Plikt til å varsle part i sak om enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. Part skal varsles før vedtak treffes og gis anledning til å uttale seg innen en nærmere frist (Fvl. § 16. første setn.). Parten skal også som alminnelig regel varsles og gis anledning til å uttale seg hvis det senere fremkommer opplysninger om ham eller henne, eller om andre forhold som kan være av betydning for avgjørelsen av saken.