Legitimitetsprinsipp, (til legitimitet). Det monarkiske legitimitetsprinsipp har sitt grunnlag i den oppfatning at fyrsten har sin makt «av Guds nåde». Prinsippets tilhengere forkastet ethvert brudd i den lovlige (legitime) arvefølge som en tilraning av makten, og da særlig hvis bruddet skyldtes at parlamentet hadde avsatt fyrsten, eller han var berøvet sin stilling ved en revolusjon. Under påkalling av dette prinsippet forsøkte Den hellige allianse etter Wien-kongressen 1815 å undertrykke revolusjonære bevegelser så vel i egne som i andre stater. I nyere tid har man søkt å oppstille et «demokratisk» legitimitetsprinsipp som bygger på den sats at statsmakten utgår fra folket.