Skole og utdanning i Sverige

I Sverige er utdanning obligatorisk for barn og ungdom mellom 7 og 16 år. Alle elever som fullfører den 9-årige grunnskolen har lovfestet rett til tre års videregående opplæring.

Organisering av utdanningen i Sverige

Det ble gjennomført omfattende utdanningsreformer i Sverige i 1990-årene. Ansvarsfordelingen ble endret, det kom nye lærerplaner og nytt vurderingssystem. Foreldre og elever har fått større frihet til å velge skole.

Riksdagen har det overordnede ansvaret for utdanning, og staten definerer overordnede mål og retningslinjer. Siden 1991 er det lagt stor vekt på desentralisering, og kommunene har nå ansvaret for å gjennomføre Riksdagens vedtak. Hver kommune skal ha en egenutviklet skoleplan, og hver skole må ha sin plan for virksomheten på skolen. Statens skolverk, opprettet 1991, er det sentrale forvaltningsorganet for skolen. Det veileder, evaluerer og deltar i skoleutviklingsprosessen og arrangerer etterutdanning av skoleledere og lærere.

Det finnes et stort antall frittstående skoler i Sverige. Frittstående skoler er grunn- eller videregående skoler som drives av andre aktører enn det offentlige, men til forskjell fra øvrige privatskoler er de frittstående skolene gratis for elevene på lik linje med den offentlige skolen. I skoleåret 2009/2010 fikk hver tiende grunnskoleelev, og nesten hver fjerde elev i den videregående skolen, sin undervisning i en frittstående skole. Til tross for at de frittstående skolene fullfinansieres med skattepenger er det mulig å ta ut gevinst av overskuddet. På dette området skiller Sverige seg fra de andre nordiske landene.

BARNEHAGER

Barn i alderen 1-5 år har lovfestet rett til barnehageplass. Dette innebærer at alle barn har rett til å være i barnehagen minimum tre timer om dagen, eller 15 timer i uken. Alle kommuner er pålagt å tilby alle barn minst 525 avgiftsfrie timer i barnehage fra og med høsten det året barnet fyller tre år. Øvrig betaling fastsettes på bakgrunn av foreldrenes inntekt, men kan maksimalt utgjøre 3 prosent av inntekten eller 1260 svenske kroner. I 2012 gikk over 84 prosent av alle 1-5 åringer i barnehage.

Året før skolestart får alle seksåringer tilbud om gratis plass i den frivillige förskoleklassen. I 2010/2011 gikk 95,8 prosent av alle seksåringer i førskole.

GRUNNSKOLEN

Det har vært obligatorisk og gratis skole i landet siden 1842. Den 9-årige obligatoriske grundskolan for alle barn i alderen 7 til 16 år ble innført i 1962. Fra 1991 har det vært valgfritt for foreldre om barna skal begynne på skolen når de er 6 år. Fra 2002 har også barn som søker asyl, eller befinner seg i en lignende situasjon, i prinsippet rett til utdanning på lik linje med svenske statsborgere.

Timefordelingen i grunnskolen skal dekke seks fagområder: basiskunnskapsfag (svensk, engelsk, matematikk, historie), praktisk-estetiske fag, samfunnsfag, naturfag, andre fremmedspråk og elevenes valgfag. Basiskunnskapsfagene ble styrket i læreplanen av 1995, som legger stor vekt på evaluering på elev- og organisasjonsnivå. Fra 8. klasse får elevene karakterer utfra en tredelt skala. Engelsk er første fremmedspråk fra 3. klasse. Fransk, tysk og spansk tilbys som andre fremmedspråk. Elevene har også mulighet til å velge et tredje fremmedspråk i grunnskolen.

I tillegg til vanlige skoler finnes spesialskoler for barn med fysiske handikapp og for mennesker med utviklingshemning. Det finnes også egne samiske skoler, og i noen kommuner er samiske elever integrert i vanlige skoler.

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Etter fullført grunnskole fortsetter nesten alle i videregående skole (gymnasieskolan). Fra høsten 2011 kan elevene velge mellom 18 treårige, nasjonale studieprogrammer hvorav 6 er studieforberedende og 12 er yrkesrettede. Historie ble da også innført som et nytt fellesfag for alle programmene.

HØYERE UTDANNING

Sverige har som mål at 40-45 prosent av alle i aldersgruppen 30-34 år har minst to års høyere utdanning innen 2020. Ifølge Eurostat var denne målsettingen oppnådd allerede i 2011 (47,5 prosent av aldersgruppen hadde da minst to års høyere utdanning). Cirka 60 prosent av studentene er kvinner. Andelen har vært stabil siden årtusenskiftet.

Landet har 14 universiteter og 20 statlige høyskoler. De eldste universitetene er Uppsala universitet (grunnlagt 1477), Lund (1668), Stockholm (1877), Göteborg (1891). Videre finnes Chalmers Tekniska Högskola (privat, 1829), en privat handelshøyskole og flere private høyskoler. Høyere utdanning er gratis ved offentlige institusjoner for EØS-borgere.

Statlig studiestøtte har lange tradisjoner og er en viktig del av regjeringens utdanningspolitikk. Studiestøtten består av studiestipend og studielån. I 2013 kan studentene få opptil 28 280 svenske kroner i stipend og 61 960 kroner i lån. Studiestøtten har en maksimal varighet på 12 semestre. Normalt skal lånet tilbakebetales i løpet av 25 år.

Se også Vitenskap og forskning i Sverige.

Eksterne lenker

Kommentarer (1)

skrev David Olsen

Hei, er det barneskole og ungdomsskole som i Norge? Eller er det anderledes? Jeg finner ikke noe om det.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg