Amfibolitt, (av amfibol og -itt), mørk grønnlig, metamorf bergart som hovedsakelig består av plagioklas og hornblende (amfibol). Dannet ved metamorfose av basiske bergarter som gabbro, basalt og kalkrike sedimenter, eller ved metasomatose av kalkstein. Meget alminnelig i Norge.