Statsrett er den delen av jusen som handler om et lands statsforfatning. Faget statsrett behandler altså reglene om landets øverste myndigheter. I Norge er Grunnloven av 1814 den sentrale rettskilden, som sammen med konstitusjonell sedvanerett, lover, forskrifter, instrukser og statspraksis utgjør det rettslige grunnlaget for faget. Grunnloven inneholder regler om Norges statsstyre, og angir den rettslige kompetansen til de tre statsmaktene Stortinget, Kongen/regjeringen og Høyesterett. Hele artikkelen

Ny artikkel