Trollpollen er et naturreservat på nordøstsiden av Innhavet i Hamarøy kommune, Nordland; 5385 dekar hvorav 5071 dekar er forskjellige typer skog. Et viktig formål med reservatet er å bevare et skogsområde med det naturlige plante- og dyrelivet og med alle de naturlige økologiske prosessene. Trollpollen har en typisk og lite påvirket kystfuruskog med tilhørende vegetasjonstyper.