Straff er en type reaksjon på ulovlige handlinger. Høyesterett definerte straff som «et onde som staten tilføyer en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen, i den hensikt at han skal føle det som et onde» i Norsk Retstidende 1977 s. 1207.. Hele artikkelen