Forvaltningsskjønn, de sider av en avgjørelse i den offentlige forvaltning som ikke er rettslig normert, ved lov eller ulovfestede rettsregler, og som derfor som alminnelig regel ikke kan overprøves av domstolene eller ved lovlighetskontroll ved overordnede forvaltningsorganer. Forvaltningsskjønnet angår i første rekke politiske og forvaltningsmessige hensiktsmessighetsvurderinger. Domstolskontroll og annen rettslig kontroll med forvaltningsskjønnet utenfor klagesaker, for eksempel ved fylkesmennene, vil normalt være begrenset til kontroll med hvordan vedtaket har kommet i stand; i første rekke om saksbehandlingen har vært korrekt og betryggende og om vedtaket bygger på et riktig faktum. I tillegg utøves det imidlertid også en viss kontroll med de formål og hensyn som ligger til grunn for skjønnsutøvingen, at det ikke skjer ubegrunnet forskjellsbehandling, og med at vedtaket ikke fremtrer som åpenbart uforholdsmessig inngripende eller belastende for borgeren.