Debio Økologisk
Logo Debio Økologisk
Av .

Økologisk jordbruk er landbruksproduksjon som tilstreber et selvbærende og vedvarende økologisk system i god balanse, basert mest mulig på lokale og fornybare ressurser. Økologisk landbruk bygger på et helhetssyn som omfatter de økologiske, økonomiske og sosiale sidene ved landbruksproduksjonen, både i lokalt og globalt perspektiv.

Faktaboks

Uttale
økolˈogisk landbruk

Prinsipper

Det overordnede prinsippet i økologisk plantedyrking er hensynet til jordens struktur og fruktbarhet. Jordens fruktbarhet opprettholdes hovedsakelig ved resirkulering av nedbrytbart, organisk materiale og ved bruk av husdyrgjødsel. Mineralgjødsel, kjemiske og syntetiske plantevernmidler skal ikke brukes. I plantevernet legges det vekt på forebyggende tiltak for å styrke kulturvekstene og gjøre dem motstandsdyktige overfor plantesykdommer og skadedyr. Vekstskifte og biologisk mangfold er viktige tiltak for å forebygge sykdommer og skadedyr. Ugress bekjempes primært mekanisk, mens skadegjørere og sykdommer kan bekjempes med naturlig forekommende fiender (se biologisk bekjempelse) eller spesielle plantevernmidler godkjent for bruk i økologisk landbruk.

I husdyrholdet er det et mål å skape et miljø som tilgodeser husdyrenes naturlige atferd og behov, med mindre medisinbruk. Hver gård skal være mest mulig selvforsynt med fôr. Det skal være balanse mellom areal og dyretall, slik at tilførsel av husdyrgjødsel står i forhold til plantenes behov og med minst mulig fare for utvasking og avrenning av næringsstoffer til omgivelsene.

Ved bearbeiding av økologiske produkter legges det vekt på å utvikle skånsomme behandlingsmetoder, begrenset bruk av raffinering, energisparende teknologi og minimal bruk av tilsetningsstoffer. Unødvendig lang transport av råvarer og innsatsmidler bør også unngås.

Regelverk

Økologisk jordbruk er regulert av forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften) av 27. juni 2022. Den inneholder bestemmelser om hva som skal til for å kunne produsere og omsette landbruksprodukter og næringsmidler som økologiske. Forskriften er fastsatt i henhold til lov av 19. desember 2003 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) og er i stor grad en henvisningsforskrift som viser til de EU-forordninger med tilhørende endringsforordninger som er tatt inn i EØS-avtalen på dette området.

Forvaltningsmyndighet er Mattilsynet. Mattilsynet har med visse unntak delegert myndighet til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak etter økologiforskriften til det private kontrollorganet Debio. Alle virksomheter som produserer, tilbereder, lager eller importerer økologiske landbruksprodukter fra land utenfor EØS-området med tanke på markedsføring, skal registreres og kontrolleres.

Begrepet «økologisk» er beskyttet gjennom forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter. Regelverket er en del av EØS-avtalen. Gjennom EØS-regelverket er Norge forpliktet til å ha en kontrollordning i offentlig regi. Mattilsynet er tilsynsmyndighet og den utøvende kontrollen er delegert til Debio.

Omfang i Norge

Interessen i Norge for økologisk landbruksproduksjon og etterspørselen etter økologiske varer har hatt en betydelig vekst, men markedet er fortsatt relativt umodent. Regjeringen Stoltenberg II (2005–2013) hadde som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skulle være økologisk. Dette målet ble fjernet av Regjeringen Solberg i 2018. I stedet ble det vedtatt en nasjonal strategi for økologisk jordbruk med et dialogforum mellom produsenter, staten og forbrukerne. Målet er å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet.

Den såkalte «Nasjonal strategi for økologisk jordbruk» har tre innsatsområder:

  • Kunnskap og kompetanse
  • Legge til rette for økologisk produksjon
  • Utvikle en effektiv verdikjede

Av totalt 40 000 driftsenheter i Norge er det cirka 2000 som driver økologisk. Det økologiske arealet ligger stabilt og var i 2022 på 416 800 dekar. Dette utgjorde 4,2 prosent av det totale jordbruksarealet i drift.

I dyreholdet var andelen økologiske melkekyr 3,7 prosent, ammekyr 4,0 prosent, sau 4,9 prosent, geit 2,7 prosent, slaktegris 0,1 prosent, verpehøns 7,0 prosent, kyllinger for slakt 0,8 prosent (2020).

Omsetning

Andelen økologiske matprodukter av totalomsetningen er på omtrent to prosent, men andelen økologisk omsatte produkter varierer mye fra produkt til produkt. I 2020–2021 ble det levert 15 600 tonn økologisk korn, erter, oljefrø og åkerbønner til norske kornmottak. Dette utgjør en økning fra forrige år på 11 prosent. Andelen økologisk av total mengde levert korn var 1,25 prosent.

Andel økologisk av total omsetning i grossistleddet for norsk frukt og grønnsaker holder seg uforandret på om lag 2,5 prosent. Økologisk melk utgjorde 48,1 millioner liter i 2021, noe som tilsvarer 3,2 prosent av totalt innmålt melk. Det ble videre produsert 2530 tonn økologisk kjøtt av storfe, gris, sau og lam.

Omsetningen for økologiske matvarer gjennom dagligvarehandelen i Norge har økt gradvis de senere årene og var tre milliarder kroner i 2021. Import av økologiske matvarer utgjør en stigende andel av forbruket.

I jordbruksavtalen er det innført spesielle økonomiske støtteordninger for denne typen produksjon.

Økologisk Norge og Debio

Økologisk Norge (tidligere Oikos) er en fellesorganisasjon for økologisk matproduksjon og forbruk, og har 4275 medlemmer (2022). Organisasjonen arbeider for å fremme målene og idégrunnlaget i økologisk landbruk og styrke det økologiske miljøet i Norge. Økologisk Norge gir ut medlemsbladet «Ren Mat» fire ganger i året.

Begrepet «økologisk» innen landbruket er vernet, og Ø-merket til Debio er det norske godkjenningsmerket for økologisk produksjon.

Omfanget internasjonalt

Det økologiske arealet øker i alle verdensdeler, og samlet økologisk jordbruksareal globalt er anslått til rundt 749 millioner dekar i 2020. Det økologiske arealet utgjorde 1,6 prosent av totalt jordbruksareal i verden. Halvparten av dette arealet var i Oseania, mens arealet i Europa og Nord-Amerika til sammen utgjør en fjerdedel. Det er anslått at det var 3,4 millioner økologiske produsenter i 2020, der mer enn halvparten befant seg i Asia

I Norden har Danmark den største markedsandelen med 13 prosent økologiske næringsmidler i 2020, fulgt av Sverige med 9, Finland med knapt 3 og Norge med knapt 2 prosent.

Både i Norge og internasjonalt er det reist debatt om økologisk produksjon vil være et positivt bidrag i klimatilpasningen av landbruket.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (4)

skrev Jon Magne Holten

Hei Debios Ø-merke er forandret. Det nye offisielle Ø-merket finner dere her: http://www.debio.no/merkeregler/ Merket helt til venstre er det som er brukt på vanlige økologiske matprodukter. Mvh Jon Magne Holten

svarte Marte Ericsson Ryste

Hei,Takk for beskjed. Jeg har nå lastet opp et nytt bilde, ble det riktig? Mvh Marte Ericsson RysteRedaksjonen

skrev Jon Magne Holten

Ja, dette ble riktig. Takk :-) Mvh Jon Magne Holten

skrev Peter Møller

Hei! Ø-merket ble i 2016 endret til det man finner her: https://debio.no/debios-merker/ (se lengst til venstre). Nedenfor finnes zip-fil med oppdatert merke.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg