Lovhjemmel, rettsgrunnlag i en eller flere lovbestemmelser. For eksempel inneholder skadeserstatningsloven av 1969 § 2-1 hjemmel for at foreldre på visse vilkår kan pålegges å erstatte skade som er forvoldt av deres barn under 18 år. Lovhjemler er viktige ikke minst i strafferetten. Det følger av Grunnlovens § 96 at ingen skal kunne straffedømmes uten at det foreligger et straffebud med hjemmel i lov. (Paragrafen er foreslått utvidet på bakgrunn av innstillingen fra Menneskerettighetsutvalget. Forslaget blir ventelig behandlet etter stortingsvalget i 2013.) I forvaltningsretten gjelder et prinsipp om at dersom forvaltningsorganene skal kunne gripe inn i private borgeres rettssfære, kreves hjemmel i lov, se legalitetsprinsipp.