Norge, nedbørskart

Omtrentlig årlig nedbør i Norge.

Av /Store norske leksikon ※.
Norge, temperaturkart

Luftens middeltemperatur i januar (øverst) og juli (nederst).

Av /Store norske leksikon ※.

Norge har et klima preget av store variasjoner mellom ulike landsdeler. Fastlandet har temperert klima i lavlandet. Polarklima finnes i fjellet, langs kysten av Finnmark og på Svalbard.

Hele kysten fra Oslofjorden til Troms har et temperert regnklima med milde vintrer (et såkalt C-klima etter Köppens klimaklassifikasjon). Innlandet har derimot et kaldtemperert klima (D-klima) med årvisst snødekke og med barskog som naturlig vegetasjon.

Klimaet i Fastlands-Norge er mildere enn den nordlige beliggenheten skulle tilsi. Dette skyldes at havstrømmer og vind transporterer varme hit.

Variasjoner

Norges klima er, til forskjell fra Danmarks og Sør-Sveriges, preget av store motsetninger som skyldes landets egne geografiske forhold. Dype fjorder og markerte dalfører med høye fjellpartier imellom er viktige faktorer. Fjellenes skjermende virkning gjør at store deler av landet, særlig Østlandet og Finnmarksvidda, får et langt mer kontinentalt preg (se kontinentalt klima) enn avstanden fra kysten skulle tilsi. Fjellene virker også sterkt inn på nedbørfordelingen.

Variasjonene fra år til år er ganske store, særlig i de nordlige landsdeler som ligger i utkanten av den tempererte sone. Noen vintrer kan det herske en mild vestlig værtype, andre vintrer kan domineres av kalde kontinentale luftmasser fra øst.

Vind

Mens de midlere luftstrømmer i noen tusen meters høyde går fra vest mot øst, er vinden ved jordoverflaten preget av et mer komplisert mønster. De store årlige temperaturvariasjonene over land gir en «monsuntendens» (se monsun), slik at hyppigste vindretning om sommeren er mot land og med kysten til venstre, om vinteren fra land og med kysten til høyre. Vinterlig utfallsvind kan stedvis nå stor styrke når kald luft presser på mot fjellkjedene fra øst og sørøst. Vinden føres lettest rundt fjellkjedene og over lavere partier (pass, kanalsoner), for eksempel som nordøstvind i Skagerrak, sørøstvind i ytre Namdalen, østlig vind i Bodø eller sørlig vind over ytre Finnmark. Den sommerlige pålandsvinden, solgangsvinden, kan bli ganske sterk sør i landet, mens den lenger nord, havgulen, gjerne har moderat styrke. Vinden er både sommer og vinter preget av store skiftninger som henger sammen med vandrende trykksystemer (se polarfront).

Ved kysten og i fjellet forekommer det ofte ganske sterk vind. På utsatte steder som Lista, Kråkenes, Nordøyan og Vardø er den midlere hyppighet av vindstyrke liten kuling eller mer (over cirka 11 meter per sekund) mellom 20 og 25 prosent, mens den i fjord- og dalstrøkene bare er noen få prosent. Hyppigheten av liten storm eller mer (over cirka 21 meter per sekund) går opp i 1,5–2,5 prosent på utsatte steder, men slike styrkegrader forekommer bare leilighetsvis i mer skjermede områder.

Nedbør og skyer

Nedbørfordelingen er nær knyttet til vindforhold og topografi. Innenfor vestkysten, der nedbør- og bygeområder forsterkes ved hevning mot fjellene (se orografisk nedbør), finner man maksimalsoner med over 2000, stedvis over 3000 millimeter som normal årsnedbør. I regnskyggen øst for Breheimen faller det til dels under 300 millimeter per år. Fra 500 til 1000 millimeter er vanlig årsnedbør over de viktigste jordbruksstrøk.

Den store nedbøren i fjellet gjør at gjennomsnittet for hele landet kommer så høyt som cirka 1400 millimeter per år. Det faller generelt mest nedbør om høsten, minst på ettervinteren og om våren. Typiske innlandsstrøk får mest i juli og august. Det årlige antall dager med nedbør er cirka 100 i innlandet, 150 i en sone innenfor kysten, og over 200 enkelte steder langs vestkysten. Tordenvær er hyppigst i den sørøstlige delen av landet, og da i sommermånedene. Langs vestkysten opptrer det ikke sjelden vintertordenvær.

Tåke forekommer hyppigst på høydedrag og i fjellet (Tryvannshøgda 529 meter over havet har cirka 20 prosent, Fannaråki 2068 meter over havet over 60 prosent midlere hyppighet). I lavlandet er det strøkene fra Mjøsa og sørover omkring Oslofjorden som har mest tåke med cirka 2,5–5 prosent i årsmiddel, mest senhøstes. Langs kysten fra Halden til Lindesnes er det mest tåke i februar/mars, videre nord til Sogn er dette maksimum forskjøvet til april. Nordover langs kysten øker andelen av sommertåke. Langs Fastlands-Norge er sommertåken hyppigst på Finnmarkskysten med 4–7 prosent i juli/august. Havtåken dannes når varm luft fra land føres ut over kaldt vann.

Mottatt solstrålingsenergi avhenger både av skydekke og breddegrad, og varierer mye mellom landsdelene. I januar er den mindre enn 50 wattimer per kvadratmeter nord for polarsirkelen, og cirka 350 på kysten av Sørlandet. I juli er den over 4000 wattimer per kvadratmeter i nesten hele landet, over 4500 i områdene nord til Røros og Bergen samt deler av Finnmark (Alta, Tanadalen, Pasvik) og sporadiske steder i le av fjellområder. På Østlandet og Sørlandet er den i juli over 5000 wattimer per kvadratmeter, med maksimalsonen på ytre deler av kysten mellom Mandal og Halden (over 5500 wattimer per kvadratmeter).

Temperatur

Temperaturfordelingen bærer preg av forholdsvis små motsetninger nord–sør. Midlere vintertemperatur ligger over frysepunktet så langt nord som Røst. Årsmiddeltemperaturen går opp i cirka 8 grader celsius langs vestkysten, mens den i de sentrale fjellområder er under 0 grader i nivåer høyere enn 750–1000 meter over havet. I Finnmark er de normale årsmidler så lave som fra –1 til –2 grader selv på lavlandsstasjoner. Forskjellen på laveste og høyeste månedsmiddel er mellom 25 og 30 grader i innlandet, og mellom 10 og 15 grader langs vestkysten. Kaldeste tid på året i innlandet er midten av januar, ved kysten og i fjellet først i februar, og på ishavsstasjonene først i mars. Varmeste tid er jevnt over midten av juli, men i begynnelsen av august ved kysten og i fjellet.

Laveste registrerte minimumstemperatur og høyeste registrerte maksimumstemperatur i grader celsius på en del distriktstypiske stasjoner er: Vardø –24/27, Kárášjohka (Karasjok) –51/32, Bodø –20/30, Trondheim –26/35, Bergen –16/32, Oslo (Blindern) –26/34, Røros –50/31, Nesbyen –38/36, Finse –40/25. Kárášjohka (Karasjok) og Nesbyen har rekordene for henholdsvis laveste og høyeste temperatur. Se også klima (rekorder).

For sjøtemperaturens del kommer varmeste og kaldeste måned cirka én måned senere enn for lufttemperaturen.

Årsaker til mildt klima i Norge

Norges forholdsvis milde klima skyldes et vekselspill mellom varme havstrømmer og vindsystemer, der den geografiske fordeling av hav, land og fjellkjeder er sentral. At Norskehavet, delvis også Ishavet, domineres av tempererte vannmasser fra Atlanterhavet, har også mye å si for klimaet. Vest for Spitsbergen finnes åpent vann på høyere breddegrad enn noe annet sted på kloden.

Passat-systemet i Atlanterhavet er noe forskjøvet mot den nordlige halvkule, og ekvatorialstrømmene finnes følgelig relativt langt nord. Store mengder varmt vann bøyes av både mot kysten av Sør-Amerika og mot nord i Golfstrømmen, som senere oppslukes i Den nordatlantiske strøm, og til slutt Den norske atlanterhavsstrøm. De nord-sør-gående fjellkjedene i Nord-Amerika og på Grønlandsplatået påvirker vestavindsbeltet (se vestavindsbelter), og tvinger både luft- og havstrømmer i Atlanterhavet mot nord. Kystlinjenes orientering og den åpne passasjen mot Polhavet er også med på å føre varme luft- og vannmasser mot høye breddegrader.

Historikk

Klimaet i Norge har vekslet sterkt opp gjennom de forskjellige geologiske perioder. Det var perioder med nedising og kaldt klima for 900–600 millioner år siden, men senere ble klimaet vesentlig varmere. Tropiske regnskoger dekket deler av landet for omkring 300 millioner år siden. Årsaken til dette ligger i kontinentaldriften; ekvator gikk gjennom Europa på denne tiden. Etter hvert forskjøv Norge og resten av Europa seg nordover, og klimaet gikk over i en varm og tørr ørkenfase. Siden har landet beveget seg enda lenger mot nord og klimaet har blitt kjøligere.

De siste to millioner år, i kvartærtiden, har posisjonen vært omtrent som i dag. Allikevel har det vært store svingninger i klimaet. Disse svingningene er knyttet til istidene som har dominert store deler av dette tidsrommet. Svingningene passer godt med endringer i Jordens astronomiske parametre (jordbanens eksentrisitet, rotasjonsaksens stilling og jordaksens presesjonsbevegelse, se Milanković-sykluser). Store iskapper gir betydelige tilbakekoblingsmekanismer klimatisk, gjennom endringer både i strålingsegenskaper, sjøtemperatur og sirkulasjon i luft og hav. Dette vil forsterke klimaforskjellene.

I kvartærtiden har det vært flere istider med temperaturer cirka 10 grader lavere enn i dag. Umiddelbart før den siste store istiden (Weichsel), det vil si for cirka 130 000–115 000 år siden, var temperaturen cirka 2 grader varmere enn i dag; dette var også tilfellet i en varmeperiode etter siste istid, cirka 7000–3000 år fvt. De største variasjonene etter istiden har ellers hatt en typisk varighet på 500–4000 år, og settes gjerne i sammenheng med vertikale sirkulasjoner i verdenshavene. De siste 5000 år har det vært en avkjølende tendens.

Omkring år 800–1200 var det imidlertid omtrent samme temperatur som i dag, men på 1600–1800-tallet («den lille istid») var temperaturen jevnt over lavere enn på 1200-tallet.

Fra cirka 1860 har vi direkte målinger å gå ut fra. Temperaturen økte med 1–1,5 grad frem til cirka 1935, og 1930- og 1950-årene fremstår som varme. Frem til 1966 sank temperaturen med cirka 1 grad. En ny varmere periode toppet seg i 1974. Den ble etterfulgt av en vekslende periode med flere kalde år.

Siden 1988 har temperaturen stort sett lagt seg på et høyt nivå, med 2020 som det varmeste året i hele måleperioden; 2,4 grader høyere årstemperatur enn normalverdien fra perioden 1961–1990. Deretter følger 2014 med et avvik på 2,2 grader. Både 1990, 2006, 2011 og 2015 har et avvik på 1,8 grader over normalen. 2010 var et kaldt år, med et avvik på 1 grad under normalen.

Klimatabeller

I tabellene er normalperioden for 1961–1990 brukt (se klimanormal).

Sjøtemperatur

Gjennomsnittlig sjøtemperatur ved en del fyr langs kysten

Varmeste måned Kaldeste måned
°C °C
Færder (Vestfold) august 18 februar 1
Lindesnes (Vest-Agder) august 16 februar 3
Hellisøy (Hordaland) august 14 mars 4
Kråkenes (Sogn og Fjordane) august 13 mars 4
Nordøyan (Nord-Trøndelag) august 13 februar 3
Skrova (Nordland) august 12 mars 3
Andenes (Nordland) august 11 februar 1
Makkaur1 (Finnmark) august 8 februar 1

Basert på normalperioden 1961–1990.

1) 1972–1990.

Temperatur

Temperatur som oppgis er gjennomsnittlig daglig maksimum og minimum i vedkommende måned.

Varmeste måned Kaldeste måned
Maks. °C Min. °C Maks. °C Min. °C
Røros juli 18,7 6,8 januar –4,6 –14,5
Lillehammer juli 21,9 11,3 januar –2,9 –8,7
Oslo (Blindern) juli 22,7 13,4 januar 0,1 –4,7
Nesbyen juli 22,9 10,5 januar –3,8 –11,1
Finse juli 12,8 5,4 januar –5,1 –12,6
Færder fyr juli 19,8 15,9 februar 2,1 –1,0
Kristiansand (Kjevik) juli 21,1 12,0 januar, februar 3,2 –2,9
Stavanger (Sola) august 19,0 12,7 februar 4,6 –0,4
Bergen (Florida) juli 19,6 12,4 januar, februar 4,7 0,1
Ålesund (Vigra) august 16,9 12,1 januar, februar 4,8 0,7
Trondheim (Værnes) juli 19,8 11,4 januar 1,9 –4,1
Mosjøen juli 19,9 10,2 januar, februar –1,1 –7,6
Bodø juli 16,9 10,8 februar 1,3 –3,2
Røst juli 14,1 10,1 februar 3,0 –0,3
Tromsø juli 16,3 9,1 februar –1,1 –5,6
Alta juli 17,6 10,9 februar –3,6 –10,3
Kárášjohka (Karasjok) juli 19,1 8,8 januar –9,3 –20,4
Vardø juli, august 12,3 8,2 februar –1,8 –6,5

Nedbør

Årlig Våteste måned Tørreste måned
mm mm mm
Røros 536 juli 71 mars 26
Lillehammer 716 august 100 februar 33
Oslo (Blindern) 836 august 103 mars 41
Nesbyen 515 juli 79 februar 19
Finse 1170 september 137 mai 54
Færder fyr 749 oktober 93 mars 39
Kristiansand (Kjevik) 1382 oktober 170 april 65
Stavanger (Sola) 1256 oktober 148 mai 62
Bergen (Florida) 2496 desember 290 mai 109
Lærdal IV 508 august 57 februar 26
Ålesund IV 1495 desember 177 mai 74
Trondheim – Voll 839 september 92 mai 47
Mosjøen – Nyrud 1701 desember 210 juni 75
Bodø 1117 oktober 138 mai 65
Røst 797 november 95 mai 39
Tromsø 1091 oktober 127 mai 57
Alta 438 juli 50 april 24
Kárášjohka (Karasjok) 417 juli 69 mars 19
Vardø 624 oktober 71 mai 36

Basert på normalperioden 1991–2020.

Middeltemperaturer (°C) i Norge

Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des År
Flisa –5,1 –4,8 -0,4 4,8 10,2 14,4 16,7 15,0 10,5 4,8 –0,1 –4,7 5,1
Røros –8,6 –8,0 –4,7 0,2 5,4 9,5 12,3 10,9 7,0 1,5 –4,0 –8,2 1,1
Oslo (Blindern) –2,3 –2,0 1,4 6,2 11,4 15,3 17,7 16,5 12,2 6,5 2,2 –1,4 7,0
Nesbyen –7,5 –5,8 –0,6 4,4 9,4 13,8 16,1 14,2 9,7 3,1 –2,5 –7,2 3,9
Gvarv –2,8 –2,2 1,3 5,9 11,0 14,7 16,9 15,6 11,5 6,0 1,4 –2,2 6,4
Lyngør fyr 1,2 0,7 2,6 6,1 10,9 14,7 17,0 16,8 13,5 8,9 5,0 2,1 8,3
Byglandsfjord (Solbakken) –1,1 –1,3 1,2 5,3 10,0 14,0 16,2 15,3 11,7 6,7 2,8 –0,2 6,7
Mandal 1,6 1,3 2,9 6,3 10,6 14,1 16,3 15,9 12,9 8,7 5,2 2,4 8,2
Stavanger 2,3 1,9 3,6 6,8 10,5 13,2 15,0 15,3 12,7 9,4 5,6 3,4 8,3
Bergen (Florida) 2,6 2,3 3,8 7,2 10,7 13,6 15,6 15,4 12,6 8,6 5,3 3,1 8,4
Lærdal IV –0,7 –0,7 2,3 6,4 10,2 13,6 15,9 14,8 10,9 5,9 2,2 –0,5 6,7
Ålesund 3,3 2,7 3,8 6,4 9,3 12,2 14,5 14,8 12,3 8,4 5,7 3,6 8,1
Tafjord 1,9 1,4 3,3 6,7 9,9 12,7 15,0 14,6 11,7 7,7 4,8 2,2 7,7
Værnes –1,1 –1,1 1,0 5,1 9,2 12,6 15,2 14,6 11,0 5,8 1,7 –0,7 6,1
Brønnøysund 0,9 0,4 1,6 4,9 8,3 11,3 14,2 14,1 11,1 6,8 3,7 1,9 6,6
Bodø VI –0,5 –1,0 0,2 3,4 7,4 10,8 13,6 13,2 10,1 5,6 2,6 0,8 5,5
Tromsø –3,0 –3,3 –1,9 1,2 5,5 9,4 12,3 11,3 7,8 3,1 0,2 –1,7 3,4
Kárášjohka –14,6 –13,9 –8,1 –1,8 4,5 10,1 13,6 11,1 6,2 –0,9 –8,3 –12,0 –1,2
Vardø –3,5 –3,9 –2,3 0,3 3,8 7,0 10,0 10,1 7,8 3,3 –0,2 –1,9 2,5

Basert på normalperioden 1991–2020.

Gjennomsnittlig nedbør (mm) i Norge

Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des År
Flisa 35 28 32 36 50 67 75 69 70 62 53 40 617
Røros 34 28 29 24 28 52 72 63 54 40 38 42 504
Oslo (Blindern) 49 36 47 41 53 65 81 89 90 84 73 55 763
Nesbyen 28 20 22 20 40 52 66 63 53 54 42 30 490
Gvarv 47 35 42 34 65 64 81 95 96 97 75 49 780
Lyngør fyr 73 45 57 43 64 50 71 91 94 118 97 66 869
Byglandsfjord (Solbakken) 113 80 79 60 86 83 93 116 144 167 159 110 1290
Mandal 152 99 111 72 92 86 98 135 166 190 187 146 1534
Stavanger 100 72 81 54 70 80 96 118 167 161 153 125 1280
Bergen (Florida) 190 152 170 114 106 132 148 190 283 271 259 235 2250
Lærdal (Tønjum) 44 23 29 14 21 33 47 50 60 66 54 50 491
Ålesund 135 110 110 81 61 74 97 119 196 191 178 179 1531
Tafjord 100 76 82 53 35 41 60 64 101 107 115 131 965
Værnes 63 52 54 49 53 68 94 87 113 104 71 81 892
Brønnøysund 138 102 114 97 66 83 113 123 180 192 145 157 1510
Bodø 86 64 68 52 46 54 92 88 123 147 100 100 1020
Tromsø 95 87 72 64 48 59 77 82 102 131 108 106 1031
Kárášjohka 18 13 14 15 23 42 71 58 40 33 22 17 366
Vardø 55 41 34 33 30 42 49 55 54 58 59 53 563

Basert på normalperioden 1991–2020.

Høyeste lufttemperatur i Norge

Høyeste registrerte lufttemperatur i Norge for hver måned

Måned Temperatur (°C) Sted Dato
Januar 19,0 Sunndalsøra (Møre og Romsdal) 2. januar 2020
Februar 18,9 Sunndalsøra (Møre og Romsdal) 23. februar 1990
Mars 23,1 Landvik (Aust-Agder) 27. mars 2012
April 27,0 Sarpsborg (Østfold) 29. april 2000
Mai 32,7 Etne (Hordaland) 30. mai 2018
Juni 35,6 Nesbyen (Buskerud) 20. juni 1970
Juli 35,0 Oslo (Oslo) 21. juli 1901
Trondheim (Sør-Trøndelag) 22. juli 1901
Mosjøen lufthavn (Nordland) 27. juli 2019
August 35,0 Staur (Hedmark) 6. august 1975
Drammen – Marienlyst (Buskerud) 3. august 1982
September 28,5 Austad (Aust-Agder) 2. september 1906
Meråker (Nord-Trøndelag) 1. september 1957
Drammen – Marienlyst (Buskerud) 3. september 1991
Oktober 25,6 Molde (Møre og Romsdal) 11. oktober 2005
November 21,8 Tafjord (Møre og Romsdal) 6. november 2003
Desember 18,3 Sunndalsøra (Møre og Romsdal) 1. desember 1998

Laveste lufttemperatur i Norge

Laveste registrerte lufttemperatur i Norge utenom Svalbard for hver måned

Måned Temperatur Sted Dato
Januar –51,4 Kárášjohka (Finnmark) 1. januar 1886
Februar –50,3 Kárášjohka (Finnmark) 4. februar 1881
Mars –45,2 Kárášjohka (Finnmark) 4. mars 1888
April –36,5 Kárášjohka (Finnmark) 9. april 1924
Mai –25,0 Čoavddatmohkki (Finnmark) 1. mai 1971
Juni –12,2 Fannaråki (Sogn og Fjordane) 20. juni 1938
Fannaråki (Sogn og Fjordane) 2. juni 1962
Juli –8,3 Fannaråki (Sogn og Fjordane) 5. juli 1951
August –9,1 Kárášjohka (Finnmark) 29. august 1948
September –16,5 Dividalen (Troms) 30. september 1928
Oktober –34,7 Šihččajávri (Finnmark) 31. oktober 1942
November –41,8 Kárášjohka(Finnmark) 28. november 1904
Desember –51,3 Kárášjohka (Finnmark) 31. desember 1885

Største døgnnedbør i Norge

Største registrerte døgnnedbør i Norge for hver måned

Måned Nedbør (mm) Sted Dato
Januar 206,0 Grøndalen (Sogn og Fjordane) 11. januar 1992
Februar 181,8 Lurøy (Nordland) 14. februar 1961
Mars 175,0 Opstveit (Hordaland) 2. mars 1997
April 143,5 Samnanger (Hordaland) 10. april 1999
Mai 134,6 Sausvatnet – Flatmo (Nordland) 31. mai 1982
Juni 165,5 Lurøy (Nordland) 12. juni 1973
Juli 155,6 Lurøy (Nordland) 20. juli 1982
August 173,2 Mykland (Aust-Agder) 28. august 1939
September 179,5 Opstveit (Hordaland) 14. september 2005
Oktober 184,6 Takle (Sogn og Fjordane) 27. oktober 1995
November 229,6 Indre Matre (Hordaland) 26. november 1940
Desember 218,4 Indre Matre (Hordaland) 6. desember 1955

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Dybdahl, Audun (2016): Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år, Cappelen Damm akademisk, ISBN: 9788202527563

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Audun Dybdahl

Hei! Når det gjelder historikken, synes jeg at min bok "Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år" kunne ha stått på en referanseliste. Den har mye statistisk materiale og er kvalitetssikret av meteorologer (selv er jeg historiker). MVH Audun Dybdahl

svarte Jostein Mamen

Takk for tips! Jeg har nå lagt til boka under Litteratur.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg