økologisk jordbruk

Debios godkjenningsmerke, Ø-merket for økologiske landbruksprodukter. Debio er det organet i Norge som kontrollerer og godkjenner produsenter av økologiske produkter.

Debios godkjenningsmerke
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Økologisk jordbruk er landbruksproduksjon som tilstreber et selvbærende og vedvarende økologisk system i god balanse, basert mest mulig på lokale og fornybare ressurser. Økologisk landbruk bygger på et helhetssyn som omfatter de økologiske, økonomiske og sosiale sidene ved landbruksproduksjonen, både i lokalt og globalt perspektiv.

Faktaboks

Uttale
økolˈogisk landbruk

Prinsipper

Det overordnede prinsippet i økologisk plantedyrking er hensynet til jordens struktur og fruktbarhet. Jordens fruktbarhet opprettholdes hovedsakelig ved resirkulering av nedbrytbart, organisk materiale og ved bruk av husdyrgjødsel. Mineralgjødsel, kjemiske og syntetiske plantevernmidler skal ikke brukes. I plantevernet legges det vekt på forebyggende tiltak for å styrke kulturvekstene og gjøre dem motstandsdyktige overfor plantesykdommer og skadedyr. Vekstskifte og biologisk mangfold er viktige tiltak for å forebygge sykdommer og skadedyr. Ugress bekjempes primært mekanisk, mens skadegjørere og sykdommer kan bekjempes med naturlig forekommende fiender (se biologisk bekjempelse) eller spesielle plantevernmidler godkjent for bruk i økologisk landbruk.

I husdyrholdet er det et mål å skape et miljø som tilgodeser husdyrenes naturlige atferd og behov. Hver gård skal være mest mulig selvforsynt med fôr. Det skal være balanse mellom areal og dyretall, slik at tilførsel av husdyrgjødsel står i forhold til plantenes behov og med minst mulig fare for utvasking og avrenning av næringsstoffer til omgivelsene. Ved bearbeiding av økologiske produkter legges det vekt på å utvikle skånsomme behandlingsmetoder, begrenset bruk av raffinering, energisparende teknologi og minimal bruk av tilsetningsstoffer. Unødvendig lang transport av råvarer og innsatsmidler bør også unngås.

Regelverk

Økologisk jordbruk er regulert av forskrift av 4. oktober 2005 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler, «økologiforskriften». Den inneholder bestemmelser om hva som skal til for å kunne produsere og omsette landbruksprodukter og næringsmidler som økologiske. Forskriften er fastsatt i henhold til lov av 19. desember 2003 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) og er i stor grad en henvisningsforskrift som viser til de EU-forordninger med tilhørende endringsforordninger som er tatt inn i EØS-avtalen på dette området.

Forvaltningsmyndighet er Mattilsynet. Mattilsynet har med visse unntak delegert myndighet til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak etter økologiforskriften til det private kontrollorganet Debio. Alle virksomheter som produserer, tilbereder, lager eller importerer økologiske landbruksprodukter fra land utenfor EØS-området med tanke på markedsføring, skal registreres og kontrolleres.

Begrepet «økologisk» er beskyttet gjennom forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter. Regelverket er en del av EØS-avtalen. Gjennom EØS-regelverket er Norge forpliktet til å ha en kontrollordning i offentlig regi. Mattilsynet er tilsynsmyndighet og den utøvende kontrollen er delegert til Debio.

Omfang i Norge

Interessen i Norge for økologisk landbruksproduksjon og etterspørselen etter økologiske varer har hatt en betydelig vekst, men markedet er fortsatt relativt umodent. Regjeringen Stoltenberg II (2005–2013) hadde som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skulle være økologisk. Dette målet ble fjernet av Regjeringen Solberg i 2018. I stedet ble det vedtatt en nasjonal strategi for økologisk jordbruk med et dialogforum mellom produsenter, staten og forbrukerne. Målet er å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet.

Den såkalte «Nasjonal strategi for økologisk jordbruk» har tre innsatsområder:

  • Kunnskap og kompetanse
  • Legge til rette for økologisk produksjon
  • Utvikle en effektiv verdikjede

Det er i dag 2000 driftsenheter av totalt 40 000 driftsenheter som driver økologisk i Norge og det økologiske arealet ligger stabilt på 4,7 prosent av totalt dyrkingsareal. Andelen økologiske matprodukter av totalomsetningen er på omtrent to prosent, men andelen økologisk omsatte produkter varierer mye; fra 4,5 prosent på grønnsaker og poteter, via to prosent på meierivarer til 0,5 prosent på kjøtt. Omsetningen for økologiske matvarer gjennom dagligvarehandelen i Norge øker gradvis og det var forventet at den ville passere tre milliarder kroner i 2019.

I jordbruksavtalen er det innført spesielle økonomiske støtteordninger for denne typen produksjon.

Økologisk Norge og Debio

Økologisk Norge (Oikos) er en fellesorganisasjon for økologisk matproduksjon og forbruk, og har cirka 5000 medlemmer (2019). Organisasjonen arbeider for å fremme målene og idégrunnlaget i økologisk landbruk og styrke det økologiske miljøet i Norge.

Begrepet «økologisk» innen landbruket er vernet og Ø-merket til Debio er det norske godkjenningsmerket for økologisk produksjon.

Omfanget internasjonalt

Det økologiske arealet øker i alle verdensdeler, og samlet økologisk jordbruksareal var 698 millioner dekar i 2017. Mer enn halvparten av dette arealet befinner seg i Oseania, mens arealet i Europa og Nord-Amerika til sammen utgjør en fjerdedel. Danmark var det første landet i verden til å passere ti prosent markedsandel for økologiske næringsmidler i 2017.

Både i Norge og internasjonalt er det reist debatt om økologisk produksjon vil være et positivt bidrag i klimatilpasningen av landbruket.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (3)

skrev Jon Magne Holten

Hei Debios Ø-merke er forandret. Det nye offisielle Ø-merket finner dere her: http://www.debio.no/merkeregler/ Merket helt til venstre er det som er brukt på vanlige økologiske matprodukter. Mvh Jon Magne Holten

svarte Marte Ericsson Ryste

Hei,Takk for beskjed. Jeg har nå lastet opp et nytt bilde, ble det riktig? Mvh Marte Ericsson RysteRedaksjonen

skrev Jon Magne Holten

Ja, dette ble riktig. Takk :-) Mvh Jon Magne Holten

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg