Plikt for offentlige myndigheter, helsepersonell, familievernkontorer, meklingsmenn i ekteskapssaker og frittstående skoler til uten hinder av taushetsplikt å varsle barnevernmyndighetene når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller utsatt for alvorlig omsorgssvikt, eller hvis barnet viser vedvarende og alvorlige atferdsvansker. Se Barnevernloven § 6-4, Sosialtjenesteloven § 8-8a og Helsepersonelloven § 33.