Faktaboks

Administrasjonssenter
Forsand
Fylke
Rogaland
Innbyggjartal
1 193 (2019)
Landareal
699 km²
Høgaste fjell
Lysekammen (1304 moh.)
Innbyggjarnamn
forsandbu
Kommunenummer
1129 (fram til 2020)

Kommunevåpen

Kart
Av /Store norske leksikon ※.
Forsand (Lyse)

Forsand. Lysebotn er frå gammalt av ei utprega jordbruksbygd. Etter ei blomstrande periode med kraftutbygging er bygda i dag langt på veg avfolka. Biletet er henta frå papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Forsand var ein kommune i Rogaland fylke. Forsand vart i 2020 ein del av Sandnes kommune. Samanslåinga var ein del av ei landsomfattande kommunereform.

Forsand kommune låg lengst sør i Ryfylke, rett aust for Stavanger. Den omfatta landet omkring Lysefjorden og fjellområda innanfor til fylkesgrensa mot Vest-Agder og Aust-Agder (no Agder fylke). Forsand grensa til Strand i nordvest, Hjelmeland i nord, Bykle i Aust-Agder i nordaust, Sirdal i Vest-Agder i søraust, Gjesdal i sør og Sandnes i Høgsfjorden i sørvest.

Kommunen vart oppretta i 1871 ved utskiljing frå den dåverande kommunen Høgsfjord (Høle). I 1965 vart områda omkring Frafjorden og fjellområda innanfor overførte til Gjesdal. Frå 2020 vart eit område nord for Lysefjorden, med mellom anna Preikestolen, overført frå Forsand til Strand kommune.

Natur

Berggrunnen i Forsand består av gneis og granitt som tilhøyrer det store sørnorske grunnfjellsområdet. Fjellet har strøkretning (gneisområda) og sprekkedanningar (granittområda) i retninga vestsørvest–austnordaust. Desse dannar hovudtrekka i topografien med fjordar og dalar med same retning (til dømes Lysefjorden, med Lysedalen innanfor, og Espedalen sør for Lysefjorden), eller omtrent vinkelrett på desse (til dømes Høgsfjorden og Stølsdalen inst i Lysefjorden).

Frå dalane og fjordane reiser fjella seg bratt opp og dannar store, samanhengande vidder som hevar seg mot aust og nord. Høgast når Lysekammen i Lyseheiane nord for Lysedalen med 1304 meter over havet. Sør for Lysefjorden når fjella opp til 1140 meter over havet (Varmekroheia innanfor Kjeragplatået). Mot Lysefjorden er landskapet særleg dramatisk med Preikestolen og Kjerag som har loddrette fall mot fjorden på høvesvis 604 og cirka 1000 meter.

Ein mektig morene er avsett ved ein stans i isavsmeltinga etter siste istid ved Forsand kyrkjestad ved munningen av Lysefjorden. Denne og andre mindre liknande avsetningar har stor økonomisk betydning. I dei lågare strøka av den tidlegare kommunen er det mange stadar tett furu- og bjørkeskog som veks stort sett på botnmorene.

Busetnad

Langs Høgsfjorden på begge sider av Lysefjorden si munning, Kolabygda nord for munningen og Forsand kyrkjegrend med den tidlegare kommunen sin einaste tettstad, administrasjonssenteret Forsand i sør, budde 77 prosent av folkemengda til kommunen i 2017. Av desse budde 42 prosent i tettstaden (2016). Busetjinga er elles spreidd, men med ein viss konsentrasjon rundt strandstaden Helle ved munningen av Espedalen på austsida av Høgsfjorden og i Espedalen, dalføret innanfor Helle med høvesvis 18 og fire prosent av kommune si folkemengd. Busetjinga er svært sparsam langs Lysefjorden og i Lysebotn, med mindre enn to prosent av befolkninga til kommunen i 2017.

Forsand hadde stort sett nedgang i folketalet fram til midt på 1970-talet, men sidan hadde kommunen vekst. Forsand si befolkning i 2017 (1245 innbyggjarar) var rundt 41 prosent høgare enn i 1973, då folketalet låg på det lågaste (880 innbyggjarar). I tiårsperioden 2007–2017 auka folketalet med gjennomsnittleg 1,2 prosent årleg, mot 1,6 prosent for Rogaland samla sett.

Næringsliv

Jordbruk er ein viktig næringsveg i den tidlegare kommunen. Husdyrhaldet dominerer med mjølkeproduksjon og sauehald som viktigaste driftsformer. Fjellområda i Forsand, særleg Lyseheiene i nordaust, har stor betydning som beiteland for sau også frå andre delar av fylket. Det tradisjonelle brisling- og sildefisket i fjordane i Forsand blir ikkje lenger drive, men det er nokre oppdrettsanlegg i Høgsfjorden.

Industri er òg ei viktig næring i Forsand. I 2016 hadde industrien 23 prosent av arbeidsplassane til kommunen, der 32 prosent inkluderte byggje- og anleggsverksemd og kraft- og vassforsyning/renovasjon. Rundt 28 prosent av arbeidsplassane i industrien var i utvinning av dei store førekomstane av sand, grus og stein, 52 prosent til i vidareforedling av desse i bransjane bergverk og gummi-, plast- og mineralsk industri.

Med dei store fjellområda sine med rikeleg nedbør, mange vatn og store fall mot fjorden var Forsand etter Suldal største kraftkommunane i Rogaland i 2016, med ein samla maskininstallasjon på 600 megawatt (MW) og ein mellomliggjande årsproduksjon på 2275 gigawattimar (GWh) fordelt på 13 kraftverk. Dei største enkeltverka (mellomliggjande årsproduksjon og år for driftsstart) er Lysebotn kraftverk (1303 GWh; 1953), Tjodan kraftverk (347 GWh; 1984), Flørli kraftverk (318 GWh; 1999) og Duge pumpekraftverk (303 GWh; 1979). Største fallhøgd har Tjodan med 856 meter.

Turisme er ei viktig næringsgrein, med mange hytter i fjellet og godt utbygd fotrutenett. Det er dagleg turistrute frå Stavanger på Lysefjorden om sommaren, og om sommaren er det stor trafikk på den spektakulære slyngvegen frå Sirdal over fjellet til Lysebotn. Området har òg betydeleg fotturisme i fjellet med fleire hytter og kjende turistmål som mellom anna Preikestolen og Kjerag.

Av Forsand si yrkesaktive befolkning hadde ved samanslåinga 46 prosent arbeid utanfor kommunen, og 15 prosent i Strand, ti prosent i Stavanger, ni prosent i Sandnes og i alt fem prosent i resten av kommunane på Jæren.

Administrativ inndeling og offentlege institusjonar

Forsand høyrde til Sør-Vest politidistrikt, Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen var med i regionrådet Ryfylke regionråd saman med Finnøy, Hjelmeland, Sauda, Strand og Suldal.

Forsand kommune svarer til soknet Forsand i Ryfylke prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kyrkja.

Mot slutten av 1800-talet høyrde Forsand til Ryfylke fogderi i Stavanger amt.

Delområder og grunnkrinsar i Forsand

For statistiske formål var Forsand kommune (per 2016) delt inn i eitt delområde med til saman sju grunnkrinsar: Kolabygda, Sognesand, Lysebotn, Fløyrli, Forsand, Helle og Espedal.

Historikk og kultur

Den 42 kilometer lange Lysefjorden er ein særleg turistattraksjon med sine stupbratte sider. Særleg kjent er Preikestolen på nordsida rundt tolv kilometer innanfor munningen, som er ein 604 meter høg, loddrett og dels overhengande fjellblokk som reiser seg rett opp av fjorden. Preikestolen blir nådd frå Preikestolhytta i nabokommunen Strand.

Kjent er òg Kjerag, eit fjell på sørsida av fjorden nær Lysebotn, med eit bortimot 1000 meters loddrett fall ned i fjorden, kjent mellom anna for basehopping. Nær toppen av Kjerag går ein fleire hundre meter høg fjellsprekk i den loddrette fjellvegen, og øvst i denne har ein stor, rund stein, Kjeragbolten, kilt seg fast.

På sørsida av Lysefjorden ligg Frafjordheiane landskapsvernområde, som strekkjer seg inn i Sirdal og Gjesdal kommunar.

Utgravingane på Forsandmoen viste at det der hadde vore samanhengande busetnad i over 200 år, frå 1500 til 1300 f.Kr. Det vart funne spor etter over 250 hus og gjort over 3000 funn. Tre av desse husa er rekonstruerte i fortidslandsbyen Landa, som opna i 1995.

Avisa Strandbuen er lokalavis for Ytre Ryfylke og er den mest lesne avisa i Forsand. Strandbuen kom med det første nummeret i 1963, har hovudkontor på Strand og er redigert på begge målformer.

Kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1988) hadde ei hegre i sølv mot ein grøn bakgrunn. Hegren er ein særprega fugl som blir knytt til fjord og steile fjell, slik som i Forsand.

Les meir i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Brandal, Trygve: Fjordafolk: kultursoge for Forsand 1800–2000, 2002, 2 b.
  • Engen, Sigleif: Forsandboka, 1981–89, 3 b. i 4 (Forsandboka: personregister, av J.E. Waula, 1996)

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg