Klageinstans, den instans som behandler klager på forvaltningsvedtak fattet av en underordnet instans (førsteinstans). I norsk forvaltningsrett er det et hovedprinsipp at den som rammes av et forvaltningsvedtak har rett til å klage vedtaket inn for den overordnede instans (klageinstansen). Det er normalt ikke noen adgang til å påklage klageinstansens vedtak. Et endelig vedtak kan imidlertid bringes inn for domstolene. Forvaltningsloven av 10. februar 1967 kapittel VI inneholder de alminnelige regler om klageadgang og klagebehandlingen. I en rekke lover finnes det ellers særlige regler om klagebehandling.