Myndighetsoverskridelse, myndighetsmisbruk, betegnelse som brukes i forvaltningsretten når et forvaltningsorgan har utøvd sin avgjørelsesmyndighet på en måte som er i strid med generelle ulovfestede krav om hvordan dette skal gjøres, ved at det er lagt vekt på utenforliggende hensyn, foretatt usaklig forskjellsbehandling eller truffet vedtak som er klart urimelige. Myndighetsoverskridelse kan føre til at en avgjørelse kjennes ugyldig eller at det offentlige blir ilagt erstatningsplikt.