Plassering

KF-bok. begrenset

Lardal. Kjærrabrua krysser Lågen ved Kjærrafossen, som er berømt for sitt laksefiske. Broen er bygget i tre og stål og har et spenn på om lag 90 m. Den ble åpnet 2001.

AEAr. begrenset

Lardal, innlandskommune i Vestfold fylke, omfatter den øverste del av Lågendalen med Numedalslågen i fylket, med sidedalen Herlandsdalen i nordvest og åsene omkring. I vest grenser Lardal mot Telemark og i nord og nordvest mot Buskerud.

Larvik og Lardal kommuner har blitt enige om å slå seg sammen til Larvik kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble besluttet i statsråd 5. februar 2016 med virkning fra 1. januar 2018.

Berggrunnen består av Oslofeltets magmatiske bergarter. Åsene er avrundede og skogkledde. Av kommunens totale areal på 271 km2 utgjør skog og utmark 228 km2. Den høyeste toppen er Vindfjell (622 moh.) på fylkesgrensen mot Telemark. Dalbunnen i hoveddalføret og i de største sidedalene er dekket av marin sand og leire; løsmassene er stedvis utgravd av bekker og småelver og danner et småkupert landskap. 20 km av Nummedalslågen renner gjennom Lardal med et fall på fra 36 til 12 moh. i fire fosser.  Mellom fossene veksler elven mellom rolige partier og langstrakte stryk. Trollfoss er Vestfolds største og lengste fossefall med et fritt fall på 12 meter. Fossen er del av Dalelva som renner fra den høytliggende innsjøen Svartangen og renner ut i Nummedalslågen. Lardal er blant de mest elgrike kommunene og Lågen blant de mest lakserike vassdragene i Norge. Kommunen har tre naturvernområder: Kringlemyr (myr), Tolvmannsmyr, også i Re kommune (myr), og Vindfjell, også i Re og Siljan kommuner (naturreservat).

Bosetningen ligger i hovedsak i dalbunnen i selve Lågendalen, og i nordre del av kommunen ligger Svarstad (608 innbyggere 2016) kommunens administrasjonssenter og eneste tettsted, på vestsiden av Lågen og sør for utløpet av Herlandselva. I perioden 2000–15 hadde kommunen en befolkningsvekst på 3,5 prosent mot 14,0 prosent i fylket som helhet. Lardal var med dette den kommunen i fylket som hadde den svakeste befolkningsvekst i denne perioden. Lardal er den kommunen i Vestfold fylke som har den laveste andel av befolkningen bosatt i tettbygde strøk: 24,0 prosent mot 84,8 prosent for fylket som helhet.

I 2014 var den prosentvise andelen av den totale sysselsettingen i kommunen i de største næringene som følger: helse og sosialtjenester 31,7, varehandel og motorvognreparasjon 14,1, bygge- og anleggsvirksomhet 13,9 og jord- og skogbruk 8,4. Lardal er med dette den kommunen i Vestfold som har den største andel av de sysselsatte i jord- og skogbbruk. I jordbruket dominerer korndyrking. All skog, overveiende gran, ligger i lett tilgjengelig terreng. Treschow-Fritzøe eier omkring halvparten av skogen, resten er gårdsskog. Tømmeravvirkningen i kommunen var 53 500 m3 i 2014. Bare Larvik har større avvirkning blant kommunene i Vestfold. Lardal har noe industri, vesentlig plast- og trevareindustri. I 2014 utgjorde utpendlere som andel av de sysselsatte med bosted i kommunen 56,5 %.

Gjennom Lågendalen går Fv. 40 (Bommestadkrysset ved E18–Kongsberg–Geilo). Fv. 32 går fra Steinsholt i sør til Skien og utgjør den korteste forbindelsen Oslo–Skien.

Lardal hører til Sør-Øst politidistrikt, Larvik tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Vestfold regionråd sammen med de andre vestfoldkommunene.

Lardal kommune tilsvarer de tre soknene Hem, Styrvold og Svarstad i Larvik prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Lardal til Larvik fogderi i Jarlsberg og Larviks amt.

For statistiske formål er Lardal kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 11 grunnkretser: Hem, Tanum, Torsås, Svarstad vest, Svarstad aust, Berg, Smukkestad, Grini, Gåserud, Steinsholt og Bø.

Styrvold kirke ble trolig bygd i perioden 1150–1200. Svarstad kirke er fra 1659 og representerer barokktiden i Vestfolds kirkekunst. Kirken er blant de ca. 360 kirkene i landet hvor det ble holdt valg til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Fire bygdeborger fra 400–600-tallet evt. Numedalslågen er en av landets beste lakseelver. Flere fiskerier finnes her av kulturhistorisk verdi, blant annet teinefisket i Kjærrafossen, første gang nevnt på 1300-tallet. Ved Steinsholt finnes Høyt og Lavt Aktivitetspark. Nord for Steinsholt ligger Kjærra Fossepark med laksefiske og utendørs scene. Tidligere sagbruk i Vestfossen (i drift til midt på 1800-tallet). Særpreget kulturlandskap. Fylkesanlegg for langrenn og alpinsenter i Svarstad.

Kommunevåpenet (godkjent 1992) har en gull hulder mot en rød bakgrunn; symboliserer skog og seterliv.

Navnet. Første ledd fra norrønt lǫgr, 'vann', samme ord som i Lågen.

  • Wasberg, Gunnar Christie, red.: Lardal bygdebok, 1973–78, 3 b., Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

7. april 2016 skrev Svein Askheim

kommunesammenslåingen vil vel ha virkning fra 1. januar 2018?

7. april 2016 svarte Sten Lundbo

Svein Askheim: Foreløpig har jeg valgt å nevne de kommunesammenslåingene i Vestfold som er vedtatt i statsråd, i artikkelen om Vestfold. Det er - så langt jeg kjenner til - ikke fattet noe vedtak i statsråd som berører Re kommune. Har jeg oversett noe? Mvh Sten Lundbo

7. april 2016 svarte Svein Askheim

Her http://www.larvik.kommune.no/Globalmeny/Om-kommunen/Kommunesammenslaing/ står det: Søknad om kommunesammenslåing av Lardal og Larvik kommuner ble innvilget ved Kongelig resolusjon av 5.2.2016.
Videre: 19.11.2015 ble det i et felles kommunestyremøte opprettet en Fellesnemnd som skal forberede sammenslåingen av de to kommunene, med virkning fra 1.1.2018.

7. april 2016 svarte Sten Lundbo

Jeg ser at jeg allerede har skrevet om denne sammenslåingen i artikkelen om Vestfold. Der er alle vedtak i statsråd nevnt. Jeg innarbeider nå også omtale av sammenslåingen i artiklene om de berørte kommunene. Mvh
Sten Lundbo

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.