Det område hvor en domstol eller et forvaltningsorgan har myndighet til å treffe avgjørelser. Det er dels bestemt ved sakens art (Arbeidsretten har for eksempel saklig kompetanse til å dømme i tarifftvister), dels ved de stedlige grenser (Oslo tingrett har for eksempel stedlig kompetanse til å dømme straffesaker og alminnelige sivile saker i Oslo).