Helsepersonell har plikt til av eget tiltak å gi melding til helsetilsynet om forhold som kan medføre fare for pasienters rettssikkerhet. Dette er en selvstendig plikt som påhviler hver enkelt helsearbeider uavhengig av status og tilsettingsforhold. Helsepersonell har også plikt til å gi melding til Helsetilsynet om betydelig skade på pasient som følge av undersøkelse eller behandling, eller som er påført ham eller henne av annen pasient. Det skal også meldes om hendelse som kunne ha ført til betydelig personskade. Se Helsepersonelloven §§ 17 og 38.