Faktaboks

Samisk navn
Fuossko (lulesamisk)
Administrasjonssenter
Fauske
Fylke
Nordland
Innbyggertall
9 827 (2024)
Landareal
1 107 km²
Høyeste fjell
Suliskongen (1907 moh.)
Innbyggernavn
fauskværing, fauskeværing
Målform
bokmål

Kommunevåpen

Kart: Fauske kommune i Nordland
Fauske kommune i Nordland fylke.
Kart: Fauske kommune i Nordland
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Fauske er en kommune i Salten i Nordland fylke, som omfatter områdene nord og øst for Skjerstadfjorden, fra Valnesfjorden, en arm av denne rundt 30 kilometer øst for Bodø, og helt til riksgrensen mot Sverige.

Fauske grenser til Sørfold i nord, til Sverige i øst, Saltdal og Beiarn (i Skjerstadfjorden) i sør og Bodø i vest.

Kommunestyret vedtok i 1998 bystatus for Fauske tettsted, som også er administrasjonssenter i kommunen.

Natur og geologi

Fauske

Fauske. Utsikt over administrasjonssenteret. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Landskapet i store deler av kommunen er svært berglendt, særlig i øst. Bare ti prosent av arealet ligger under 60 meter over havet, mens rundt en fjerdedel befinner seg høyere enn 1000 meter over havet. Store deler av de østlige fjellpartiene er dekket av isbreer. Den største er Blåmannsisen som dekker 87 kvadratkilometer og er Norges femte største bre. Den ligger på grensen mot Sørfold kommune. I tillegg har man også Sulitjelmabreen som dekket 22 kvadratkilometer av Fauske kommune, men som i tillegg dekker et område inn på svensk side.

Innimellom fjellpartiene strekker markerte dalsøkk seg nordøstover fra Skjerstadfjorden. Typiske eksempler er Jordbrudalen som strekker seg nordøstover fra Valnesfjorden vest i kommunen, og Fauskeeidet som går parallelt med denne fra Fauske tettsted lenger inne i fjorden over til Sørfolda. Fra Finneid ved Fauskevika strekker Sulitjelmadalføret seg østover. I nederste del av dette ligger Øvervatnet og Nervatnet, som er forbundet med et smalt sund. De ligger ubetydelig over havoverflaten og er skilt fra fjorden av en cirka 200 meter lang strøm, slik at tidevannet gjør seg gjeldende i Nervatnet. Mellom Nervatnet og Fauskevika ligger en imponerende endemorene, Straumnakken.

Det er en del skog i den vestlige delen av kommunen. I øst, først og fremst i Sulitjelmaområdet, ble nesten all skog hugget ned på slutten av 1800-tallet i forbindelse med gruvedriften. Gruveselskapet og private har senere plantet gran på et større areal i Sulitjelmadalføret med blant annet Sjønstådalen.

Fauske ligger innenfor den kaledonske fjellkjedefoldingen (kaledonske orogenese). Berggrunnen består i øst av glimmerskifer og fyllitt, flere steder gjennomtrengt av vulkanske bergarter, blant annet granitt sør for Sjønstådalen og gabbro i Sulitjelmafjellene i nordøst med kommunens høyeste fjell, Suliskongen (1908 meter over havet). Nord for innerste del av Skjerstadfjorden og på Fauskeeidet består berggrunnen hovedsakelig av dolomitt og marmor, i fjellområdet vest for dette av glimmergneis og glimmergranitt. Lengst vest, i fjellområdet på grensen mot Bodø, opptrer granitt og granodioritt av opprinnelig grunnfjellsalder, men sterkt omdannet i kaledonsk tid.

Den østlige delen av kommunen er et fjellområde med flere isbreer. Suliskongen nær svenskegrensen rager høyest på 1908 moh. Mesteparten av dette østlige området av kommunen ligger mer enn 1000 meter over havet.

Fjellområdet i øst er for en stor del dekket av breer. Den største isbreen er Blåmannsisen på 87 km2, som er Norges femte største bre. Blåmannsisen ligger på grensen mot Sørfold kommune og demmer opp den store bresjøen Blåmannsvatnet. Nest største bre er Sulitjelmabreen som ligger på begge sider av riksgrensen (22 km2 i Fauske).

Verneområder

Sætertind og Sjurfjellet
Sætertind og Sjurfjellet i Junkerdal nasjonalpark
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Junkerdal nasjonalpark er delt mellom kommunene Saltdal og Fauske, og ble opprettet i 2004 for å bevare et stort og nærmest urørt område som inneholdt både et mangfold av økosystemer, rikholdig plante- og dyreliv, geologiske forekomster og ulike kulturminner. Nasjonalparken har også til hensikt å stimulere til friluftsaktiviteter, basert på et landskap med få eller ingen inngrep.

I nordlige del av Fauskeeidet, ved Kvitblikkvatnet, er et våtmarksområde fredet på grunn av det rike fuglelivet. I tillegg er det opprettet to mindre naturreservat; ved Ytre Klungset og Veten. Begge disse ble opprettet i 2000, og har spesielt fokus på vern av skog og dens plante- og dyreliv.

To områder er vernet mot kraftutbygging: vassdragene i Øvre Valnesfjord og Skuorttajávrre/Villumsvatnet, som er en del av Sulitjelmavassdraget, sør for Sjønstådalen. Sulitjelmavassdraget dannes ved sammenløp i Langvatnet (127 moh) av Lomielva fra Lomivatnet (708–649 moh) i øst og Balmielva/Balvasselva fra Balvatnet (597–590 moh) i sør. De øverste kildene til Lomivatnet ligger på den svenske siden av grensen. Avløpet fra Langvatnet heter Sjønståelva; denne renner gjennom Øvervatnet og Nervatnet ut i den nordøstre armen av Skjerstadfjorden. Nedbørfeltet til Sulitjelmavassdraget er 1030 km2.

Vassdraget er utbygd i fire kraftstasjoner, Daja, Fagerli, Lomi (se Lomielva) og Sjønstå (se Sjønståelva), med en samlet maksimal ytelse 262 MW og en midlere årsproduksjon på 1060 GWh.

Klima

Blåmannsisen
I høyfjellområdene innover mot riksgrensen gir kombinasjonen av lave temperaturer og mye nedbør næring til mange små og store isbreer. Blåmannsisen (i bakgrunnen) er den største av dem.
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Selv om deler av kommunen ligger ved Skjerstadfjorden, er det innlandsklima kombinert med høyfjellsklima helt i øst som hersker i kommunen.

Høyeste registrerte temperatur siste 60 år ble målt til 33,1 °C i 2019, ved målestasjonen ved Valnesfjord. Laveste temperatur, –26 °C, ble målt i 1966 ved målestasjonen på Fauske. Middeltemperaturen i kommunen siste 100 år er målt til et gjennomsnitt på 3,8 °C.

Årsnedbør siste 100 år viser et gjennomsnitt på 1033 millimeter.

Bosetning

Folketallsutvikling - Fauske

1990 10017
1995 9962
2000 9632
2005 9542
2010 9552
2015 9622
2020 9739
Kilde: SSB

To tredeler av innbyggere bor i Fauske tettsted og på Fauskeeidet nordenfor.

Ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon er det tre tettsteder i Fauske. Tettstedene er til sammen 5,8 km², og omfatter 1 prosent av arealet i kommunen.

Tettsted Innbyggere Andel* Areal
Fauske 6 252 64 % 4,6 km²
Straumsnes 460 5 % 0,6 km²
Sulitjelma 399 4 % 0,5 km²
Sum 7 111 72 % 5,8 km²

* Andelen av innbyggerne i Fauske kommune som bor i tettstedet.

Folketallet har steget i tiden etter andre verdenskrig, og i 2022 lå folketallet 13 prosent høyere enn i 1946. Veksten har imidlertid vært ujevnt fordelt innen kommunen; Sulitjelmas folketall er for eksempel gått betydelig tilbake i kjølvannet av nedleggelsen av gruvevirksomheten, mens Fauske tettsted har hatt sterk vekst. I tiårsperioden 2012–2022 var den gjennomsnittlige årlige veksten i kommunen som helhet 0,1 prosent mot 0,2 prosent i Nordland fylke.

Kart over Fauske kommune
Kart over Fauske kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

Noe jordbruk blir drevet, særlig i Valnesfjord-området og i Fauskeeidet. Driften er basert på husdyrhold og melkeproduksjon. I 2021 omfattet primærnæringene tre prosent av kommunens arbeidsplasser mot fem prosent i fylket som helhet.

Bergverksdrift har fra gammelt av vært en dominerende næringsgren i Fauske. I Valnesfjord-området var det tidligere skiferdrift, og jernmalm ble her drevet ut i korte perioder på 1800-tallet. Det er imidlertid de store kisforekomstene i Sulitjelma-området som har skapt grunnlaget for et av landets største gruveforetak. Sulitjelma Bergverk A/S utvant svovel- og kobberkis, mens et smelteverk produserte 99 prosent rent kobber. Ulønnsom drift i kjølvannet av blant annet synkende kobberpriser, samt små malmreserver og forurensning fra smeltehytta medførte at gruvedriften og smeltehytta ble lagt ned i 1991.

Industri og bergverk omfatter i dag drøyt ni prosent av Fauskes arbeidsplasser. Inkluderer man bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning kommer andelen opp i 24 prosent (2021). Til tross for den relativt beskjedne andelen innen industri brytes det i dag atskillig marmor og dolomitt i kommunen. Sentrum for denne virksomheten finner en på Løvgavlen på vestsiden av Fauskeeidet, like nord for kommunesenteret (Norwegian Rose AS, tidligere Ankerske Marmorbrudd). Marmor herfra er blitt levert til mange kjente bygninger både i inn- og utland, blant annet til Oslo Rådhus og FN-bygningen i New York.

Største industribransje er verkstedindustri, særlig metallvare- og maskinindustri (2021). Ellers merkes trelast- og trevareindustri også betydelig.

Fauske tettsted er et viktig service- og kommunikasjonssenter, noe som avspeiles i næringene varehandel/overnatting- og serveringsvirksomhet og transport sin andel av kommunens arbeidsplasser, som til sammen utgjør 22 prosent av arbeidsplassene i kommunen (2021).

Fauske er kommunen med sjette størst vannkraftproduksjon i Nordland, og er en viktig kraftkommune på landsbasis. De fem vannkraftverkene i kommunen produserer til sammen 1185 gigawattimer i året (gjennomsnitt 1993-2020). Det største kraftverket er Lomi (i drift fra 1979), som står for omtrent en tredjedel av vannkraftproduksjonen. Andre store kraftverk er Sjønstå (1983) og Fagerli (1975). SKS Produksjon er hovedeier av alle kraftverkene i kommunen.

Av Fauskes bosatte yrkesaktive hadde 33 prosent arbeid utenfor kommunen i 2022. Størst andel av disse finner man i Bodø, samt at det er noe utpendling til Sørfold og Saltdal.

Reiseliv og turisme

Fauske - gruvetog
Gruvetog - foto fra besøksgruven
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Det er et sterkt søkelys på friluftsliv og naturbasert reiseliv i Fauske kommune, med områdene i Sjunkhatten nasjonalpark og rundt Sulitjelma som naturlige tyngdepunkt.

Ved Øvre Valnesfjord mot Fridalen finnes også turstier som er tilrettelagt for rullestolbrukere.

I Sulitjelma kan man besøke Sulitjelma besøksgruver. Her kan man høre om den lange gruvehistorien, og se utstyr som var i bruk. Man kan også ta gruvetoget inn i gruva.

Samferdsel

Fauske sentrum
Fauske sentrum
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Fauske jernbanestasjon
Fauske jernbanestasjon på midten av 1950-tallet
Av .
Lisens: C0

E6 går sør-nord gjennom kommunen, og gjennom Fauske tettsted. Riksvei 80 fører fra E6 vestover fra Fauske tettsted til Bodø. Fra Finneid lengst sør i tettstedet går fylkesvei 830 østover til Sulitjelma. Fylkesvei 543 går over Fauskeeidet, vest for og parallelt med E6. Fra riksvei 80 i Valnesfjord går fylkesvei 530 nordover i Jordbrudalen, og sørover ut på halvøya mellom Valnesfjorden og Klungsetvika.

Også Nordlandsbanen fører gjennom Fauske tettsted og følger Skjerstadfjordens nordside vestover parallelt med riksvei 80 til Bodø. Fra Fauske fører flere bussruter videre nordover i korrespondanse med togene. En større containerterminal på Fauske tar hånd om den store omlastingen fra tog til bil som skjer her. Fauske har Postverkets sorteringssentral for hele Nord-Norge.

Fra Finneid gikk tidligere en smalsporet, privatdrevet jernbane til Sulitjelma, basert på malmtransport fra gruvene, åpnet i etapper i perioden 1896–1956. Ettersom Sulitjelma ikke hadde veiforbindelse, var jernbaneforbindelsen av avgjørende betydning også for persontransporten til og fra Sulitjelma. Banen ble nedlagt i 1972, og ny, bred vei (fylkesvei 830) er bygd i jernbanetraseen. Finneid har god dypvannskai der utskipingen av malm fra Sulitjelma foregikk inntil gruvedriften opphørte i 1991.

Fra Sulitjelma går flere oppmerkede fjelloverganger til Sverige, og stedet er et populært utgangspunkt for fjellturer.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Fauske videregående skole har et omfattende tilbud, både av studiespesialiserende linjer og fag- og yrkesrettede linjer, for eksempel i teknikk og industriell produksjon, idrettsfag med toppidrett, bygge- og anleggsteknikk (noen av disse er landsdekkende), helse- og omsorgsfag, restaurant- og matfag, helse- og omsorgsfag, håndverk- og industrifag, samt fagskoletilbud innenfor bergverk.

Fauske har blant annet samfunnshus og svømmehall. Sulitjelma har samfunnshus, idrettsanlegg og svømmehall. Valnesfjord Helsesportsenter driver fysisk rehabilitering av klienter fra hele Nord-Norge.

Fauske utgjør et lensmannsdistrikt i Nordland politidistrikt, og hører til Salten og Lofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Kommunen er med i regionrådet Salten regionråd sammen med Beiarn, Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Fauske kommune tilsvarer de tre soknene Fauske, Sulitjelma og Valnesfjord i Salten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Fauske til Salten fogderi i Nordlands amt.

Historikk og kultur

Kronologi - Fauske

1858

Funn av den første kobbermalmen i Sulitjelma

1867

Fauske kirke innvies

1891

Sulitjelma Aktiebolag stiftes

1899

Sulitjelma kirke innvies

1905

Fauske kommune opprettes

1905

Valnesfjord kirke innvies

1910

Ankerske etablerer seg på Fauske

1958

Nordlandsbanen står ferdig til Fauske

1970

Gruvemuseum etableres i Sulitjelma

1972

Sulitjelmabanen legges ned

1991

Sulitjelma Bergverk stopper driften

1996

Sulitjelma kapell innvies

2004

Junkerdalen nasjonalpark opprettes

Kommunen ble opprettet i 1905 ved deling av tidligere Skjerstad i to kommuner: Skjerstad og Fauske. Siden har Fauske hatt uendrede grenser.

Jakobsbakken, et tidligere gruvesamfunn sør for Sulitjelma tettsted, er omgjort til et større fjellsenter for ungdom. Et gruvemuseum ble etablert i Sulitjelma i 1970, og i 1993 ble Sulitjelma Besøksgruve åpnet. Den ble senere utvidet med kulturprosjektet «Fotefar mot Nord» i 1995.

Fauske Bygdetun, som er en avdeling av Nordlandsmuseet, har blant annet bygninger fra 1700-tallet. Sjønstå gård ved Øvervatnet, med bygninger helt fra 1600-tallet, er med sin landsbykarakter unik i Nord-Norge og er vernet.

Ved Leivset sør for Fauske tettsted ligger en fredet samisk offerplass, trolig fra middelalderen.

I Fauske finnes en rekke dryppsteinshuler, blant annet Brasetgrotta, med opptil et par meter høye, intakte dryppsteinsformasjoner. Mellom Fauske og Sulitjelma finnes en av de lengste grottene i Norge, Okshola, elleve kilometer lang. Også marmorbruddene nær Fauske er en turistattraksjon.

Kirker

Fauske har fire kirkebygg. Fauske kirke i kommunesenteret er en langkirke i tre, bygget i 1867. Kirken har 280 sitteplasser.

I Valnesfjord finner man Valnesfjord kirke fra 1905. Dette er også en langkirke, bygget i tre, og kirken har en kapasitet på 250 personer.

De to siste kirkebyggene finner man i Sulitjelma. Sulitjelma kirke er en langkirke bygget i tre, fra 1899. Kirken har sitteplass til 250 personer.

Det nyeste kirkebygget i kommunen er Sulitjelma kapell. Det ligger på sørsiden av Langevannet i Sulitjelma, rett over vannet for kirken, der det er opprettet en ny kirkegård. Kapellet sto ferdig i 1996, og er oppført i tre. Det var også tidligere et kapell på området, men dette brant ned i 1986.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1988) har en rød båtmannsknute mot en sølv bakgrunn; symboliserer Fauske som handels- og kommunikasjonsknutepunkt i Indre Salten.

Navnet er opprinnelig et gårdsnavn, av norrønt fauskr som betyr ‘morkent tre’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Berg, Gunnar: Bygdebok for Skjerstad og Fauske, bind 1, 1975, isbn 82-90030-40-1
  • Enge, Kåre og Berg, Gunnar: Det Sulitjelma som var -, 1989, isbn 82-990740-3-7
  • Evjen, Bjørg: Fra kobbereventyr til marmorby : Fauske kommune 100 år, 1905–2005, 2004, isbn 82-990656-5-8
  • Solbakk, Harald: Slektsbok for Skjerstad og Fauske, redigert av Gunnar Berg, 1978–1995, fem bind
  • Søraunet, Gunhild med flere (red.): Fauske: 1905–1980, [1980], isbn 82-990656-0-7

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg