Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Bygland, kommune i Aust-Agder fylke, i midtre del av Setesdal. Grenser til Vest-Agder i vest og til Telemark i nordøst.

Natur

Berggrunnen hører til grunnfjellet som her består av granitt og gneis sammen med omdannede sedimenter (kvartsitt ved Åraksfjorden) og er trolig dannet i tidsrommet for 1100–800 millioner år siden. Berggrunnstrukturen er dominert av at bergartene danner brede belter med nordlig til nordvestlig retning som gjenspeiles ved lengderetningen på daler og innsjøer. Løsmasser finnes for det meste i de lavereliggende områdene.

Byglandsfjorden ligger sentralt i kommunen; den gjennomløpes av Otra og er 34 km lang og 203 moh. I Bygland møter en selve Setesdalen med fjell og vidder som gir dalen særpreget. Mer enn 2/3 av arealet ligger høyere enn 600 moh. og dermed over skoggrensen. På fjellviddene når enkelte av toppene over 1000 moh., og høyeste fjelltopp er Reinshornheii, 1162 moh. Skillet mellom vestlands- og østlandsklima går gjennom kommunen. Fjellet har vært brukt til jakt, fiske og beite fra gammelt av, og alt på 1800-tallet ble området besøkt av turister.

Bosetning

Folketallet har hatt nedgang på hele 1900-tallet med unntak av en svak vekstperiode 1900–20, som skyldtes at Setesdalsbanen Kristiansand–Byglandsfjord ble åpnet i 1896. Fra 1946 til 1970 gikk folketallet ned fra rundt 2000 innbyggere til 1550. Tyngden av bosetningen følger fjorden og elven Otra. Tettstedet Byglandsfjord ved sørenden av fjorden er det største senteret, mens Bygland 24 km lenger nord er administrasjonssenteret med alders-og sykehjem, helsesenter og forretninger.

Næringsliv

Skogbruket er viktig og drives ofte i kombinasjon med jordbruk og annet arbeid. De fleste gårdene er små, med gressproduksjon til storfe og særlig sauehold. Industrien domineres av sagbruk og trevareindustri (ANS Byglandsfjord Sag) og gummi- og plastvareindustri (Bygland Plast AS).

Sølvsmedvirksomheten er synlig i turistsammenheng, og turismen utgjør en stadig viktigere del av næringsgrunnlaget. Det er turisthoteller, utleie og salg av tomter og hytter og flere velutstyrte campingplasser i kommunen. Kommunen satser sterkt på turistutvikling pga. stor gjennomgangstrafikk (ca. 350 000 biler per år), og prioriterer kulturliv og aktiviteter som er tilknyttet turismen. Bygland er berørt av kraftutbyggingen i Otra. Det er tre kraftverk i kommunen: Langerak, Hovatn og Hekni med i alt 102 MW i maskininstallasjon.

Samferdsel

Rv. 9 (Haukeli–Kristiansand) går nord–sør gjennom kommunen. I Evje, ca. 10 km sør for Byglandsfjord, sikrer Fv. 42 øst–vest forbindelse mellom Arendal og Egersund. Privatbilen er viktig for bosetningen i kommunen, samtidig som det opprettholdes en del ruteforbindelser for både personer og gods. Det siste toget fra Byglandsfjord gikk i 1962, og jernbanetraseen er delvis brukt til en omfattende utbedring av riksveien sørover til Kristiansand.

Historikk og kultur

Fra Ose.

av Lars Mæhlum. CC BY SA 3.0

Ved Ose i nordenden av Byglandsfjord ligger Ose kulturverkstad som bl.a. er hovedsete for Agder Folkemusikkarkiv med en stor samling av musikkinstrumenter. Her er også Ose Turistheim, bygd 1900, og nytt kulturhus fra 1994. Dampbåten «Bjoren», som trafikkerte Byglandsfjorden 1867–1957, er nå restaurert og satt inn i turisttrafikk. «Bjoren» står på Riksantikvarens liste over vernede fartøyer. Bygland Museum består av 6 tømmerbygninger, deriblant en røykstove fra omkring 1650.

Offentlige institusjoner

Bygland svarer til sognene Årdal og Bygland i Otredal prosti i Agder og Telemark bispedømme, Bygland lensmannsdistrikt i Agder politidistrikt og hører under Kristiansand tingrett.

Kommunevåpenet

(godkjent 1991) har en oppspringende gull gaupe på grønn grunn. Gaupen symboliserer det bratte, ville og skoglendte terrenget i kommunen.

Navnet Bygland er sammensatt av ordene 'bygg' (etter kornslaget) og 'land' og er egentlig et gårdsnavn.

Anbefalt lenke

Videre lesning

  • Bolling, Reidar: Gards- og ættesoge for Bygland, 1952
  • Bø, Torleiv m.fl., red.: Byglands soge, 1939
  • Vollen, Reidar: Bygland gard og ætt, 2002-, 6 b.

Denne artikkelen er hentet fra papirutgaven av leksikonet, utgitt i 2005-2007. Artikkelen hadde ingen navngitt forfatter, men en tilknyttet fagkonsulent.

Fagkonsulent for denne artikkelen var

Publisert på nett 14.02.2009. Det er siden gjort 7 endringer.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Bygland

Geir Thorsnæs

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.