Alver

Faktaboks

Landareal
651 km²
Innbyggertall
29 090
Administrasjonssenter
Knarvik
Fylke
Vestland
Målform
nynorsk
Kommunenummer
4631
Høyeste fjell
Sørdalsnuten (957 moh.)
Alvers kommunevåpen: Båt og bru

Radøy med utsikt vestover mot Manger. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt i 2005–2007.

Av /KF-arkiv ※.

Det karakteristiske kulturlandskapet på Holsnøya har flere spor etter tidlig bosetning, blant annet rester av steinhus, terrassemurer og setegårder. Bildet er fra Espetveit og er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt i 2005–2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Seim ved Seimsfjorden. En av Harald Hårfagres kongsgårder lå her. På gården Seim ligger ifølge tradisjonen Håkon den godes gravhaug. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt i 2005–2007.

Av /KF-arkiv ※.

Artikkelstart

Alver er en kommune i Vestland fylke, i Nordhordland, opprettet i 2020 ved en sammenslåing av de tidligere kommunene Radøy, Meland og Lindås som et ledd i den landsomfattende kommunereformen dette året.

Den sentrale og nordøstre delen av Alver består av det tidligere Lindås som er Lindåshalvøya (unntatt nordspissen av halvøya, området vest for Mongstad), samt nordsiden av Osterfjorden/Romarheimsfjorden til og med Romarheimsdalen med dal- og fjelltraktene omkring. Den sørvestre delen av Alver består av de store øyene Radøy (110,7 kvadratkilometer) og Holsnøy (88,8 kvadratkilometer) samt en rekke småøyer rundt som utgjorde de tidligere kommunene Meland og Radøy. Alver har i alt 832 øyer, de aller fleste rundt de ytre delene av Radøy og Lindåshalvøya.

Alver grenser til Gulen i Fensfjorden i nord og til Masfjorden og Austfjorden, dens fortsettelse mot sørøst, i nordøst. I øst grenser Alver til Modalen og Vaksdal, i Osterfjorden/Romarheimsfjorden i sørøst til Osterøy, og i Salhusfjorden/Osterfjorden i sør til Bergen. Alver grenser i vest til Askøy og Øygarden i Herdlefjorden og lenger nord til Fedje i Fedjefjorden. I nordvest grenser Alver til Austrheim; grensen her følger Risasjøen/Bakkøysundet og Keilesundet og går deretter over Lindåshalvøya vest for Mongstad.

Natur

I Alver går det et klart geologisk skille mellom områdene på nordsiden av Osterfjorden/Romarheimsfjorden, øst for Bjørsvik, og resten av kommunen: Lindåshalvøya, Holsnøy og Radøy med øyene omkring.

Berggrunnen i vest tilhører Bergensfeltet (Bergensbuene) som utgjør en del av den kaledonske fjellkjeden (den kaledonske orogenese). I Alver danner berggrunnen her soner som veksler mellom anortositt, mangeritt, gabbro og gneis og danner et landskap med en fremherskende nordvest–sørøstlig strøkretning preget av langstrakte, lave rygger og mange steder lyngkledder heier. Mellom ryggene er det lavereliggende, stedvis skogkledde, senkninger, ofte med myrer og vann. Strøkretningen preger også viker, strender og øyer over hele den vestlige delen av kommunen.

Berggrunnen øst for Bjørsvik består hovedsakelig av gneiser av grunnfjellsalder, stedvis tydelig påvirket av den senere kaledonske fjellkjededannelsen.

På Holsnøy og Radøy når de høyeste toppene henholdsvis 324 meter over havet (Eldsfjellet) og 217 meter over havet (Morkefjellet). Lindåshalvøya danner et småkupert landskap preget av åser og senkninger som følger strøkretningen i berggrunnen. Det hever seg østover og i indre del av Austfjorden 446 meter over havet (Djupedalseggene). Landskapet i gneisområdet lenger øst er høyere og atskillig mer berglendt, og nær grensen til Modalen når Sørdalsnuten 957 meter over havet som er høyeste fjell i Lindås.

Av spesiell plantegeografisk interesse i Alver er en liten bøkeskog på Vollom ved Seim på Lindåshalvøya som skal være verdens nordligste selvforyngende bøkeskog.

Befolkning og bosetning

Det er relativt tett bosetning på de to store øyene Holsnøy og Radøy, likeledes på Lindåshalvøya. I motsetning til dette har Alvers område øst for Bjørsvik meget sparsom bosetning. Kommunen har i alt tolv tettsteder; seks på Holsnøy/Flatøy, tre på Radøy og tre på Lindåshalvøya. I alt 60 prosent av folkemengden i Alver bor i tettsteder (2019); til sammenligning er tettstedsandelen i Vestland fylke 80 prosent.

Største tettsted på Holsnøy/Flatøy er Frekhaug lengst sør på Holsnøy, kommunesenter i tidligere Meland kommune, med 3004 innbyggere (2019). Andre tettsteder i tidligere Meland er: Krossneset, som hovedsakelig ligger på Flatøy i sør (485 innbyggere, 2019), Dalemarka (233 innbyggere), Holme (944 innbyggere) og Vikebø (333 innbyggere) som alle tre ligger ut mot Herdlefjorden, samt Moldekleiv (582 innbyggere) som ligger ut mot Radfjorden.

Radøys tre tettsteder er: Manger (1181 innbyggere, 2019) som ligger ved Mangersfjorden sentralt på vestsiden av øya og var kommunesenter i tidligere Radøy kommune, Haugland (438 innbyggere) nordvest på øya og Austmarka i sørøst (371 innbyggere).

Lindåshalvøya har tre tettsteder: Knarvik (5875 innbyggere i 2019) lengst sør på halvøya som også omfatter Isdalstø og tettbebyggelse på andre siden av Alverstraumen og er kommunesenteret i Alver, Leknes (1073 innbyggere) ut mot Osterfjorden i sør, og Lindås (1383 innbyggere) ved Lindås kirke nord på halvøya.

Alver har hatt en betydelig befolkningsvekst de senere tiårene, noe som i særlig grad skyldes bedre kommunikasjoner, ikke minst til Bergen med åpningen av Nordhordlandsbrua i 1994. En annen viktig faktor bak Alvers befolkningsvekst er petroleumsaktiviteten i området, særlig på Mongstad. I tiårsperioden 2009–2019 hadde Alver (med grensene fra 2020) en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,4 prosent mot 1,2 prosent for nordhordlandskommunene samlet og 1,0 prosent for Vestland fylke i samme periode. Veksten har i denne perioden vært særlig sterk i det tidligere Meland.

Næringsliv

Industri

Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting er industri viktigste næring i Alver med 18 prosent av arbeidsplassene i kommunen, 28 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet, kraft- og vannforsyning/renovasjon. Industrien er sterkt preget av oljeraffineriet på Mongstad (Equinor) helt nord i kommunen, noe som gir bransjen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 43 prosent av arbeidsplassene innen industri i kommunen (2018).

Av andre industribransjer i Alver er verkstedindustrien den viktigste med 32 prosent av de sysselsatte i industrien; det meste av dette er bygging av skip og oljeplattformer. Denne bransjen betyr særlig mye i tidligere Meland og er preget av flere bedrifter som arbeider innen rammen av samarbeidsorganet Subsea Island.

Viktige industribransjer ellers i Alver er (prosentandel av industriens sysselsetting i kommunen 2018): bergverk med oljeutvinning (åtte prosent) i tidligere Lindås, tekstilindustri (seks prosent) og næringsmiddelindustri (fire prosent), begge bransjer særlig i tidligere Lindås og Radøy, og tre- og trevareindustri (fire prosent), i det alt vesentlige i tidligere Meland.

Primærnæringene

I Alver er fire prosent av arbeidsplassene i primærnæringene (2018). Jordbruket er mest utbredt på Lindåshalvøya og de to store øyene Meland og Radøy der så vel topografi som omfanget av dyrkingsjord ligger best til rette. Praktisk talt hele jordbruksarealet i kommunen er eng og beite, og storfe- og sauehold dominerer; også hønseholdet er av en viss betydning. Det drives ellers noe hagebruk.

Skogavvirkningen i Alver utgjorde 45 570 kubikkmeter i 2020, for det aller meste gran. Dette er størst avvirkning blant de sju kommunene i Nordhordland.

Fiske betyr relativt lite som selvstendig næring i Alver. Viktigst et fisket i tidligere Radøy, og bare hit ilandføres det fangster av betydning; i 2018 hadde de ilandførte fangstene en førstehåndsverdi på 14,3 millioner kroner.

I Alver drives det fiskeoppdrettsvirksomhet en rekke steder, både i fjordene på Lindåshalvøya (særlig Austfjorden og Osterfjorden), på Holsnøy (langs Herdlefjorden) og på Radøy (særlig langs Radfjorden) og på øya Toska utenfor.

Energi

Det er lite vannkraftproduksjon i Alver. Det er per 2019 utbygd tre verk; ett i Bjørsvik og to i Romarheimsdalen, med en samlet maksimal ytelse på 1,7 MW og en midlere årsproduksjon på 6,9 GWh.

Gasskraftverket på Mongstad som bare sporadisk har vært i drift, er planlagt nedlagt i løpet av 2021. Det er ingen vindkraftproduksjon i kommunen.

Pendling

I 2018 hadde 45 prosent av den bosatte yrkesbefolkningen i Alver arbeid utenfor kommunen, hvorav 28 prosent i Bergen. Andelen med arbeid i Bergen er særlig stor i tidligere Meland, ikke minst på grunn av nærheten til byen. Alver har for øvrig, særlig på grunn av petroleumsaktiviteten, også adskillig innpendling fra Bergen og de øvrige nordhordlandskommunene.

Samferdsel

Hovedveien sør-nord gjennom Alver er E39 som fra Bergen i sør kommer inn i kommunen via Nordhordlandsbrua. Den følger nordvestsiden av Osterfjorden/Romarheimsfjorden, senere Romarheimsdalen nordover til Oppedal ved Sognefjorden. Fylkesvei 57 er en viktig ytre forbindelse nordover til Sogn som fra Isdalstø nord for Knarvik på E39 fører over Lindåshalvøya til Leirvåg ved Fensfjorden med fergeforbindelse til Sløvåg i Gulen.

Fra Isdalstø på fylkesvei 57 fører fylkesvei 565 over Alverstraumen til Radøy og lenger nord over Fosnstraumen til Austrheim. Radøy har et relativt tett nett av fylkesveier og kommunale veier og bro- og veiforbindelse til øyene Toska og Floen i sørvest. Holsnøy har fastlandsforbindelse både med Lindåshalvøya i nordøst og Åsane i Bergen i sørøst, begge ved fylkesvei 564 via Flatøy og E39. Fylkesvei 564 er hovedforbindelsen vestover på Holsnøy.

Administrative inndelinger og offentlige institusjoner

Fylkeskommunen driver videregående skole på Isdalstø (Knarvik vidaregåande skule). På Radøy ligger Manger Folkehøgskule drevet av Hordaland fylkeskommune. Nordhordland folkehøgskole er landets største og ligger i Frekhaug på Holsnøy. Den eies av Nordhordland Indremisjon.

I Alver kommer avisene Strilen og Nordhordland ut to ganger ukentlig, i henholdsvis Knarvik og Isdalstø.

Alver hører til Vest politidistrikt, Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Regionrådet Nordhordland sammen med Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, og Osterøy.

Alver kommune svarer til de sju soknene Alversund, Hundvin, Lindås, Lygra, Myking, Osterfjorden og Seim (i tidligere Lindås kommune) og Radøy og Meland (begge svarende til de tidligere kommunene), alle i Nordhordland prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Lindås til Nordhordland fogderi i Søndre Bergenhus amt.

Delområder og grunnkretser i Alver

For statistiske formål er Alver kommune (per 2020) inndelt i åtte delområder med til sammen 88 grunnkretser:

  • Lindås: Åsheim, Lauvås, Verås, Lindås, Fanebust, Fjellanger, Skodvin, Hundvin, Myking, Natås
  • Alversund: Lygra, Festo, Titland, Fosse, Soltveit, Kvamme, Alver, Alvermarka
  • Knarvik: Øksnes, Spurkeland, Vest Vassbygd, Hopland, Kroken, Isdal, Knarvik K, Knarvik senter, Knarvik H, Gjervik, Øvstegård, Hjelmås, Leiknes
  • Ostereidet: Kløve, Øvre Eikanger, Nedre Eikanger, Åsgard, Vatshelle, Stranda, Eide, Austfjorden, Bjørsvik, Urdal, Romarheim
  • Radøy nord: Marøy, Risnes, Straume, Nordanger, Haugland, Kvalheim, Vågenes, Hella, Grindheim, Sætre, Sletta, Ystebø
  • Radøy sør: Toska, Birkeland, Mangervåg, Manger, Solend, Lie, Marås, Askeland/Taule, Dale, Austmarka, Kalnes, Vetås, Tjore, Sæbø/Hole, Kolstad, Kviste, Bogno
  • Meland nord: Husebø, Landsvik, Rossland, Io, Ryland, Brakstad, Bjørndal, Holme
  • Meland sør: Gaustad, Grasdal, Moldekleiv, Flatøy, Fosse, Frekhaug, Mjåtveit, Sagstad, Meland

Historikk og kultur

Det særpregede kulturlandskapet på Holsnøya har flere spor etter tidlig bosetning, blant annet rester av steinhus, terrassemurer og setegårder. Ved gården Straume nord på Radøy ble det i begynnelsen av 1960-årene avdekket et verdifullt steinalderfunn bestående av bosetninger som er benyttet i nesten 6000 år, frem til rundt 2000 fvt. Funnet er blant de rikeste steinalderfunnene på Vestlandet.

Holmestova på gården Holme på vestsiden av Holsnøy er en av de eldste røykstuene i Nordhordland, trolig fra 1551. Fra samme tid er deler av langhuset i Bogatunet på Kollstad sør for tettstedet Manger på Radøy. Huset bærer preg av middelaldersk byggeskikk. I tettstedet Holmeknappen på Holsnøy ligger Holmeknappen sjøbu fra 1700-tallet, restaurert i 1992, med utstyr fra tønneproduksjon og sildesalting.

Ved Myking i gamle Lindås kommune står en bautastein over en av Karl 12s mulige banemenn, Jo Vedlo Hodne, som var med Det nordhordlandske kompani ved Fredriksten festning i 1718.

På Marøy i Fedjeosen nordvest for Radøy finnes krigsminner (bunkers og fjelldepot) fra andre verdenskrig. På Sletta rundt fem kilometer nord for tettstedet Manger på Radøy ligger Vestnorsk utvandringssenter med blant annet bygninger fra de norske immigrantområdene i USA.

Lyngheisenteret ved Lygra på øya Luro i Lurefjorden på Lindåshalvøya ble i 2001 tildelt en UNESCO-pris for sitt arbeid med vern av det gamle kulturlandskapet langs kysten. I Skallestraumen sør for Spjotøyna ved Lurefjorden ligger Lindås sluse som er én av to saltvannssluser her i landet (åpnet 1908, restaurert i 2013); den andre er Skjoldastraumen i Tysvær.

På gården Meland på Holsnøy, som har vært kirkested siden midten av 1200-tallet, stod det frem til 1616 en stavkirke som da ble erstattet av tømmerkirke. Denne ble revet i 1816, og en ny langkirke i tre, ble reist 1866; den ble restaurert i 1955. Ny hovedkirke i Lindås, Knarvik kirke, ble vigslet i 2014.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet viser ei bru og en båt i sølv mot en blå bakgrunn. Båten er det tradisjonelle samferdselsmiddelet i alle de tre kommunene som er slått sammen, og bruene binder disse sammen. Bakgrunnsfargen avspeiler havets betydning for kommunen.

Navnet Alver er opprinnelig et gårdsnavn, Alvera, norrønt Alviðra. Førsteleddet kommer trolig av norrønt al, 'hel', og viðra, 'vær', det vil si et sted utsatt for vær fra alle kanter eller all slags vær.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg