Jærstrendene landskapsvernområde, landskapsvernområde på Jæren, opprettet 1977, omfatter en sju mil lang kystlinje fra Randabergvika i nord til Ogna i sør, med unntak av strekningen Vistnes–Kolnes samt skjærgården vest for fastlandet. Området ble vesentlig utvidet ved kgl. res. 9. desember 2003. Landskapsvernområder, fuglefredningsområder, områder med plantelivsfredning og vern av geologiske naturminner overlapper hverandre delvis. De ulike vernede områdene omfatter både landarealer og områder i sjøen; totalt areal om lag 193 km2, herav ca. 18 km2 landareal i Randaberg, Sola, Klepp og Hå kommuner. Sanddynene er særlig vernet mot nydyrking. Området har åtte fuglefredningsområder, ni plantefredningsområder og fire geologiske naturminner. I tillegg finnes ca. 150 fredede fornminner, bl.a. gravhauger, og områder tilrettelagt for friluftsliv.