Visitor, fengselsbesøker, i Norge betegnelse på person som har inngått avtale med et fengsels ledelse om regelmessig å besøke en innsatt for på denne måten å bedre kontakten mellom den innsatte og samfunnet utenfor. En ordning med visitorer har vært i virksomhet i mange år. Den ble reorganisert i 1963 ved at Norges Røde Kors påtok seg å lede besøkstjenesten i samarbeid med fengselsmyndighetene. Fengselsstyret har gitt nærmere regler om tjenesten. Den enkelte visitor besøker som regel bare én innsatt, i alminnelighet ikke oftere enn én gang per uke, og ikke sjeldnere enn hver tredje uke. Besøkene foregår uten kontroll. Visitoren har taushetsplikt.