Faktaboks

Administrasjonssenter
Ramberg
Fylke
Nordland
Innbyggertall
1 216 (2022)
Landareal
169 km²
Høyeste fjell
Stjerntinden (938 moh.)
Innbyggernavn
flakstadfjerding
Målform
nøytral

Kommunevåpen

Kart: Flakstad kommune i Nordland
Flakstad kommune i Nordland fylke.
Kart: Flakstad kommune i Nordland
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Flakstad er en kommune i Lofoten i Nordland fylke. Kommunen omfatter to av de store øyene i Lofoten: Flakstadøya (109,8 kvadratkilometer) og nordre del av Moskenesøya (67,4 kvadratkilometer), likeledes øya Kunna (0,9 kvadratkilometer) i munningen av Skjelfjorden, samt 138 mindre øyer, holmer og skjær. Flakstad grenser til Moskenes kommune i sørvest og har bruforbindelse til Vestvågøy kommune i øst.

Ramberg er kommunesenter.

Natur og geologi

Øyene er dypt innskåret av fjorder, som Flakstadpollen på Flakstadøya og Selfjorden på Moskenesøya fra nord, og Skjelfjorden og Nusfjorden, begge på Flakstadøya, fra sør. Den strie Nappstraumen skiller Flakstadøya fra Vestvågøya i nordøst. I vest skiller Sundstraumen Flakstadøya fra Moskenesøya.

Landskapet er berglendt, med glattskurte, bratte fjell og med alpelignende fjellformasjoner. Kommunens høyeste punkt er Stjerntinden, som strekker seg 934 meter over havet, på sørlige del av Flakstadøya. Lave, flate partier finnes særlig i midtre og nordlige deler, som rundt kirkestedet Flakstad og i grenda Vareid, som ligger på hver sin side av munningen ved Flakstadpollen. Det vokser lite skog i kommunen. I tillegg til noe bjørkeskog finnes det plantefelt med gran.

Berggrunnen i hele kommunen er av prekambrisk alder og er til dels svært gammel.

På Flakstadøya, øst for en linje fra Flakstadpollen til sørspissen av øya, består berggrunnen av dypbergarter som blant annet granitt og gabbro. Lenger vest, på Flakstadøya og på Moskenesøya vestover til Selfjorden, opptrer hovedsakelig noe eldre, omdannede bergarter, særlig ulike typer gneis. Lengst vest, på den nordvestre delen av Moskenesøya, opptrer gneisaktige bergarter som migmatitt, for en del av granittisk og granodiorittisk karakter. Disse bergartene er de eldste, anslagsvis 2,5–2,9 milliarder år gamle.

Verneområder

Flakstad

Flakstad. Nusfjord, et av de eldste og best bevarte fiskevær i Lofoten. De fleste husene er fra 1800-tallet, det er bevart 28 rorbuer, og en rekke bygninger er restaurert. Nusfjord er fredet og var et av Norges pilotprosjekter i det europeiske arkitekturvernåret 1975. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Lofotodden nasjonalpark ble opprettet i 2018, og er delt mellom Moskenes kommune og Flakstad kommune. Nasjonalparkens hovedformål er et vern av naturområde med særegent landskap, blant annet tinderekker i et kystalpint område, og dets tilhørende flora og fauna.

Klima

Kommunens beliggenhet tilsier tradisjonelt kystklima, med sval sommer, mild vinter og hyppige væromslag som inkluderer både vind og nedbør.

Den nærmeste meteorologiske målestasjonen for Flakstad ligger på Leknes lufthavn, og viser en middeltemperatur siste 20 år på rundt 5,5 °C. Høyeste målte temperatur i samme periode ble registrert i 2018 og var på 29,9 °C. Laveste temperatur ble registrert i 2019, da termometeret viste –15,8 °C.

Registrert årsnedbør i området ligger på rundt 1400 millimeter.

Bosetning

Folketallsutvikling - Flakstad

1990 1604
1995 1633
2000 1575
2005 1470
2010 1369
2015 1358
2020 1272
Kilde: SSB

Befolkningen bor relativt spredt, men har likevel en klar konsentrasjon til kommunens nordre deler. Flakstadøya har rundt 80 prosent av kommunens befolkning, 60 prosent bare i nordre del, langs E 10 over øya. Kommunen har ingen tettsteder, men flest innbyggere finner man i Napp og i området rundt, samt i kommunesenteret Ramberg, som inkluderer grendene Vikten og Myrland ut mot havet i nord. Til sammen bor nesten 600 personer i disse områdene (2021).

Om lag 20 prosent av kommunens innbyggere bor på Moskenesøya. Det meste av bosetningen her finner en i området ved Fredvang, lengst nord på øya, og også noe i området Mølnarodden-Andhopen langs E 10 ved Sundstraumen.

Omtrent midt i kommunen, på vestsiden av Flakstadøya, ligger administrasjonssenteret Ramberg.

Etter andre verdenskrig holdt befolkningen seg relativt stabil frem til slutten av 1970-tallet (1958 innbyggere i 1946 og 1960 innbyggere i 1980). Siden har imidlertid folketallet i Flakstad gått betydelig tilbake, og lå 38 prosent lavere i 2021 enn i 1946. I tiårsperioden 2011–2021 var tilbakegangen gjennomsnittlig 0,9 prosent årlig i Flakstad, mot en vekst på 0,2 prosent både i Lofoten som helhet og i Nordland.

Kart over Flakstad kommune
Kart over Flakstad kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

Valle
Kontraster mellom strandflatene og fjellene omkring. Fra Valle nordligst på Moskenesøya.
Myrland Vestvågøy
Myrland Vestvågøy
Myrland Vestvågøy
Lisens: CC BY SA 3.0

Primærnæringene utgjør i alt 24 prosent av arbeidsplassene i Flakstad (2020). Dette er den høyeste andelen i disse næringene blant kommunene i Nordland, og skyldes først og fremst fiskets dominerende rolle i kommunens næringsliv. Fiskeflåten består hovedsakelig av mindre båter, og lofotfisket er det dominerende fisket. Største fiskevær er Napp. Det er flere fiskeoppdrettsanlegg i kommunen.

Den hjemmehørende flåten i kommunen ilandbrakte i 2020 en fangst til en førstehåndsverdi på 208,6 millioner kroner, som utgjorde totalt 12 248 tonn rundvekt, hovedsakelig torsk og liknende arter. Lokalt til mottakene i Flakstad ble det dette året ilandført 9858 tonn rundvekt, til en førstehåndsverdi på 210,2 millioner kroner. Også dette hovedsakelig torsk.

Driften i jordbruket er basert på husdyrhold, særlig saue- og storfehold.

Industrien i kommunen utgjorde i 2020 rundt 9,4 prosent av kommunens arbeidsplasser. Inkluderes bygge- og anleggsvirksomhet samt kraft- og vannforsyning, er andelen på 19,3 prosent. Disse næringene er nært knyttet til fisket, med 75 prosent av næringens ansatte i næringsmiddelindustri (fisketilvirkning) og ytterligere 14 prosent i verkstedindustri (2020). Det er bedrifter innen fisketilvirkning i Fredvang, Mølnarodden, Sund, Ramberg og Napp, samt slipp i Skjelfjord og mekanisk verksted i Sund.

Solbjørnvatnet nordvest på Moskenesøya er regulert, og i Solbjørnelva ligger kommunens eneste vannkraftverk, med 4,2 MW i maskininstallasjon, 6,5 GWh i midlere årsproduksjon.

Av Flakstads bosatte yrkestakere i 2020 hadde rundt 32 prosent arbeid utenfor kommunen. De fleste finner man i nabokommunen Vestvågøy, mens de resterende er spredt mellom øvrige kommuner i Lofoten og noe i Ofoten.

Reiseliv og turisme

Nusfjord
Nusfjord i Flakstad kommune er et av landets eldste og best bevarte fiskevær. Nusfjord ligger på Flakstadøya i Lofoten. I fiskeværet har det vært drevet fiske siden midten av 1800-tallet, og det er fremdeles et aktivt fiskersamfunn.
Av .
Lisens: CC BY SA 2.0

Flakstad er en kommune hvor natur og friluftsliv tiltrekker seg turister. Rambergstranda innbyr til både vindsurfing og bruk av Stand up boards (SUP). På gode sommerdager kan man også bade eller sole seg på den fine sandstranden.

Turistene som heller søker til fjells, har en fin mulighet for en familievennlig tur til Ryten, hvor man har utsikt over kommunen, standa i Kvalvika, Ramberg og ut over havet. Kommunen har ellers mange fine fjell, som egner seg til toppturer.

Fiskeværet Nusfjord er et tradisjonelt og godt bevart fiskevær, som er kjent for sitt vakre utseende og beliggenhet. I Nusfjord har det vært drevet fiske helt siden 1800-tallet.

I Sund finner man et lite fiskerimuseum, som også inneholder en kunstsmie. Smeden i Sund er kjent langt ut over landegrensene og var bedriften som først startet souvenirproduksjon i Lofoten, med en smidd versjon av en skarv. Hans Gjertsen startet smia i 1963, og det regnes for å være den første turistattraksjonen i Lofoten. Fremdeles holdes produksjonen i gang, der man viderefører tradisjonen med skarv i smijerns utførelse.

I Vikten kan man besøke et glassblåserverksted, noe som også er populært blant tilreisende.

Samferdsel

Flakstadpollen
Fra Flakstadpollen.

Kong Olavs vei (E 10) går gjennom kommunen. Kåkern bru, en 303 meter lang betongbro, forbinder Flakstadøya og Moskenesøya, og en undersjøisk veitunnel under Nappstraumen forbinder øya med Vestvågøya. Fredvangbruene på fylkesvei 986 knytter Fredvang og nordre del av Moskenesøya til Flakstadøya og hovedveinettet i Lofoten. Flakstad har bussforbindelse med de øvrige delene av Lofoten.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Ramberg
Stranden på Ramberg
Ramberg
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Flakstad hører til Nordland politidistrikt, Salten og Lofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Kommunen er med i regionrådet Lofotrådet sammen med Moskenes, Røst, Vestvågøy, Værøy og Vågan.

Flakstad kommune svarer til soknet Flakstad i Lofoten prosti, Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Flakstad til Vesteraalens og Lofotens fogderi i Nordlands amt.

Delområder og grunnkretser i Flakstad

For statistiske formål er Flakstad kommune (per 2021) inndelt i til sammen ti grunnkretser: Myrland/Sandnes/Napp, Vikten/Våreide/Kilan, Nusfjord/Strømø, Nesland/Skjelfjord, Ramberg/Flakstad, Sund/Strømsnes, Mølnarodden/Andhopen, Krystad/Selfjord, Hovdan/Torsfjord/Korshav og Valle/Ytresand.

Historikk og kultur

Kronologi - Flakstad

1780

Flakstad kirke innvies

1838

Flakstad kommune etableres

1916

Moskenes skilles ut fra Flakstad, og blir egen kommune

1961

Henegbru åpnes ved Kåkern for å knytte øyene sammen

1964

Kommunene Flakstad og Moskenes slås sammen

1976

Moskenes skilles igjen ut, og Flakstad kommune gjenopprettes som egen

2002

Kåkern bru (betong) åpnes, og erstatter den gamle hengebrua

Flakstad ble opprettet som kommune i 1837 ved innføringen av det kommunale selvstyret. Fra kommunen ble Moskenes utskilt som egen kommune i 1916. De to kommunene ble i 1964 slått sammen igjen, og fikk nå navnet Moskenes. Den sammenslåtte kommunen hadde ved opprettelsen 4068 innbyggere. I 1976 ble kommunen igjen delt, og Flakstad gjenopprettet som egen kommune. Ved gjenopprettelsen hadde Flakstad 2006 innbyggere.

I SundFlakstadøya er det et fiskerimuseum med blant annet gamle båter og båtmotorer. Her finner man også en kunstsmie, som er spesielt kjent for sin smieproduksjon av skarv.

På Vikten i nord er det en glassblåserhytte. Rorbu- og sjøhuscamping finnes flere steder i kommunen, blant annet i de gamle fiskeværene Nusfjord og Fredvang. I Nusfjord er bebyggelsen fra 1800-tallet godt bevart.

Kirker

Flakstad kirke ligger nordvest for Ramberg, og er en tømret korskirke fra 1780. Kirken ble restaurert i 1872 og 1938, og antas å være bygget av russisk drivtømmer. Kirken har sitteplass for 300 personer. I 1874 blåste tårnet av kirka under en orkan, men etter en midlertidig omplassering, er tårnet nå på samme sted som tidligere.

Dagens kirke erstattet en tidligere kirke som lå på samme sted. Denne ble antakelig bygget i 1430, men ble tatt av stormen en gang på 1700-tallet.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1989) har en sølv tørnbolt mot en blå bakgrunn. Det symboliserer tilhold og trygghet for kystfolket.

Navnet er ikke sikkert forklart, men førsteleddet kan komme av flag, ‘bergvegg’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Lofoten og Vesterålens historie, 1978–1995., tre bind

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg