Nemoral sone
Eikeskoger med stort innslag av varmekjære arter er karakteristiske for den nemorale sonen. Her blåbær eikeskog med kristtorn, fra Egersund Kommune.
Nemoral sone
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Vegetasjonssone er et område med vegetasjon som har samme krav til klimaet.

Vegetasjonssonene avspeiler variasjonen i varmemengde i vekstsesongen og går mer eller mindre sammenhengende rundt jordkloden.

Jordkloden er delt inn i ni vegetasjonssoner: arktisk, boreal, nemoral/boreonemoral, submeridional, meridional, subtropisk, tropisk, austral og antarktisk. To av disse sonene finnes i Norge: nemoral/boreonemoral og boreal sone. Svalbard ligger i arktisk sone.

Vegetasjonssoner i Norge

Fordelingen av vegetasjonen i Norge kan gjøres i åtte soner fra sør mot nord og fra kyst til fjell etter plantedekkets krav til sommervarme.

Nemoral sone (temperert løvskogsone)

Nemoral sone kjennetegnes av eikeskoger med stort innslag av frostømfintlige og varmekrevende arter, for eksempel bjørnebær, lundhengeaks og firtann. Den utgjør et smalt belte på Sørlandet og er den nordligste utløper av en sone som dekker Danmark, Skåne og store deler av Mellom-Europa. Nemoral sone er klart den minste av vegetasjonssonene i Norge og dekker bare 0,5 prosent av landarealet.

Boreonemoral sone (edelløv- og barskogsone)

Boreonemoral sone
Boreonemoral sone har både bar- og løvskoger. På solvendte, varme områder er det edelløvskog. Fra
Kjaglidalen i Bærum kommne.
Boreonemoral sone
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Boreonemoral sone danner en overgang mellom den nemorale sonen og de typiske barskogområdene. I solvendte, varme områder dominerer edelløvtrærne, mens resten av skoglandskapet har bjørke- gråor- eller barskoger. Dette er den mest artsrike av sonene i Norge, med blant annet bergflette (eføy), blodstorkenebb og knollmjødurt. Sonen strekker seg langs kysten fra Østfold til Møre og går opp i de varmeste dalførene på Østlandet.

Sørboreal sone (sørlig barskogsone)

Sørboreal sone
Sørboreal sone domineres av barskoger med innslag av arter med krav til høy sommertemperatur. Lågurtskoger er vanlige her. Fra Ringerike i Buskerud fylke, i dag Viken fylke.
Sørboreal sone
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Sørboreal sone domineres av barskog, men også en del oreskog, bare små areal med edelløvskog på de varmeste lokalitetene. Typisk for sonen er et sterkt innslag av arter med krav til høy sommertemperatur. Blant disse er blåveis, kantkonvall og knollerteknapp. Lavlandet på Østlandet, de ytre fjordstrøkene på Vestlandet og landet rundt Trondheimsfjorden inngår i denne sonen.

Mellomboreal sone (midtre barskogsone)

Mellomboreal sone
Mellomboreal sone er den typiske barskogssonen og dekker store areal i åstraktene på Østlandet og i Trøndelag. Fra Begnadalen i Sør-Aurdal kommune i Innlandet fylke.

Mellomboreal sone er den typiske barskogsonen. Granskog og myrer dekker store arealer, furuskog på tørr og grunnlendt mark mens edelløvskogene mangler. Utafor granas utbredelsesområde er det furuskoger, oreskoger eller bjørkeskoger. Blant arter som skiller mot nordboreal sone er hassel, einstape og myske. Åstraktene på Østlandet og i Trøndelag samt de indre fjordstrøkene på Sør- og Vestlandet utgjør hoveddelen av denne sonen.

Nordboreal sone (nordlig bar- og bjørkeskogsone)

Nordboreal sone
Nordboreal sone er sonen mellom barskogssonene og snaufjellet. Den består som regel av fjellbjørkeskog med større eller mindre innslag av bartrær. Fra
Storgrytdalen i Stor-Elvdal kommune i Innlandet fylke.
Nordboreal sone
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Dette er den nordligste/øverste av sonene som har skog. Den avgrenses av skoggrensa mot fjellet og mot nord. I denne sonen er det bjørkeskog som dominerer, men lavvokst barskog med både furu og gran inngår. Myrene dekker større areal enn i noen annen sone. Plantearter fra de sørlige sonene mangler her, derimot er fjellplanter vanlige. Sonen er også kalt «seterregionen» siden det aller meste av stølsdrifta fant sted og finnes fortsatt her, og store områder ble tidligere brukt til utmarkslått og beite for husdyra.

Vegetasjonssoner
Vegetasjonssoner mot Skogshorn i Hemsedal kommune i Viken fylke. Nordboreal sone i forgrunnen.
Vegetasjonssoner
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Lavalpin sone (lavfjell)

Denne nederste sonen i snaufjellet strekker seg fra skoggrensa og så høyt som det finnes blåbærlyng og annen krattvegetasjon. Risheier, grunne myrer og vierkratt er med på å karakterisere denne sonen som ellers veksler mellom rabber med greplyng og fjellkrekling, lesider med blåbær og smyle, og snøleier med musøre og fjellmarikåpe. Nedbørfattige strøk får stor dekning av lav. Lavalpin sone dekker store deler av Finnmark sørover til de sentrale fjellstrøkene. I Jotunheimen går sonen opp til 1500 meter over havet.

Lavalpin sone
Sonen over tregrensa, den nederste delen av snaufjellet, kalles lavalpin sone. Den består mest av risheier, lesider og rabber og store areal med myr.
Utsikt mot Reineskarvet i Ål kommune i Buskerud fylke, nå Innlandet fylke.
Lavalpin sone
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Mellomalpin sone (mellomfjell)

Den mellomalpine sonen karakteriseres av vide flyer med kortvokst, vindherdig vegetasjon. Rabbesiv, stivstarr og sauesvingel er planter som klarer seg bra på slike vindutsatte vidder sammen med lav og moser. Nå er det slutt på myrene, det er for liten produksjon av materiale for å bygge torv, men oppstikkende steiner er vanlige og kan dekke store areal. I de sentrale fjellområdene dekker mellomalpin sone høydebeltet mellom 1500 og 1800 meter over havet.

Mellomalpin sone
De vidstrakte flyene i mellomalpin sone er fint turterreng. Slike vidder kalles også tørrgrasheier eller rabbesivheier etter dominerende plantearter. Fra
Aurlandsfjellet i Vestland fylke.
Mellomalpin sone
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Høyalpin sone (høyfjell)

Høyalpin sone skiller seg fra alle de andre sonene ved at den ikke har sammenhengende vegetasjonsdekke. Naken grus og blokkmark dekker mesteparten av arealet. Noen få karplanter finnes spredt, blant annet issoleie som er den som går høyest – opp til 100 meter under Galdhøpiggen vokser denne. Lav og moser er derimot vanlig. Høyalpin sone dekker toppene av de høyeste fjellene i landet, for eksempel Jotunheimen, Dovrefjell og Saltfjellet.

Høyalpin sone
Høyalpin sone er den øverste av vegetasjonssonene og stopper mot evig is og snø. Sonen er karakterisert av mangel på sammenhengende vegetasjonsdekke og i stedet mye stein og blokkmark. Bildet er tatt mot Galdhøpiggen, Juvasshøe, i Lom kommune i Innlandet fylke.
Høyalpin sone
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg