Forvaltningsrett

Forvaltningsrett, rettsreglene om den offentlige forvaltning, det vil si den virksomhet som utøves av organer for stat eller kommune og ikke er lovgivning eller rettspleie.De viktigste forvaltningsfunksjonen er å sørge for den ytre og indre sikkerhet (forsvarsvesen, politi- og påtalemyndighet), vareta forbindelsen med fremmede makter (utenriksforvaltning), dra omsorg for befolkningens åndelige og materielle velferd (kirke- og undervisningsvesen, sosiale og helsemessige tiltak, penge-, finans-, skatte- og næringsvesen), samt i det hele å gjennomføre de bestemmelser som er gitt i lovene, ved enkeltavgjørelser som forbud, påbud og tillatelser, eller ved å gi utfyllende regler – forskrifter. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jan Fridthjof Bernt

Universitetet i Bergen

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 50 artikler: