Affliktive straffer er straffer som tilsikter å påføre lovovertrederen fysisk lidelse, f.eks. prylestraff.