Med «tjenestemann» menes enhver arbeidstager i statens tjeneste som ikke er embetsmann. Nærmere regler blant annet om ansettelse og oppsigelse av tjenestemenn er gitt i tjenestemannsloven av 4. mars 1983. Som offentlig tjenestemann i forhold til straffeloven ansees den som utøver en viss offentlig myndighet, og uttrykket omfatter, foruten nesten alle ombudsmenn, alle embetsmenn og mer betrodde tjenestemenn i stat og kommune.