Unntakstilstand er ein rettsleg tilstand der alminnelege lover mellombels (midlertidig) er sett ut av kraft.

Faktaboks

Også kjend som

fransk: état de siège / état d'urgence

engelsk: state of emergency

Vilkår for unntakstilstand

I samsvar med gjeldande rettsreglar i ei rekkje land har statsmaktene høve til å erklære unntakstilstand ved lov eller regjeringsavgjerd. Vilkåra for å erklære unntakstilstand, som kan gjelde heile landet eller bestemte distrikt, er vanlegvis at den ytre eller indre tryggleiken i riket er truga som følgje av krig, opprør eller ekstraordinære kriseforhold.

Unntakstilstand inneber at regjeringa (statssjefen), ofte også militære styresmakter, får vidtgåande fullmakt til å treffe tiltak som ligg utanfor eller er i strid med gjeldande lov eller forfatning. Slike tiltak kan til dømes vere rekvisisjon, sensur, avgrensing av ytringsfridom, forsamlingsfridom og foreiningsfridom, sikringstiltak overfor mistenkjelege personar (internering), innføring av særdomstolar med meir.

Unntakstilstand i Noreg

Det har etter norsk rett vore grunn til å tru at statsmaktene, når det ligg føre ein tvingande nødssituasjon, i samsvar med konstitusjonell nødrett kan utøve ei styresmakt som svarer til den som i andre land er heimla i lover om unntakstilstand. Under inntrykk av den trugande internasjonale situasjonen blei det 15. desember 1950 gitt ei lov som gir regjeringa særlege fullmakter når riket er i krig, når krig trugar, eller når tryggleiken eller sjølvstendet til riket er i fare (sjå beredskapslovene).

Under den tyske okkupasjonen av Noreg under den andre verdskrigen utferda rikskommissær Josef Terboven 31. juli 1941 ei forordning om sivil unntakstilstand. I samsvar med denne blei slik unntakstilstand etablert i Oslo og omland 10. september 1941, då dødsdom blei avsagd og fullbyrda over Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm, og deretter 6. oktober 1942 i Midt-Noreg, då til saman 34 menn blei avretta på Falstad fangeleir.

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg