Klagenemnd, i forvaltningsretten organ som er opprettet for å behandle klager over forvaltningsvedtak som er bestemmende for hans eller hennes rettigheter og plikter. Slike nemnder kan være opprettet i medhold av lov, slik som kommunale klagenemnder og klagenemnder ved universiteter og høyskoler, eller ved administrativ beslutning hvor et forvaltningsorgan som er klageinstans på et saksområde, oppretter en slik nemnd til å behandle disse klagesakene på sine vegne.