Ravine, mindre dal med bratte sider, dannet i løsavsetninger eller fjell ved elveerosjon. Her i landet mest brukt om V-formede daler eller far utformet av rennende vann i leirområder. Var en svært vanlig landskapsform rundt Oslofjorden og Trondheimsfjorden, der det ble avsatt store mengder leire under marin grense i sluttfasen av siste istid. I de seinere år er imidlertid store deler av det opprinnelige ravinelandskapet ødelagt på grunn av bakkeplanering til jordbruksformål.