Omgjøring, omgjøring utenfor klagesak. Det alminnelige utgangspunkt er at et forvaltningsvedtak er endelig og bindende for både borgeren og det offentlige når eventuelle klagefrister er utløpt, eller vedtaket ikke kan påklages, for eksempel fordi det er tale om et vedtak av klageinstansen. Det forvaltningsorganet som har truffet vedtaket, kan imidlertid omgjøre dette hvis omgjøring ikke vil være til skade for noen som det retter seg mot eller direkte gjelder, hvis omgjøring skjer før vedtaket har kommet frem til vedkommende eller er offentlig kunngjort, eller hvis det er ugyldig. I tillegg kan en klageinstans eller et overordnet organ alltid omgjøre et vedtak som kan påklages hvis melding om at vedtaket blir overprøvd sendes innen tre uker etter at det ble truffet, og vedtak om omgjøring skjer innen tre måneder. Vedtak i klagesak kan likevel bare omgjøres av overordnet organ innen tre uker. Enkelte forvaltningsvedtak som reguleringsplan for bebyggelse av fast eiendom kan omgjøres med grunnlag i særlig lovhjemmel, og i helt spesielle tilfelle kan et vedtak omgjøres fordi de interesser som taler for omgjøring, er klart og vesentlig tyngre enn de interesser som taler for at det skal bli stående.