Dødsdømte nordmenn
Dødsdømte nordmenn i Bergen kretsfengsel i 1940. De fikk senere straffene omgjort til ti års fengsel, og sendt til konsentrasjonsleire i Tyskland.
Av /NTB Scanpix.
Quisling under landssvikoppgjøret
Landssviksaken mot Vidkun Quisling i Eidsivating lagmannsrett. På bildet, tatt 10. september 1945, blir dødsdommen avsagt. Quisling med ryggen til.
Av /NTB Scanpix.

Dødsstraff ble fullstendig avskaffet i Norge i 1979. Den siste henrettelsen etter dom fant sted i 1948.

I forbindelse med den omfattende grunnlovsreformen i 2014, vedtok Stortinget 13. mai 2014 at § 93 første avsnitt i Grunnloven skal lyde slik: «Ethvert menneske har rett til liv. Ingen kan dømmes til døden». Ifølge samme paragrafs fjerde ledd skal staten beskytte retten til liv.

Lovgivning før 1900

Christian 5s Norske Lov av 1687, 6. Bog, Om Misgierninger, gjorde utstrakt bruk av dødsstraff, til dels under anvendelse av barbariske henrettelsesmåter, men var likevel av de mindre grusomme straffelover sammenlignet med samtidig lovgivning i andre land.

Den tidligere norske straffelov av 1842, som avløste straffekapittelet i lovboken, fastsatte dødsstraff for landsforræderi, overlagt drap (mord) og enkelte andre graverende former for drap. Opprinnelig var dødsstraff foreskrevet som den eneste straff for disse forbrytelsene, men senere ble det åpnet adgang til alternativt å idømme livsvarig straffarbeid.

Etter hvert ble det alminnelig at dødsstraff ved benådning ble omgjort til livsvarig straffarbeid, og den siste fullbyrdelse av dødsstraff i henhold til loven av 1842 fant sted i 1876. I løpet av én måned ble det da gjennomført tre henrettelser. Dette var siste gang dødsstraff ble brukt i Norge, hvis vi ser bort fra henrettelsene som skjedde under rettsoppgjøret like etter andre verdenskrig.

Straffeloven av 1902

Straffeloven av 1876 ble avløst av straffeloven av 22. mai 1902. Den trådte i kraft 1. januar 1905. Her ble dødsstraff avskaffet for borgerlige (sivile) forbrytelser. I den nye militære straffeloven som ble utferdiget samtidig, ble dødsstraff opprettholdt som straff for de groveste militære forbrytelser, dog slik at dødsstraff bare kunne anvendes i krigstid og ikke på personer under 18 år. Idømt dødsstraff som ikke var fullbyrdet før krigens opphør, skulle overgå til fengsel på livstid.

Etter andre verdenskrig

I forbindelse med andre verdenskrig og okkupasjonen av Norge i 1940–1945 ble adgangen til å anvende dødsstraff overfor landssvikere og utenlandske krigsforbrytere utvidet. Bestemmelsene ble gitt ved provisoriske anordninger utferdiget av regjeringen i London, og etter frigjøringen stadfestet av Stortinget i lovs form.

Under rettsoppgjøret i Norge (se landssvikoppgjøret) ble det i alt fullbyrdet dødsdommer over 24 norske, 1 dansk og 13 tyske statsborgere. Den siste henrettelsen fant sted i 1948.

Ved lov av 15. desember 1950 ble det som et ledd i beredskapslovgivningen foretatt en revisjon av straffebestemmelsene om forræderi, herunder reglene om dødsstraff. Det ble innført en ny bestemmelse i den militære straffelov, som blant annet åpnet adgang til under særdeles skjerpende omstendigheter å anvende dødsstraff for krigsforræderi.

Avskaffelse i 1979

På bakgrunn av utviklingen blant annet i de andre nordiske landene, ble bestemmelsene om dødsstraff i den militære straffeloven og andre lover opphevet ved lov 8. juni 1979.

Opphevelsen ble først og fremst begrunnet med prinsippet om livets ukrenkelighet. Vedtaket møtte ganske sterk kritikk. Det ble blant annet hevdet at bare dødsstraff vil ha den tilstrekkelige preventive virkning i en krigssituasjon og at det er grunn til å tro at man da vil ønske å gjeninnføre dødsstraffen. I så fall ville forbudet mot tilbakevirkende lover i Grunnlovens § 97 reise problemer.

13. mai 2014 vedtok Stortinget at § 93 første avsnitt i Grunnloven skal lyde slik: «Ethvert menneske har rett til liv. Ingen kan dømmes til døden».

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Floto, Inga: Dødsstraffens kulturhistorie: Ritualer og metoder, 1600–2000, 2001, København, Museum Tusculanum Press.
  • Holien, Erik: Død og pine: Dødsstraffens historie i Vesten, 2004, Pax Forlag.
  • Nøkleby, Berit: Skutt blir den...: Tysk bruk av dødsstraff i Norge 1940–1945, 1996, Gyldendal Forlag.
  • Vaale, Lars-Erik: Dommen til døden: Dødsstraffen i Norge 1945–50, 2004, Pax Forlag.

Kommentarer (2)

skrev Ram Gupta

I ovenstående artikkel står slik:
"Ved straffeloven av 22. mai 1902, som trådte i kraft 1. januar 1905, ble dødsstraff avskaffet for borgerlige forbrytelser. "

Siden begrepet "borgerlige forbrytelser" er ukjent for mange, vil det være fint å ha en forklaring på hva det er. Det er mange elever som bruker snl.

svarte Ida Scott

Tusen takk for kommentar. Jeg er enig med deg i at dette nok ikke er umiddelbart forståelig for elever. Jeg har lagt inn lenke til ordet borgerlig og satt "sivil" i parentes. Det forklares også litt mer hva dette gikk ut på lenger ned i avsnittet. Denne artikkelen krever revisjon og utvidelse, som jeg håper vi får til om ikke altfor lenge. Vennlig hilsen Ida Scott, redaksjonen.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg