Vernelag, private foreninger som tidligere var overlatt hovedansvaret for kriminalomsorgen utenfor institusjon. I 1917 ble De norske forsorgsforeningers landsforbund opprettet. Forsorgsforeningene, eller Fengselsselskapene, hadde sin opprinnelse i 1849, da Foreningen til forsorg for løslatte straffarbeidsfanger ble stiftet i Christiania. Forsorgsforeninger vokste frem over hele landet; foreningene var i utgangspunktet private, men fikk etter hvert betydelig statsstøtte. Norges forsorgs- og verneforbund ble opprettet 1923 under Justisdepartementet. I 1939 skiftet forbundet navn til Norges Vernesamband, og de lokale avdelingene fikk betegnelsen vernelag. Arbeidet ble 1980 overtatt av staten ved regionale kriminalomsorgskontorer, og vernelagenes sentralorganisasjon, Norges Vernesamband, ble avviklet 1983. Se kriminalomsorg i frihet.