Kypros (økon. kart)

Kypros: Økonomisk aktivitet.

Av /Store norske leksikon ※.
Kobbergruver
Skiriotissa kobbergruver på Kypros. Selve navnet Kypros kan bety «Kobberøya», siden landet var en viktig leverandør av kobber i oldtiden.

Etter den tyrkiske invasjonen av den nordlige delen av øya Kypros i 1974 har den økonomiske veksten i den tyrkisk-kypriotiske delen (Nord-Kypros) vært avhengig av samhandel med og overføringer fra Tyrkia. Den gresk-kypriotiske delen (Republikken Kypros) har derimot en åpen økonomi, blant annet som et resultat av medlemskap i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og EU-medlemskap.

Republikken Kypros ble medlem av EU og en del av EØS i 2004. I perioden 2004–2022 økte bruttonasjonalproduktet (BNP) med 40,8 prosent. Det var en økning i BNP i alle årene, unntatt i periodene 2008–2009, 2011–2015 og 2021–2022. I 2022 utgjorde Kypros' BNP per innbygger 95,8 prosent av gjennomsnittet av BNP per innbygger i de 27 EU-landene. Bare elleve EU-land hadde i 2022 et høyere BNP per innbygger enn Kypros.

Primærnæringer

Primærnæringenes bidrag til Republikkens Kypros' BNP utgjorde 2,0 prosent i 2017, mens primærnæringenes bidrag til Nord-Kypros' BNP i 2012 var på 6,2 prosent (CIA World Factbook 2024).

De samme vekster dyrkes i begge deler av øya: bygg, hvete, poteter, vindruer, tobakk, oliven og ikke minst sitrusfrukter (appelsiner, sitroner, grapefrukt). Mesteparten av sitruslundene befant seg per 1974 i nord, og sitrusfrukter er blitt en viktig eksportartikkel fra den tyrkisk-kypriotiske delen. I sør dyrkes særlig grønnsaker og poteter – også for eksport. Omkring 1/5 av åkerjorden er kunstig vannet, men vannmangel er en begrensende faktor for produksjonen; Nord-Kypros har importert vann fra Tyrkia. Husdyrholdet omfatter blant annet sauer og geiter.

Det drives et beskjedent fiske i sjøen utenfor øya.

Industri

Industriens bidrag til Republikken Kypros' BNP var i 2017 12,5 prosent, mens industriens bidrag til Nord-Kypros' BNP utgjorde 35,1 prosent i 2012. (CIA World Factbook 2024). I Republikken Kypros omfatter industrien blant annet næringsmiddelindustri, farmasøytisk industri, reparasjon og vedlikehold av skip, produksjon av fritidsbåter, produksjon av tekstiler og skotøy, produksjon av sement, samt utvinning av kalkstein.

Industrivirksomheten i Nord-Kypros omfatter blant annet tekstilindustri og møbelproduksjon, samt reparasjon og vedlikehold av skip.

Bergverk og energi

Kypros er ganske rikt på mineraler, og har vært kjent siden de eldste tider for sin kobbermalm. Gruvedriften har imidlertid gått sterkt tilbake siden 1974, og per 2024 var det kun utvinning av kobber i Skouriotissa-gruvene. I tillegg utvinnes blant annet kalkstein og sand. Den overveiende del av bergverket skjer i den gresk-kypriotiske del av landet.

Undersøkelser tyder på at store mengder hydrokarboner finnes i det østlige Middelhavsbassenget mellom Kypros og Israel. Reservene er av U.S. Geological Survey anslått til å inneholde 1,7 milliarder fat olje (230 millioner tonn) og 122 billioner kubikkfot naturgass (3,45 billioner kubikkmeter). Tekniske og fremfor alt politiske hindringer har imidlertid blokkert Republikken Kypros fra å bli en naturgassprodusent og -eksportør. Blant annet blir Republikken Kypros' krav på økonomiske soner ikke anerkjent av Tyrkia, og rettighetene i forholdet til Israel er uavklart. Forslag om å bygge rørledning for leveranse av gass til Europa er fremsatt, men satt på vent.

Energi

Republikken Kypros har ikke egne energikilder i form av hydrokarboner og er derfor avhengig av importerte energivarer som petroleumsprodukter og kull.

Energiforsyningen var lenge nær ett hundre prosent basert på bruk av fossil energi, som i det alt vesentlige må importeres. Den viktigste energikilden er petroleum som utgjorde 85 prosent av energiforbruket i 2021. Landet hadde tidligere et oljeraffineri ved Larnaka, men det ble stengt i 2004. Alle petroleumsprodukter må derfor importeres, i hovedsak fra Israel, Hellas og Italia.

Etter 2010 har det kommet et økende innslag av bioenergi, vindenergi og solenergi i energiforsyningen. Utnyttelse av solenergi er spesielt gunstig på Kypros, som har over 3300 timer med sollys årlig. Det er det høyeste antall soltimer i EU. I 2021 var andelen fornybar energi økt til 13 prosent av et samlet forbruk av primærenergi på 92 petajoule (PJ). Per innbygger var forbruket 105 GJ.

Landet planlegger en overgang til naturgass fra dagens oljedominerte energimiks. Å bruke naturgass vil hjelpe landet betraktelig til å redusere både energiimportregningen og utslippet av klimagasser, og dessuten gjøre det enklere å innordne seg regelverket i EUs energistrategi. I påvente av egenprodusert naturgass må landet inntil videre basere seg på import i stedet for bruk av innenlandsk gass.

I 2020 kunngjorde Republikken Kypros byggingen av et LNG-importanlegg ved Vassiliko-havnen. Den importerte gassen vil bli ledet til landbasert infrastruktur med koblinger til landets energinett, hovedsakelig for kraftproduksjon.

Elektrisitetsforsyningen

Fossil energi setter også sitt preg på produksjonen av elektrisk energi. Av en kraftproduksjon på 5,1 TWh i 2021 ble 85 prosent ble gjort med bruk av petroleum. Fornybar energi i form av solenergi og vindenergi utgjorde henholdsvis 9 og 5 prosent av kraftmiksen. Etter 1990 har elektrisitetsforbruket økt med i gjennomsnitt 3,1 prosent. Sluttforbruket per innbygger var 5600 kWh i 2021.

Ansvaret for elektrisitetsforsyningen er tillagt EAC (Electricity Authority of Cyprus). Med sine tre varmekraftverk, med en samlet kapasitet på 1460 megawatt (MW), har EAC nært monopol på produksjon av elektrisk energi. Selskapet distribuerer også kraft produsert ved landets vindkraftverk og solkraftverk, som er privat eid.

Nord-Kypros

Produksjonen av elektrisk energi i Nord-Kypros er i hovedsak basert på bruk av importert petroleum, noe som gjør at kraftprisene påvirkes av økte priser på råolje. Området er plaget av ustabil strømforsyning. I 2022 ble det meldt om over 5000 strømbrudd. Det er lagt fram planer om elektrisk kabelforbindelse til Tyrkia.

Tjenesteytende næringer

I 2017 bidro de tjenesteytende næringer med 85,5 prosent av Republikken Kypros' BNP, mens disse næringene stod i 2012 for 58,7 prosent av Nord-Kypros' BNP. (CIA World Factbook 2024)

I Republikken Kypros er turismen er av stor betydning. I 2019 var det 3,977 millioner turister som besøkte republikken. På grunn av koronapandemien ble antall turister redusert til henholdsvis 0,632 og 1,937 millioner i 2020 og 2021. Turismen tok seg vesentlig opp igjen i 2022 og 2023, da henholdsvis 3,201 og 3,846 millioner turister besøkte Republikken Kypros.

De fleste turister som besøker Nord-Kypros, kommer fra Tyrkia.

Utenrikshandel

Republikken Kypros

I 2022 hadde Republikken Kypros en eksport på 27,72 milliarder amerikanske dollar, mens importen var på 27,66 milliarder amerikanske dollar. Med dette hadde landet i 2022 et overskudd i handelsbalansen på 60 000 amerikanske dollar.

De viktigste eksportvarene er sitrusfrukter, poteter, farmasøytiske produkter, sement, fritidsbåter og klær. I 2022 var de fire viktigste eksportmarkedene: India og Hellas (begge 9 prosent), Libya (8 prosent) og Storbritannia (7 prosent).

De viktigste importproduktene er forbruksvarer, olje, brensel, maskineri og transportutstyr. De sju viktigste markedene for import i 2022 var: Hellas (19 prosent), Italia (10 prosent), Tyrkia (8 prosent), Kina, Russland, Tyskland og Storbritannia (alle fire 5 prosent).

Nord-Kypros

Nord-Kypros' samhandelen er i hovedsak med Tyrkia.

Samferdsel

Republikken Kypros har to internasjonale flyplasser: i Larnaka og Pafos. Nord-Kypros har én internasjonal flyplass ved landsbyen Tymbou (tyrkisk Kirklar), 13 kilometer øst for Nikosia.

Republikken Kypros' tre største havnebyer er Larnaka, Limassol og Vasilikos. Nord-Kypros' to største havnebyer er Gazimaguša (Famagusta) og Kyrenia.

Jernbaner finnes ikke på Kypros, men veinettet er forholdsvis godt utbygd. De to delene av øya har imidlertid hvert sitt transportsystem. Republikken Kyrpos' veinett er på 13 027 kilometer (2022).

Historisk bakgrunn

Kypros er fra oldtiden så vel som nyere tid et viktig handelssenter i den østlige delen av Middelhavet, og spiller fortsatt en viktig rolle som senter for internasjonal handel og finanser, med strategisk beliggenhet særlig mellom Europa og Midtøsten. Denne posisjonen ble styrket som følge av krigen i Libanon i 1980-årene, da en rekke utenlandske banker og andre kommersielle foretak valgte å flytte sine kontorer fra Beirut til Kypros. Fra 1990-årene har også en rekke russiske forretningsvirksomheter etablert seg på Kypros, som dermed ytterligere styrket sin stilling som finanssentrum. Den tradisjonelle bærebjelken i øyas næringsliv – landbruk – er fortsatt viktig, selv om den relativt sett er redusert. Kypros har en betydelig eksport blant annet av frukt og poteter. Servicesektoren, ikke minst knyttet til turisme, er betydningsfull, både i forhold til sysselsetting og til valutainntjening.

Både jordbruk og turisme ble sterkt rammet av den politiske og geografiske delingen av Kypros i 1974. Som følge av Tyrkias invasjon ble landet splittet i én gresk-kypriotisk del i sør (den internasjonalt anerkjente Republikken Kypros) og én tyrkisk-kypriotisk del i nord (en ikke anerkjent selverklært republikk). Delingen hadde vidtrekkende følger for landets økonomi både på kort og lang sikt, med sterk nedgang både i jordbruksproduksjon og turistbesøk. Invasjonen førte til store flyktningstrømmer og til at en rekke familier mistet sine hjem, gårder og andre virksomheter. Størstedelen av det beste jordbrukslandet tilfalt den tyrkisk-kypriotiske delen. Mye av landets industri og mange av turistsentraene ble også liggende i den tyrkisk-kypriotiske delen. Det samme ble havnebyen Gazimaguša (Famagusta).

Til tross for å ha mistet mye av næringsvirksomheten i 1974, har Republikken Kypros (den gresk-kypriotiske delen) hatt langt den mest omfattende økonomiske utvikling av de to delene. Dette skyldes også at den gresk-kypriotiske delen er den internasjonalt anerkjente, mens den tyrkisk-kypriotiske delen langt på vei er blitt internasjonale isolert, og sterkt knyttet til Tyrkia. Nord-Kypros ble derfor sterkt avhengig av økonomisk bistand fra Tyrkia, som selv tidvis har hatt økonomiske problemer. Med en internasjonal boikott siden 1983 har eksport knapt gått til andre land enn Tyrkia og med liten turisme annet enn fra Tyrkia har Nord-Kypros økonomisk sett sakket akterut i forhold til Republikken Kypros. Allerede fra midten av 1970-årene fant det sted en betydelig økonomisk vekst i sør, innenfor jordbruk og industri så vel som turisme, shipping og finans – og i 1991 ble Kypros fjernet fra Verdensbankens liste over utviklingsland. Med sin søknad om EU-medlemskap fra 1990, tilpasset (Sør-)Kypros seg EUs indre marked gjennom 1990-tallet, til landet ble fullt medlem 2004. For å posisjonere seg for medlemskap inngikk Tyrkia en frihandelsavtale med EU-medlemmet Kypros 2005. Året før ble hindre for handel mellom de to delene av landet fjernet, hvilket reduserte isolasjonen til Nord-Kypros noe. Ett økonomisk stridsspørsmål mellom Sør og Nord er retten til eiendom som er konfiskert i fravær av deres opprinnelige eiere, som følge av flukten i 1974. Særlig gjelder dette eiendom tilhørende gresk-kyprioter – den største flyktninggruppen – i nord.

Fra slutten av 1990-årene har Republikken Kypros prioritert utviklingen av Kypros som et senter for regional telekommunikasjon, med blant annet satellittkommunikasjon mellom Europa, Midtøsten og Asia. 2003 skjøt Kypros og Hellas i fellesskap opp en telekom-satellitt fra Cape Kennedy, Florida. Incentiver er gitt til etableringer innen IT-sektoren.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg