omgjøring

Artikkelstart

Utgangspunkt: Et vedtak som ikke kan påklages, er endelig

Som hovedregel er et forvaltningsvedtak endelig og bindende for både borgeren og det offentlige når eventuelle klagefrister er utløpt, og når vedtaket ikke kan påklages, for eksempel fordi det er tale om et vedtak av klageinstansen. Vi har imidlertid regler om omgjøring utenfor klagesak som gjøre visse, begrensede, unntak fra dette, i første rekke i Forvaltningsloven § 35, og i noen særlover.

Generelle regler om adgang til omgjøring i visse tilfeller.

I Forvaltningsloven § 35 har vi en generell regel om at både det forvaltningsorganet som har truffet vedtaket, og overordnet organ, kan omgjøre et vedtak i tre typer situasjoner. Viktigst er her at omgjøring alltid kan skje hvis dette ikke vil være til skade for noen vedtaket retter seg mot eller direkte gjelder. Mer spesiell er regelen om adgang til omgjøring før vedtaket har kommet frem til vedkommende eller er offentlig kunngjort. Endelig er det alltid adgang til å omgjøre et vedtak hvis vedtaket det er ugyldig. Men ved avgjørelsen av om et tidligere vedtak er ugyldig, vil det en del situasjoner måtte tas hensyn om ugyldighet vil være til skade for en borger som god tro har innrettet seg i tillit til vedtaket.

Utvidet omgjøringsadgang for klageinstans eller overordnet organ

I tillegg er det i § 35 også en regel om at en klageinstans eller et overordnet organ alltid omgjøre et vedtak hvis melding om at vedtaket vil bli overprøvd, sendesden det gjelder innen tre uker etter at det ble truffet, og vedtak om omgjøring skjer innen tre måneder. Dette gjelder også vedtak i klagesak, som normalt ikke kan påklages (se § 28 tredje avsnitt), men da må slik melding om det nye vedtaket sendes den som er part i saken innen tre uker.

Utvidet omgjøringsadgang ved bestemmelse i særlov

Enkelte forvaltningsvedtak kan omgjøres med grunnlag i særlig lovhjemmel. Dette gjelder for reguleringsplan for bebyggelse av fast eiendom (se Plan- og bygningsloven, kapittel 12), for akvakulturtillatelser (se Akvakulturloven – lov 2005 nr. 79, § 9), og for tillatelse til virksomhet som kan volde forurensning (se Forurensningsloven – l lov 1981 nr. 6, § 18 )

Omgjøring ut fra ulovfestede, alminnelige forvaltningsrettslige regler

I tillegg fastslårForvaltningsloven § 35 i siste avsnitt at begrensningene i bestemmelsen av adgangen til endre et forvaltningsvedtak, ikke gjelder når slik endringsadgang "følger ... av alminnelige forvaltningsrettslige regler". Dette er en henvisning til at det i teorien og noen enkeltavgjørelser er lagt til grunn at i helt spesielle tilfeller kan et vedtak uansett omgjøres hvis de interessene som taler for omgjøring, er klart og vesentlig tyngre enn de som taler for at det skal bli stående. Dette kan dels begrunnes i karakteren og styrken av de hensyn som tilsier dette, som sikkerhet, helse eller overordnede utenrikspolitiske hensyn, og dels i at det er svært stor forskjell når det gjelder karakten og styrken av de interessene som står mot hverandre.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg