Verneområder i Norge

Verneområder er områder der myndighetene har bestemt at naturen skal vernes mot inngrep eller forstyrrelser. Ulike regler gjelder for de forskjellige typene verneområder som nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservater.Verneområdene sikrer sårbare og truede naturtyper og biologisk mangfold, hegner om steds- og regiontypiske naturområder og bevarer områder med internasjonale og nasjonale verneverdier. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Leif Ryvarden

Universitetet i Oslo

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Nasjonalparker i Norge

Inneholder 85 artikler: