Jomfuland
Kyst- og sjøområdene er foreløpig dårlig representert i nasjonalparkene, men Jomfruland nasjonalpark består i all hovedsak av sjøareal. Bildet viser en sti til Saltstein på utsiden av Jomfruland.
Nasjonalparker (oransje) og landskapsvernområder (grønne) i Norge
Nasjonalparker (oransje) og landskapsvernområder (grønne) i Norge
Lisens: CC BY SA 3.0

Norge har 48 nasjonalparker. Av disse ligger sju på Svalbard. De 41 nasjonalparkene i Fastlands-Norge utgjør om lag ti prosent av Norges landareal på fastlandet.

Beskrivelse

Nasjonalparkene på fastlandet har et et samlet landareal på vel 31 000 km2. Høyfjellsområder dominerer dette arealet. Det er flere grunner til det. I fjellet finnes de delene av Norge som er minst påvirket av menneskelig virksomhet. Det har også vært av avgjørende betydning at de fleste av statens utmarksstrekninger ligger i slike områder. Flere av nasjonalparkene har en særpreget fjellvegetasjon og er viktige leveområder for villrein, rovdyr og rovfugler. Fjellområdene er dessuten i utgangspunktet skrinne og karrige, og det knytter seg derfor ikke så sterke næringsinteresser til disse områdene som til mer produktive jord- og skogbruksarealer i lavlandet.

Av det skogkledte arealet i nasjonalparkene er fjellbjørkeskogen mest utbredt. Barskog utgjør et lite, men viktig innslag ettersom det er svært få områder med urørt barskog igjen i Norge. Vern av urskogpreget barskog har vært et motiv for opprettelsen av nasjonalparker som Femunden, Gutulia og Ormtjernkampen (nå en del av Langsua) på Østlandet og Gressåmoen (nå del av Blåfjella-Skjækerfjella) i Trøndelag.

Kyst- og sjøområdene er foreløpig dårlig representert i det vernede arealet. 2188 km2 av Norges sjøareal er vernet i nasjonalparker etter naturvernloven. Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på et utsnitt av fjord- og kystområdene som en ikke finner tilsvarende av andre steder i verden. I 2009 ble Ytre Hvaler nasjonalpark opprettet, i 2013 Færder nasjonalpark, Raet i 2016 og Lofotodden i 2018. Fjordområder er likevel i liten grad representert, men noen nasjonalparker befinner seg i kyst- og fjordnære strøk.

De sju nasjonalparkene på Svalbard er nærmere beskrevet i en egen artikkel. De har et samlet landareal på 14 483 km2.

Historikk

Norges første nasjonalpark, Rondane, ble opprettet i 1962. Hjemmel for fredning av naturområder ble første gang gitt i Lov om naturvern av 1954, mens nasjonalparkbegrepet først ble innført i naturvernloven av 19. juni 1970. Norges nåværende system av nasjonalparker bygger på en landsplan som ble lagt frem 1964 av Statens Naturvernråd. De fleste av de foreslåtte verneområdene ble opprettet i 1960- og 1970-årene. I 1986 ble det lagt frem en ny landsplan for nasjonalparker. Først 1992 resulterte denne i en stortingsmelding, som planla opprettelse av 17 nye nasjonalparker og utvidelse av 14 eksisterende nasjonalparker frem til 2008. Per 2019 er det etablert i alt 40 nasjonalparker på fastlandet.

På Svalbard ble det 1973 opprettet tre nasjonalparker; med nye opprettelser 2003 og 2005 er det sju nasjonalparker på Svalbard med et samlet landareal på 14 483 km2.

Fredningsbestemmelser

Storåsdalen
Storåsdalen

Hensikten med å opprette nasjonalparker i Norge er å bevare større naturområder, med planteliv, dyreliv og geologiske forekomster i en mest mulig opprinnelig tilstand, og gi allmenheten muligheter til å oppleve slik natur, samt å bevare naturverdiene for våre etterkommere. Nasjonalparkene gir videre muligheter for undervisning og forskning i urørt eller nær urørt natur. Det er vedtatt alminnelige regler for ferdsel i og bruk av nasjonalparker. Blant tekniske inngrep som ikke må forekomme, er vei- og jernbanebygging, oppføring av kraft- og telefonlinjer, vassdragsregulering, taubaner og bygninger av alle slag. Pattedyr og fugler er generelt fredet, men det kan gis unntak for småviltjakt som har vært drevet fra gammel tid. Alle planter, også levende og døde trær, skal være fredet. Bærplukking er likevel tillatt, og det skal være adgang til å drive sportsfiske etter gjeldende regler. Motorisert trafikk til lands, til vanns og i luften er forbudt med mindre det skjer i politi- eller sikringsøyemed.

I en del tilfeller kan det gjøres unntak fra vernebestemmelsene, for eksempel oppføring av turisthytter, enkle traktorveier, motorisert trafikk om vinteren i forbindelse med reindrift og lignende. For Hardangervidda Nasjonalpark, som dels ligger på privat grunn, gjelder mindre strenge bestemmelser. For eksempel er villreinjakt tillatt.

Nasjonalparker i Norge (fastlandet)

Tjubrofossen i Børgefjell nasjonalpark.

Nasjonalpark Fylke Fredningsår (med ev. utvidelser) Landareal i km2 Havareal i km2
Rondane Innlandet 1962/2003 963
Børgefjell Trøndelag/Nordland 1963/1971/2003 1447
Gutulia Innlandet 1968/2004 23
Ånderdalen Troms 1970/1975/2004 125
Stabbursdalen Finnmark 1970/2002 747
Øvre Pasvik Finnmark 1970/2003 119
Rago Nordland 1971 171
Femundsmarka Innlandet/Trøndelag 1971/2003 573
Øvre Dividal Troms 1971 750
Øvre Anárjohka Finnmark 1975 1390
Jotunheimen Innlandet/Vestland 1980 1151
Hardangervidda Telemark/Vestland 1981 3422
Reisa Troms 1986 803
Saltfjellet-Svartisen Nordland 1989 2102
Jostedalsbreen Vestland 1991 1310
Forollhogna Trøndelag/Innlandet 2001 1062
Dovrefjell-Sunndalsfjella Møre og Romsdal/Trøndelag/Innlandet 2002 1693
Møysalen Nordland 2003 51
Dovre Innlandet 2003 289
Junkerdal Nordland 2004 682
Skarvan og Roltdalen Trøndelag 2004 441
Blåfjella-Skjækerfjella Trøndelag 2004 1924
Lierne Trøndelag 2004 333
Folgefonna Vestland 2005 545
Hallingskarvet Buskerud/Vestland 2006 450
Reinheimen Innlandet/Møre og Romsdal 2006 1969
Seiland Finnmark 2006 316
Varangerhalvøya Finnmark 2006 1805
Ytre Hvaler Østfold 2009 14 340
Breheimen Innlandet/Vestland 2009 1671
Lomsdal-Visten Nordland 2009 1102
Sjunkhatten Nordland 2010 417,5
Langsua Innlandet 2011 537
Rohkunborri Troms 2011 571
Fulufjellet Innlandet 2012 83,5
Láhko Nordland 2012 188
Færder Vestfold 2013 15 325
Jomfruland Telemark 2016 2,4 114,3
Raet Agder 2016 12 595
Lofotodden Nordland 2018 73 13

Tidligere nasjonalparker

Ormtjernkampen, en tidligere nasjonalpark som nå er innlemmet i Langsua. Her finnes en større urskog av gran.

Tidsrom Nå del av Landareal i km2
Ormtjernkampen 1968–2011 Langsua nasjonalpark 9
Gressåmoen 1970–2004 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 180
Dovrefjell 1974–2002 Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 265

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Ryvarden, Leif (1997). Norges nasjonalparker, 3. utg. isbn 82-525-3561-5

Kommentarer (4)

skrev Tor-Arne Paulsen

Hei.
Ville det være mer brukervennlig å ha nasjonalparkene som ER det for øyeblikket, og ikke også de som tidligere har vært på denne listen. En får heller legge disse som underpunkt eller tilleggsinfo. Fakta burde være lett å få med seg, ikke ett spesial studie i referansepunkter.

Ha en knakende flott dag

Tor-Arne Paulsen

svarte Leif Ryvarden

Hei Tor Arne
Har vært i Hellas derfor litt sent svar.
Takk for kommentar - du har helt rett - skal sørge for at vi i listen stryker de gamle navnene som Gressåmoen og Ormtjernkampen -det står riktignok under at disse har gått inn i nye og større parker, men listen bør være ajour. Jeg ser også nå at Lofotodden fremdeles ikke er kommet med. Den ble opprett for noen år siden, men den offisielle innvielsen med statsråd etc fant faktisk først sted nå i år.
Takk for oppmerksomheten og en knakende god sommer til deg også.
Hilsen
Leif Ryvarden

skrev Lene Jonasson

Det er nå 47 nasjonalparker i Norge, og artikkelen bør oppdateres.
https://www.miljodirektoratet.no/nasjonalparker/

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg