Faktaboks

Yngvar Nielsen
Født
29. juli 1843, Arendal
Død
2. mars 1916, Kristiania (nå Oslo)
Virke
Historiker, geograf, museumsmann, politiker og pioner innen turist- og friluftsliv
Familie

Foreldre: Assistent i Fyrvesenet, senere telegrafdirektør Carsten Tank Nielsen (1818–1892) og Alvilde Olsen (1821–1890).

Gift 25.10.1870 med Karen Anne Juliane Hedvig Wedel Jarlsberg (4.8.1847–12.6.1927), datter av lensgreve Peder Anker Wedel Jarlsberg (1809–1893) og Hedvig Betsy Annette Sigismunda Anker (1819–1879).

Sønnesønn av Jacob Nielsen (1768–1822); datterdatters sønn av Christian Fredwrik Gottfried Bohr (1773–1832); far til Gunnar Tank (1878–1942) og Roar Tank (1880–1957); farbror til Carsten Tank-Nielsen (1877–1957).

Yngvar Nielsen
Yngvar Nielsen. Foto 1898.
Av /Oslo Museum.
Lisens: CC0 1.0

Yngvar Nielsen var en norsk historiker og geograf, og en foregangsmann innenfor norsk fotturisme. Han var professor i geografi og etnografi ved universitetet i Kristiania i 25 år. Som bestyrer av Etnografisk museum fra 1877 til 1916 gjorde han en pionerinnsats med innsamling av norske bondegjenstander. Han var en av sin tids ledende norske historikere på den konservative siden, nær venn av kong Oscar 2. og en av Norges varmeste unionstilhengere. Han var formann i Den Norske Turistforening i en årrekke og utgav den populære Reisehaandbog over Norge.

Bakgrunn

Nielsen nedstammet på både fars- og morssiden fra det etablerte embets- og handelsborgerskap. Farfaren hadde vært en av Christianias største trelasthandlere og direktør i Riksbanken, mens morfaren var byfogd og stortingsmann. Gjennom ekteskapet med Karen Wedel-Jarlsberg, datteren av Norges siste lensgreve, knyttet Nielsen bånd til landets godseierelite. Hans nære forbindelser til kongehuset ble understreket ved at han var veileder for prinsene Oscar og Eugen under deres opphold ved universitetet i Christiania i 1880-årene.

Nielsen tilbrakte de første barneårene på Sørlandet. Da han var 11 år gammel, flyttet familien til Christiania, der han tok examen artium i 1860. Deretter studerte han filologi og tok språklig-historisk embetseksamen i 1865.

Yrkesliv

Yngvar Nielsen fotografert ca. 1870

Etter tre år som lærer ved Nissens latin- og realskole (avbrutt av flere omganger med arkivstudier i Sverige og Danmark) var han ansatt i Riksarkivet 1869–1878 og samtidig bibliotekar ved Deichmanske bibliotek. Han ble konstituert som bestyrer for Universitetets Etnografiske museum i 1877, og som han omdannet fra et raritetskabinett til en moderne vitenskapelig institusjon. I 1878 ble han universitetsstipendiat i historie og geografi.

I 1880 tok han den filosofiske doktorgrad på avhandlingen Det norske Rigsraad. I 1890 ble det opprettet et personlig professorat i geografi og etnografi for Nielsen, fra 1903 omgjort til et professorat i etnografi. Nielsen innehadde professoratet og bestyrerstillingen ved Etnografisk museum helt til sin død 1916. Han ledet også byggingen av Historisk Museum, som stod ferdig i 1904.

Forskning

Nielsen arbeidet med flere epoker i norgeshistorien, og i middelalderforskningen grunnla han, sammen med T. H. Aschehoug, «den konservative materialistiske» skole: Norges fattigdom på dyrkbar jord ble avgjørende for landets skjebne i senmiddelalderen, da det ble underlagt Danmark. Det var likevel innenfor 1814-forskningen han la ned den største innsatsen.

Året 1814

Gjennom studier i flere utenlandske arkiver belyste han året 1814, med riksforsamlingen og grunnloven, sett fra stormaktenes side. Gjennom dette arbeidet var han sentral i å utvikle den tolkningstradisjonen som har lagt større vekt på de utenrikspolitiske sidene ved 1814 fremfor utviklingen innad i Norge. I Norge i 1814 (1904) oppsummerte han sin forskning for et større publikum.

Nielsens tolkning av 1814 var kontroversiell, en tolkning man kan kalle unionell. Det knyttet seg til hans måte å binde sammen unionen, grunnloven og Norges nasjonale selvstendighet på. Nielsens teori bygde på en vurdering av Karl Johan og hans forhold til grev Herman Wedel Jarlsbergs planer fra 1809. Wedel hadde ønsket å løsrive Norge fra Danmark, dernest skaffe landet en liberal grunnlov og til slutt trygge friheten i en union med Sverige. Disse planene dannet grunnlag for Karl Johans norgespolitikk, hevdet Nielsen. På den måten fikk unionen en norsk forhistorie, noe Nielsen underbygde videre i trebindsbiografien Lensgreve Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg (1886–1902).

De unionelle trekkene ved Nielsens tolkning ble forsterket gjennom striden med Ernst Sars i årene 1882–1884. Nielsen fremholdt blant annet de materielle faktorenes rolle i historien (historisk materialisme), i motsetning til Sars og hans idealistiske syn. Foranledningen for diskusjonen var Sars’ bok Historisk Indledning til Grundloven, som Nielsen kritiserte i Bemærkninger ved det af Professor Dr. J. E. Sars udgivne Skrift: «Historisk Indledning til Grundloven» (1882). Også på en annen måte formet striden Nielsens 1814-tolkning. Mot Sars betonte han stormaktenes rolle på en slik måte at det overskygget at han selv også regnet en indre nasjonal vekst som viktig for å forklare 1814.

I begynnelsen av 1890-årene debatterte Nielsen med den svenske historikeren Oscar Alin hva som var den norsk-svenske unionens historiske grunnlag. Nielsen hevdet mot Alin at det var Mossekonvensjonen, ikke Kieltraktaten som utgjorde dette grunnlaget. Dette var viktig å få slått fast overfor enkelte svenske, konservative miljøer i 1890-årene, som mente at Norge var blitt erobret i 1814. Mossekonvensjonen var nemlig utformet som om den var inngått av likeverdige parter. På den annen side kunne Nielsen trekke politiske veksler på dette, ved at hans syn gav unionen større legitimitet.

Fremrykkingshypotesen

I 1889 la Nielsen fram sin «fremrykningshypotese»: en idé om at samene hadde innvandret til Midt-Norge nordfra i løpet av 1600- og 1700-tallet. Denne ideen var i strid med tidligere oppfatninger om at samene hadde vært tilstede fra gammelt av både nord og sør i Norge. Med henvisning til Nielsens fremrykkingshypotese fastslo Lappekommisjonen i 1892 at reindriftsamer i Midt-Norge ikke kunne hevde alders tids bruk av fjellområdene sine. Dette ble til ulempe for reindriftssamene når det kom til konflikt mellom dem og jordbrukere i samme område.

Nielsen hadde rasistiske holdninger til samer som kommer fram i hans reisehåndbøker. Han skriver blant annet om samene i en bestemt egn av Trøndelag at «selv for Lapper at være staa de paa et lavt Trin.»

Hypotesen om at sørsamene i Midt-Norge er en sent innvandret gruppe, har senere blitt avvist av både arkeologer og historikere.

Politiker

Lærde Mænd
"Lærde-Mænd IV". Fredrik Christian Bødtkers karikatur av Yngvar Nielsen.
Av /Oslo Museum.
Lisens: CC0 1.0

Under forfatningskampene i 1880-årene var Yngvar Nielsen politisk engasjert som folkemøtetaler for Høyre. I 1884 ble han valgt inn i Høyres sentralstyre, hvor han satt til 1898. Han stilte som kandidat for Høyre ved flere stortingsvalg, men oppnådde bare å bli suppleant (møtte i to uker 1890). Fra 1879 til 1903 var han dessuten knyttet til Aftenposten, der han sammen med en annen spaltist, professor Bredo Morgenstierne, bidro til avisens positive syn på unionen mellom Norge og Sverige.

Nielsen var en ivrig skandinavist, og stod ofte i opposisjon til den øvrige høyrepolitikken i Norge, delvis på grunn av sitt vennskap med kong Oscar 2.

Den norske turistforening

Nielsen var en ivrig turgåer. Han var styremedlem i Turistforeningen fra 1879, og formann i årene 1890–1908. Nielsen dro på lange fotturer i Norge hver sommer, og i 1879 gav han ut Reisehaandbog over Norge, populært kalt «Yngvar», som kom i 12 utgaver frem til 1915 og kom til å spille en viktig rolle i utbredelsen av turismen i Norge.

Skribent og forfatter

Helt fra stiftelsen i 1869 hadde Nielsen tilhørt kretsen rundt Historisk Tidsskrift, med Michael Birkeland, Oluf Rygh og Ludvig L. Daae i spissen. Han leverte mer enn 50 artikler til tidsskriftet, som han også var redaktør for 1903–1912 i egenskap av formann i Den Norske Historiske Forening. Sammen med Ludvig L. Daae redigerte han tidsskriftet Vidar fra 1887 til 1889.

Mellom 1903 og 1915 skrev Nielsen en rekke selvbiografiske bøker, basert på hans dagbøker, som gir et egenartet innblikk i hans vurderinger og observasjoner av mennesker og hendelser gjennom et langt liv. I memoarene gav han uttrykk for bitterhet overfor politiske motstandere, men også mot meningsfeller som han mente ikke alltid hadde gitt ham full støtte. Et forslag fra regjeringen om å opprette et professorat for ham i historie (1880) ble aldri fremmet, fordi man mente at det likevel ville bli nedstemt.

I innsamlingsarbeidet av norske gjenstander til Etnografisk museum følte han seg systematisk motarbeidet av stortingsflertallet. Sammen med Anders N. Kiær var Nielsen med på å lage første bind av Amund Hellands stort anlagte topografisk-statistiske verk Norges Land og Folk (1885), men trakk seg fra samarbeidet da hans motstandere fikk trumfet igjennom at hans navn ikke skulle stå på tittelbladet.

Nielsen står likevel igjen som en viktig norsk historiker fra sin tid, først og fremst på grunn av verdien av hans forskning, men også fordi han konstruerte en konservativ forståelse av norgeshistorien som gikk i grus med unionsoppløsningen i 1905.

Medlemskap og æresbevisninger

Yngvar Nielsen var medlem av Videnskabsselskabet i Christiania (nå Det Norske Videnskaps-Akademi) fra 1875 og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fra 1897. Han mottok Oscar 2.s belønningsmedalje i 1882, ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1894 og fikk kommandørkorset i 1911. Han var ridder av den svenske Nordstjärneorden og innehaver av flere andre utenlandske ordener.

Utgivelser

Et utvalg

 • Breve fra Grev H. H. von Essen til H. K. H. Kronprins Carl Johan, inneholdende Bidrag til Norges og Sveriges Historie 1814–1816, 1867
 • General-Major Peter Anker, Guvernør i Trankebar, i Historisk tidsskrift, bind 1, 1871, s. 273–384
 • Jens Bjelke til Østraat. Norges Riges Kantsler. Et Bidrag til Norges indre Historie i den første Halvdel af det syttende Aarhundrede, 1872
 • Grev Sandels’s statholderskab 1818–1827, 1873
 • Norwegen. Ein praktisches Handbuch für Reisende, Hamburg 1874 (4. utgave Norwegen, Schweden und Dänemark, Leipzig 1879)
 • Grev von Platens Statholderskab 1827–1829, 1875
 • Aktmessige bidrag til de nordiske Rigers politiske Historie i 1813 og 1814, VSK Forh. 1877 nr. 12, 1878
 • Reisehaandbog over Norge, 1879
 • Det norske Rigsraad, doktoravhandling, 1880
 • utgiver av Biskop Jens Nilssøns Visitatsbøger og Reiseoptegnelser 1594–1597, 1880–1885
 • Træk af den norske Bondestands Kulturudvikling i de sidste 300 aar, 1881
 • Bemærkninger ved det af Profesor Dr. J. E. Sars udgivne Skrift: «Historisk Indledning til Grundloven», 1882
 • Rundt Norge. Fra Tistedalen til Jakobselven, 1882
 • Bidrag til Norges historie i 1814. Afhandlinger og Aktstykker, 2 bind, 1882–1886
 • Norges Historie efter 1814 (frem til 1837), 3 bind, 1882–92
 • medarbeider Norges Land og Folk, bind 1: Smaalenenes Amt (sammen med A. N. Kiær), 1885
 • Grev Herman Wedel Jarlsberg og hans Samtid 1779–1840, 1. del, 1886 (inngår som bind 1 i Lensgreve Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg, 3 bind, 1886–1902)
 • Aktstykker vedkommende Konventionen i Moss 14de August 1814, VSK Skr. II 1894 nr. 4, 1894
 • Christiania og omegn. Illustreret haandbog for reisende, 1894
 • Aktstykker vedkommende Stormagternes Mission til Kjøbenhavn og Christiania i Aaret 1814, 2 bind, VSK Skr. II 1895 nr. 1 og 3, 1895
 • Om Konventionen i Moss, i Historisk tidsskrift, bind 15, 1899, s. 1–144
 • Den gamle gaard. Barndomsminder fra Maltheby i femtiaarene, 1903
 • Norge i 1814, 1904
 • Fra mit reiseliv, 1906
 • Norge i 1905. Med en indledende oversigt over unionshistoriens 90 aar, Horten 1906
 • Erindringer fra et halvt aarhundredes vandrerliv, 1909
 • Tidsrummet 1537–1660, bind 4:1–2 i Det norske folks historie fremstillet for det norske folk, 1909–1911
 • En christianiensers erindringer fra 1850- og 60-aarene, 1910
 • Under Oscar II’s regjering. Oplevelser og optegnelser 1872–1884, 1912
 • Fra Johan Sverdrups dage. Oplevelser og optegnelser 1884–1889, 1913
 • Da unionen skulde briste. Oplevelser og optegnelser 1890–1895, 1915

Avbildninger

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Dahl, Ottar: Norsk historieforskning i det 19. og 20. århundre, 4. utg., 1990
 • Danielsen, Helge: «Rakrygget og selvtillidsfuldt Fædrelandssind». Om holdninger til det nasjonale i Aftenpostens redaksjonsmiljø i siste del av unionstiden, KULTs skriftserie 77, 1997
 • Grieg, Sigurd: biografi i Norsk biografisk leksikon, første utgave (NBL1), bind 10, 1949
 • Hvem er hvem 1912
 • Lindstøl, Ole Torjesen: Stortinget og statsraadet 1814–1914, bind 1, 1914
 • Munch, Peter Andreas: Det norske folks historie, bind 4, 1896
 • Svendsen, Åsmund: Konservativ og nasjonsbyggende historieskriving? Ludvig L. Daaes og Yngvar Nielsens konservative nasjonalhistoriske fortelling 1882–1884, KULTs skriftserie 91, 1997
 • Svendsen, Åsmund: biografi i Norsk biografisk leksikon, andre utgave (NBL2)
 • Tank, Roar: «Professor dr. Yngvar Nielsens eftermæle», i Samtiden nr. 6/1942
 • Tank, Roar: Boksamleren professor dr. Yngvar Nielsen, Småskr. for bokvenner 26, 1943
 • Tank, Roar: Idyll og arbeidsår. Professor dr. Yngvar Nielsen og hans krets, 1956

Faktaboks

Yngvar Nielsen
Historisk befolkningsregister-ID
pf01036392070570

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg