Indikatorart, plante- eller dyreart som indikerer spesielle miljøforhold. Indikatorarter blir brukt fordi det ofte er lettere, raskere og mer presist å observere mengden av ulike arter enn å måle miljøets fysiske og kjemiske egenskaper over lang tid. For eksempel varierer marine dyr og alger i sin sensitivitet til tungmetaller som f.eks. kobber. Arter som er spesielt følsomme overfor tungmetaller kan derfor brukes som indikatorer på et lite forurenset vannmiljø. I forurensede miljøer vil mange arter forsvinne, og enkelte arter som er spesielt robuste i forhold til tungmetaller vil da dominere fordi de opplever mindre konkurranse fra mer sensitive arter. Slike opportunistiske arter vil derfor fungere som indikatorer på forurensing. I bevaringsbiologi har indikatorarter blitt brukt for å indikere gunstige forhold for biologisk mangfold, for eksempel skogsområder med høy stabil tilgang på liggende og stående død ved.