Innfødsrett, i Norge de rettigheter som tilkommer norske borgere som er født i riket av foreldre som da var statens undersåtter, eller er født i fremmede land av norske foreldre som på den tid ikke var en annen stats undersåtter, eller blir naturalisert (meddelt innfødsrett) av Stortinget. Innfødsrett og statsborgerrett behøver i Norge ikke nødvendigvis å falle sammen, men vil oftest gjøre det. Innfødsrett har i dag liten betydning ut over at embeter i Norge som hovedregel er forbeholdt norske borgere med innfødsrett, personer som har oppholdt seg i riket i 10 år, og personer som har blitt naturalisert (meddelt innfødsrett) av Stortinget, jf. Grunnlovens § 114.