Gomnes, tettsted i Hole kommune, Buskerud, ved Fv. 158 på vestsiden av Holehalvøya (Røysehalvøya). Sør for tettstedet ligger Tyrifjord videregående skole (Adventistsamfunnet).