Forbedringshus, tidl. navn på straffeanstalter, særlig tvangsarbeidsanstaltene. Se fengsel.