareide var partileder fra 2011 til 17. januar 2019, da han valgte å gå av. Olaug Bollestad, Rogaland, ble fra samme tidspunkt konstituert partileder. Kjell Ingolf Ropstad, Aust-Agder, ble på landsmøtet i april 2019 valgt til ny partileder. Olaug Bollestad og Ingelin Noresjø, Nordland, ble valgt til nestledere. I 2021 gikk Ropstad av som partileder, etter avsløringer knyttet til hans bruk av pendlerleiligheter i Oslo, og Bollestad ble igjen konstituert partileder frem til november 2021. På ekstraordinært landsmøte ble hun da valgt til ny leder i KrF. Geir Morten Nilsen er siden 2019 generalsekretær.

Partiets ungdomsorganisasjon heter Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU).

Verdigrunnlag

Ifølge partiets program (2013) bygger KrF sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Partiet henter sitt verdigrunnlag «fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret».

Opphav og historie

Kristelig Folkeparti ble stiftet i 1933 som et lokalt parti for Hordaland. Årsaken var særlig den misnøyen som man i kristelige kretser følte når det gjaldt Venstre, som de kristne tradisjonelt hadde stemt på. Blant historikere blir partidannelsen gjerne omtalt som en avskalling fra Venstre.

I stiftelsesåret var mange i pietistiske og indremisjonskretser dypt skuffet over at Venstre ikke sto opp og protesterte mot det de oppfattet som blasfemi og kulturelle overtramp. Det gjaldt blant annet da Gud ble fremstilt i menneskeskikkelse på Nationaltheatret. Også Arnulf Øverlands foredrag om kristendommen som «den tiende landeplage» satte sinnene i kok i kristne miljøer. Kulturdebatter i 1933, og årene før, aktualiserte ønsket om et eget kristelig parti.

Kristelig Folkeparti utgikk fra kretser omkring Indremisjonen og Kinamisjonen og tok stemmer særlig fra Venstre og Bondepartiet, men også fra andre borgerlige partier. Det fikk størst tilslutning fra ytre strøk i Nord- og Sunnhordland da det klarte å få valgt inn Nils Lavik som første representant på Stortinget i 1933. Ved stortingsvalget i 1936 fikk partiet to mandater. Det var imidlertid først i 1938 at Kristelig Folkeparti ble registrert som landsparti.

Partiet slo gjennom ved valget i 1945. Det stilte da opp i elleve kretser (mot to i 1936), økte stemmetallet med 100 000 og fikk åtte representanter på Stortinget. Dette plasserte partiet ved siden av Høyre, Venstre og Bondepartiet som det fjerde på borgerlig side.

KrF har alltid stått sterkest i kyststrøkene på Vestlandet. Oppslutningen har svingt fra valg til valg. Partiet gjorde sitt beste valg i 1997 med 13,7 prosent av stemmene og 25 mandater på Stortinget.

Nils Lavik var en dominerende lederskikkelse i KrF fra starten og inn på 1950-tallet. Etter 1945 var dessuten både skolemann og vestlending Kjell Bondevik og skipsreder Erling Wikborg fra Oslo i mange år sentrale skikkelser i partiet. Senere kom Lars Korvald, Kåre Kristiansen og Kjell Magne Bondevik til å inneha tilsvarende posisjon.

Politisk ståsted

Kontantstøtten har lenge vært en av KrFs kjernesaker, og ble vedtatt ved lov av 16. juni 1998. Her er en valgkamp-plakat for KrF på Stabekk i Bærum foran Stortingsvalget 12. september 2005.
Av /NTB Scanpix.

Kristelig Folkeparti har helt fra stiftelsen hatt som hovedmål å verne om kristelige og tradisjonelle moralske verdier. Det er dette som gir partiet dets særpreg. Det har ikke noen utpreget klasseforankring, og har derfor heller ikke noen skarpt definert økonomisk eller sosial profil. Fra 1945 og en del år framover var partiet ikke villig til å definere seg som et borgerlig parti, men det har alltid vært ikke-sosialistisk. Den borgerlige profilen ble styrket i 1980- og 1990-årene. Dette kom særlig klart til uttrykk da Kåre Kristiansen var partileder noen år på 1970- og 1980-tallet.

Det er de kristne og moralske verdiene som holder partiet sammen, og for eksempel partiets motstand mot selvbestemt abort stengte for regjeringsdeltakelse i 1981. Trass i borgerlig flertall måtte Høyre danne regjering alene. I utenrikspolitiske spørsmål har KrF alltid hatt en høy profil i bistandsspørsmål. Det samme gjelder støtten til Israel.

Abortsaken

Motstanden mot kvinners rett til selvbestemt abort var fra 1970-årene en av partiets hovedsaker. Partiets lederskikkelse den gang, Lars Korvald, var kompromissløs og motsatte seg at KrF skulle inngå regjeringssamarbeid med partier som ville åpne for selvbestemt abort. Med Kjell Magne Bondevik som nyvalgt leder bestemte KrF seg i 1983 likevel for å gå inn i Willoch-regjeringen, men uten å endre abortstandpunktet.

Vern om livets ukrenkelighet, fra unnfangelse (befruktning) til død, har også inn i moderne tid stått sentralt i KrFs politikk. I valgprogrammet fra 2017 heter det blant annet at partiet vil erstatte abortloven med en lov som sikrer livsrett for ufødt liv, men at det ikke vil tilbake til det gamle nemndsystemet. «Avgjørelser knyttet til liv og helse tas i dialog mellom pasient og lege.» KrF har også programfestet legers og sykepleieres reservasjonsrett ved abortinngrep. Partiet inntar dessuten en restriktiv holdning til fosterdiagnostikk, og sier nei til forskning på befruktede egg.

Mot EU-medlemskap

KrF var mot norsk EF-medlemskap i 1972 og EU-medlemskap i 1994, men det var begge ganger betydelige ja-grupper i partiet. Etter mye indre strid støttet KrF EØS-avtalen. Med sin uavhengige profil i økonomiske spørsmål og som et typisk sentrumsparti har KrF vært en ettertraktet samarbeidspartner både på lokalt og nasjonalt plan.

I mange kretser utenfor partiet ble KrF lenge betraktet som et noe dystert «mørkemannsparti», som stemplet mange av livets goder og gleder som synd. KrF var i sin tid blant annet imot å innføre fjernsyn og tipping, og var også generelt negativt til å støtte teatervirksomhet. Partiet endret gradvis profil etter at det ble regjeringsparti i 1965. Men det var først med Kjell Magne Bondevik og Valgerd Svarstad Haugland som partiledere at KrF av mange ble oppfattet som rausere, åpnere og mer tolerant enn tidligere. KrF har imidlertid alltid hatt en restriktiv holdning i alkoholpolitikken. Det vakte derfor oppsikt da det ble kjent at Svarstad Haugland ikke var avholdskvinne.

Strid om homofili

Senere ble det en del indre rivninger da partiledelsen ønsket å fjerne den såkalte bekjennelsesparagrafen, som innebar at alle som hadde verv i partiet, måtte være bekjennende kristne. Paragrafen ble opphevet på landsmøtet i 2013. Også holdningen til homofili har gitt næring til indre strid etter århundreskiftet. Fra konservative kretser i partiet ble det rettet kritikk mot særlig daværende partileder Hareide for at han viste forståelse for homofilt samliv. Uroen i partiet økte merkbart da KrFs familiepolitiske talsmann i 2018 viet et lesbisk par.

Misnøye med partiets holdning til homofili og Midtøsten-konflikten var viktige årsaker til at Partiet De Kristne ble dannet i 2011. Men det nye partiet er etter valgresultatene å dømme ikke blitt noen merkbar konkurrent til Kristelig Folkeparti.

I regjering

Kjell Magne Bondevik var partileder i KrF fra 1983 til 1995, og Norges statsminister fra 17. oktober 1997 til 17. mars 2000 og fra 19. oktober 2001 til 17. oktober 2005.

Av /NTB Scanpix ※.

Før regjeringsskiftet i 2013 var Kristelig Folkeparti det eneste av de borgerlige partiene som hadde vært med i samtlige borgerlige regjeringer etter andre verdenskrig, med unntak av de to første årene av Willoch-regjeringen. KrF var lenge skeptisk til borgerlig regjeringssamarbeid, men i 1963 deltok det i John Lyngs kortvarige koalisjonsregjering. I 1965 var partiet mer aktivt med ved den borgerlige regjeringsdannelsen, da KrF særlig la vekt på å få kirke- og undervisningsministeren. Kjell Bondevik, som var gymnasrektor og forsker, fikk den posten, og ble en av regjeringens mest markante statsråder. For KrF var det en hovedsak å verne om den kristne formålsparagrafen i skolen.

Etter Borten-regjeringens sammenbrudd i 1971 forsøkte Bondevik å danne ny regjering, men mislyktes. Etter folkeavstemningen om EF i 1972 fikk imidlertid partiet statsministerstillingen ved Lars Korvald, som dannet en borgerlig koalisjonsregjering sammen med Senterpartiet og Venstre. Etter mye om og men gikk KrF inn i Willoch-regjeringen i 1983–1986. Derimot var det et helhjertet KrF som gikk inn i Syse-regjeringen i 1989–1990.

Bondevik-regjeringer

Etter valget 1997 dannet Kjell Magne Bondevik en trepartiregjering av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre. Med bare 42 av totalt 165 mandater bak seg i Stortinget hadde denne regjeringen det svakeste parlamentariske grunnlag som noen regjering har hatt siden begynnelsen av 1930-årene.

Regjeringen klarte seg likevel helt til våren 2000, takket være en splittet opposisjon og statsminister Bondeviks taktiske og politiske evner. Regjeringen søkte vekselvis støtte hos Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. KrFs altoverskyggende prosjekt etter 1997 var å gjennomføre kontantstøtten som et alternativ for småbarnsforeldre som ikke ønsker å sende de minste barna i barnehagen. Med støtte fra Høyre og Frp ble denne reformen gjennomført.

Denne evnen til å manøvrere viste seg også etter valget i 2001, da Bondevik ble statsminister i en ny trepartiregjering av Kristelig Folkeparti, Høyre og Venstre. Dette skjedde til tross for at Høyre var betydelig større og lenge tviholdt på at partiets egen leder, Jan Petersen, burde bli regjeringssjef. KrF måtte i denne fireårsperioden finne seg i å leve i skyggen av Høyre, som ikke minst trakk veksler på finansministerposten. De betydelige skattelettelsene som ble gjennomført, var ikke etter KrFs ønske. En av partiets største triumfer i Bondevik II-regjeringen var vedtaket om røykeloven. På tross av sterk strid da den ble innført, har den etter hvert fått allmenn aksept.

Regjeringen satt til valget 2005, da KrF ble valgets store taper og fikk halvert sin representasjon på Stortinget – fra 22 til 11.

Regjeringsstrid i 2018

Daværende partileder Knut Arild Hareide på KrFs landsmøte 2013. Han trakk seg som partileder i 2019, etter at partiet valgte å gå inn i regjering med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.
Av .
Lisens: CC BY 3.0

Både i 2013 og 2017 gikk KrF til valg med ønske om å danne regjering sammen med Høyre og Venstre. Partileder Hareide utelukket begge ganger et regjeringssamarbeid som inkluderte Fremskrittspartiet. I drøftingene med Høyre, Frp og Venstre etter valget i 2013 ble det undertegnet en samarbeidserklæring der de to sentrumspartiene var villig til å opptre som parlamentariske støttepartier for Solberg-regjeringen. Etter valget i 2017 bestemte KrF seg for å opptre som et tradisjonelt opposisjonsparti, uten noen samarbeidserklæring.

I løpet av 2018 ble det en utbredt oppfatning i KrF at partiet ville være tjent med å søke regjeringsmakt. Vedvarende dårlig oppslutning på meningsmålingene ble tolket som et klart tegn på at velgerne var misfornøyd med opposisjonsrollen. Knut Arild Hareide tok på landsstyremøtet i september til orde for at KrF burde danne regjering sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men uten å ha SV med.

Utspillet var kontroversielt, for en stor del av KrFs velgere og tillitsvalgte ønsket heller at partiet skulle bli en del av Solberg-regjeringen. De to nestlederne, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, var uenig med Hareide og argumenterte for at KrF burde bli en del av den borgerlige regjeringen. Hareide forsvarte sitt standpunkt med at avstanden til Frp var for stor til at KrF ville være tjent med et slikt samarbeid.

Solberg-regjeringen

2. november 2018 ble det avholdt ekstraordinært landsmøte for å avgjøre KrFs regjeringsstandpunkt. Et flertall på 98 mot 90 stemmer vedtok da å innlede forhandlinger med partiene i Solberg-regjeringen med sikte på å bli en del av en borgerlig flertallsregjering. Knut Arild Hareide sa samtidig at han ville gå av som partileder dersom KrF etter forhandlinger gikk inn i Solberg-regjeringen.

På nyåret i 2019 startet Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti reelle regjeringsforhandlinger. Det viste seg tidlig å bli en krevende prosess for alle fire. KrF hadde blant annet et sterkt ønske om å gjøre abortloven mer restriktiv på flere punkter. Partiet fikk gjennomslag for et forbud mot fosterreduksjon, såkalt tvillingabort. Med et knepent flertall, 19 mot 17 stemmer, anbefalte landsstyret i KrF at partiet skulle delta i regjeringen. Ved regjeringsutvidelsen 22. januar 2019 fikk Kristelig Folkeparti tre statsråder (barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad, landbruks- og matminister Olaug Bollestad og bistands- og utviklingsminister Dag Inge Ulstein).

Ved regjeringsomdannelsen 24. januar 2020, da Fremskrittspartiet valgte å tre ut av regjeringen, ble Knut Arild Hareide ny samferdselsminister. Han ble den fjerde KrF-statsråden i Solberg-regjeringen, i tillegg til Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein.

For resultater i stortingsvalg, se tabell i artikkelen stortingsvalg 1882–2009.

Organisasjon

Underavdelinger av partiet er Kristelig Folkepartis Kvinner, Kristelig Folkepartis Ungdom og Kristelig Folkepartis Studieforbund. Partiet utgir medlemsbladet Idé.

Partiledere

Periode Partileder
1933–1938 Ingebrigt Bjørø
1938–1951 Nils Lavik
1951–1955 Erling Wikborg
1955–1967 Einar Hareide
1967–1975 Lars Korvald
1975–1977 Kåre Kristiansen
1977–1979 Lars Korvald
1979–1983 Kåre Kristiansen
1983–1995 Kjell Magne Bondevik
1995–2004 Valgerd Svarstad Haugland
2004–2011 Dagfinn Høybråten
2011–2019

Knut Arild Hareide

2019

2019-2021

Olaug Bollestad (konstituert)

Kjell Ingolf Ropstad

2021-

Olaug Bollestad

Parlamentariske ledere

Periode Parlamentarisk leder
1933–1953 Nils Lavik
1954–1961 Erling Wikborg
1961–1965 Kjell Bondevik
1965–1972 Lars Korvald
1972–1973 Asbjørn Haugstvedt
1973–1981 Lars Korvald
1981–1983 Kjell Magne Bondevik
1983 Kåre Kristiansen
1983–1986 Harald Synnes
1986–1989 Kjell Magne Bondevik
1989–1993 Kåre Gjønnes
1993–1997 Kjell Magne Bondevik
1997–2000 Einar Steensnæs
2000–2001 Kjell Magne Bondevik
2001–2005 Jon Lilletun
2005–2011 Dagfinn Høybråten

2011–2013

Hans Olav Syversen

2013–2019

2019-2021

Knut Arild Hareide

Hans Fredrik Grøvan

2021-

Olaug Bollestad

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bondevik, Kjell Magne (2006). Et liv i spenning.
  • Haddal, Ingvar (1981). Statsministeren vi ikke fikk.
  • Hareide, Knut Arild (2018). Det som betyr noe. Et KrF for vår tid.
  • Helland, Kristian (2003). Pietist i kulturkamp : Nils Lavik og framveksten av Kristeleg folkeparti.
  • Kobbeltveit, Olav (2004). Valgerd – eit portrett.
  • Lomeland, Arne R. (1971) Kristelig Folkeparti blir til.
  • Garvik, Olav (red.) (1983). Kristelig Folkeparti. Mellom tro og makt.
  • Solhjell, Kåre Olav (2008). Tru og makt : Kristeleg folkepartis historie 1933–2008.
  • Sæter, Odd Jostein m.fl., red. (1985). Kristelig folkepartis historie 1933–1983.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg